MAASSLUIS | Op de 2e avond van het begrotingsdebat werd nader ingegaan op de punten die in eerste termijn aan de orde kwamen. De positieve respons op de genoemde punten waren aanleiding voor VVD Maassluis om concreet 7 moties in te dienen, ter ondersteuning van het te volgen beleid.

VVD Wees

 


Voorzitter, dames en heren,LONGREAD

Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de 1e termijn van de raad. Onder andere reageerde de portefeuillehouder op onze vraag over de schouw van de buitenruimte. Het antwoord was wat algemeen van aard. Mogelijk kan de portefeuillehouder iets meer toelichting geven? Hoe worden burgers er in deze editie bij betrokken, bijvoorbeeld? En omdat het een andere aanpak is dan in 2013, denkt u dan een goede vergelijking met 2013 te kunnen maken?

Opvallend was ook de reactie van een aantal collegae over mijn vergelijking tussen de uitgaven aan economie aan de ene kant en het sociaal domein aan de andere kant. Als of elke disbalans direct tot een motie moet leiden. Naar mijn idee hoeft dat niet. Economie kan met een relatief klein budget en een slimme aanpak veel bereiken. In het sociaal domein zijn op het gebied van armoedebestrijding en met Stroomopwaarts zaken in gang gezet, om op termijn, met enkele jaren, een grotere mate van zelfredzaamheid te realiseren onder onze inwoners met een lagere aanspraak op de publieke middelen. Dat beleid zal zijn vruchten te zijner tijd af gaan werpen. Dus motie? Voorlopig nog niet.

In mijn 1e termijn schetste ik een aantal pijlers, waarop het totale beleid rust om toe te werken naar dat ene thema dat naar de mening van de VVD er boven uitspringt: ‘Maassluis als heerlijke stad om in te wonen en te werken’. Dat doel, het lijkt haast een missie, is dat, waar het ons om gaat. Alle andere zaken dienen daar aan ondersteunend te zijn en bij elk onderdeel en elke activiteit zou de vraag gesteld moeten worden, wat dat onderdeel toevoegt aan het bereiken van dat hogere doel. Als uit de beantwoording van die vraag blijkt, dat het inderdaad iets toevoegt, dan wordt de betreffende activiteit uitgevoerd. Zo zou het moeten werken naar ons idee.

In de uitwerking van de verschillende beleidsonderdelen en thema’s herkennen we dat ook zodanig dat we vast kunnen stellen, dat het voorliggende beleid ruim voldoende waarborgen biedt om Maassluis tot een stad te maken, waar het heerlijk wonen en werken is.

Maar dat laat onverlet, dat er natuurlijk altijd onderwerpen zijn, waar het beleid wat aangescherpt kan worden of wat bijgesteld. In mijn 1e termijn haalde ik daarover diverse onderwerpen aan. Voor een aantal daarvan heeft de VVD een motie in gedachte.

In 1e termijn spraken over het aanleggen van een database van beschikbare AED’s. Wij zien graag een database opgesteld en bijgehouden van beschikbare AED’s in Maassluis. En uiteraard waar en wanneer die beschikbaar zijn. De portefeuillehouder reageerde enthousiast op onze suggestie, waarvoor onze dank. Om dat enthousiasme kracht bij te zetten heeft de VVD een motie opgesteld om u op te roepen dit punt tot uitvoering te brengen, mede ingediend door de PvdA, CDA, D66 en de Christen Unie.

Motie Database AED
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• een database aan te leggen en te onderhouden van alle beschikbare AED’s in Maassluis;
• hierin op te nemen wanneer en waar deze apparaten bereikbaar zijn;
• deze lijst beschikbaar te stellen aan burgerhulpverleners en inwoners en opnemen in de Maassluis-app;
• voor het einde van het 1e kwartaal 2017 deze lijst ter informatie aan de raad toe te zenden.

Een andere ambitie van de VVD is om aanrijtijden van hulpdiensten binnen de norm en zo kort mogelijk te laten zijn.
Ten aanzien van ambulances en brandweer is ons pleidooi hiervoor inmiddels genoegzaam bekend. Echter, wij pleiten ook voor minimale aanrijtijden als het gaat om spoedeisende huisartsenzorg. Daar waar dat kan dienen obstakels verminderd te worden. Zo’n obstakel ontstaat als de oude Maasdijk voor autoverkeer wordt afgesloten van de Van der Lelylaan en er alleen nog een fietsverbinding blijft. In uw beantwoording van onze artikel 51 vragen over dit onderwerp geeft u aan, dat hulpdiensten gebruik mogen maken van het fietspad. Wij beschouwen huisartsen in dit verband ook als een hulpdienst en verzoeken u om de huisartsen van Medisch Centrum Docwerk dan ook met een hulpdienst gelijk te stellen en het mogelijk te maken, dat zij in spoedeisende gevallen van het fietspad gebruik kunnen maken om het noordelijke en westelijke deel van Maassluis snel te bereiken. Uw aanbod om met de betreffende huisartsen in gesprek te gaan, is natuurlijk een goed vorstel. Echter een eerder gesprek op ambtelijk niveau heeft indertijd niet geleid tot een oplossing. Om ons verzoek kracht bij te zetten dienen we daarom een motie in, mede met PvdA, CDA en D66.

Motie Medisch Centrum Docwerk
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• de ontsluiting van Medisch Centrum Docwerk via de oude Maasdijk naar het westelijke en noordelijke deel van Maassluis in de nabije toekomst mogelijk te maken;
• daarvoor een aansluiting t.b.v. de huisartsen te realiseren, te gebruiken bij spoedzorg, op de nieuw aan te leggen kruising met de Van der Lelylaan b.v. door ontheffing te verlenen van het gebruik van de aan te leggen fietsverbinding oude Maasdijk-Van der Lelylaan;
• deze aansluiting te realiseren en in gebruik te nemen, gelijktijdig met de nieuw aan te leggen toegangsweg naar Wilgenrijk.

En als laatste aandachtspunt op het gebied van veiligheid wil de VVD dat er rond de vuurwerkproblematiek meer gedaan wordt dan tot dusver. Daarmee willen we niet zeggen, dat de huidige maatregelen niet voldoen. Maar ondanks alle maatregelen is er nog steeds op sommige plekken in Maassluis onaanvaardbare overlast. Bijvoorbeeld in het Van Beethovenpark. Ook is er voorafgaand aan de formele afsteektijden nog te veel overlast. Daartoe dient de VVD mede met PvdA, CDA, D66 en de Christen Unie de volgende motie in:

Motie Vuurwerk
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• te onderzoeken of vuurwerkdetectiesystemen ingezet kunnen worden om vuurwerkoverlast in kaart te brengen;
• waar nodig vuurwerkvrije zones uit te breiden, zodat alle gebieden met kwetsbare groepen of objecten hierdoor bescherming krijgen;
• extra inzet op afsteken van vuurwerk buiten de toegestane uren en het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk

Om de buitenruimte aantrekkelijker te maken en uw voorstellen ten aanzien van de ontwikkeling van trekvaartroutes te ondersteunen dienen we een motie in om kunst in de buitenruimte bij dit onderdeel te betrekken. De reactie van de burgemeester op onze opmerking hierover in 1e termijn was hartverwarmend. Graag dienen we daarom een motie in om dit initiatief verder vorm te geven. Deze motie dienen we mede in met PvdA, CDA en D66.

Motie Kunstroute langs trekvaart en vlieten
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• Een wandel- en fietsroute te ontwikkelen, i.s.m. de Historische Vereniging Maassluis en de Culturele Raad Maassluis, waarbij erfgoed met kunst wordt verbonden d.m.v. een historische kunstroute;
• Deze route aan te sluiten op bestaande routes in Midden-Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden;
• Uitvoering hiervan te financieren vanuit de cultuurbudgetten;
• Een inventarisatie met drie mogelijkheden en een plan van aanpak aan de raad aan te bieden doch uiterlijk september 2017.

Een ander voorstel van de VVD betreffende de buitenruimte is om een niet meer in gebruik zijnde school aan de Spechtstraat te slopen en op korte termijn met een plan te komen om deze open vallende plek opnieuw in te vullen. In 1e termijn heb ik daar een opmerking over gemaakt en bij mijn weten heb ik de reactie van het college daar op gemist, of hij is mij ontgaan. Niettemin vindt de VVD dit een belangrijk punt en daarom dienen we hier een motie voor in mede met PvdA, CDA, D66 en Christen Unie.

Motie omgeving Spechtstraat
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• een plan te ontwikkelen voor de invulling van de vrij komende grond;
• hierin nadrukkelijk te kijken naar kwalitatief hoogwaardige woningbouw;
• voortvarend ter hand te gaan met de sloop van het gebouw;
• In de periode tussen sloop en nieuwe ontwikkeling de grond zodanig in te richten dat deze aansluit op de andere delen van de wijk;
• voor het einde van het 2e kwartaal 2017 de gemeenteraad te informeren over de voortgang en het resultaat.
In de 1e termijn sprak ik over wonen en de doorstroming in de sociale sector. Met de huidige marktrente is een beweging naar de koopmarkt voor een aantal huurders in sociale huurwoningen een goed alternatief. De portefeuillehouder heeft hierover veel gezegd, maar het mag naar de mening van de VVD wel wat steviger ingezet worden. Om dat te stimuleren dient de VVD de volgende motie in, mede met PvdA, CDA en Christen Unie.

Motie Stimulering doorstroming van sociale huur- naar koopwoningen
Het dictum luidt:
Verzoekt het college,
• In samenwerking met MaasDelta, andere verhuurders en commerciële partijen in actie te komen om de groep potentiële kopers in sociale huurwoningen te stimuleren om te verhuizen door bijvoorbeeld een informatiecampagne op te zetten;
• Deze informatiecampagne specifiek te richten op de mogelijkheden van woningbezit en de mogelijke budgettaire gevolgen op korte en lange termijn;
• Met Maasdelta en projectontwikkelaars te onderzoeken wat er aan sociale koop ontwikkeld kan worden op de middellange termijn ten behoeve van de groep potentiële eigen-woning-bezitters.

Als het gaat om duurzaamheid zullen we als gemeente alle zeilen bij moeten zetten om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, dus zullen we gezamenlijk met burgers en bedrijfsleven initiatieven moeten ontplooien om meer te doen, dan we nu al doen. Eén zo’n initiatief is het faciliteren van groene daken. Groene substraat daken isoleren beter, zowel ’s zomers als ’s winters en hebben meerdere voordelen. In een motie roepen we het college op om dit voor Maassluis nog nieuwe fenomeen te stimuleren. De motie wordt mede ingediend door PvdA, CDA en D66.

Motie Groene Daken
Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
• De aanleg van (substraat)daktuinen te stimuleren onder de bewoners en bedrijven, zowel bij bestaande panden als bij nieuwbouw;
• Hierbij aan te sluiten bij provinciale, landelijke en/of Europese projecten;
• Hiernaast bij gemeentelijke gebouwen te inventariseren waar groene daken mogelijk zijn;
• De raad voor 1 mei 2017 een plan van aanpak te presenteren.

Tot slot voorzitter, dank aan allen, die meegewerkt hebben aan het tot stand brengen van de begroting en alle achterliggende keuzes, beleidsontwikkeling, etc. Altijd een lastig proces met de uitdaging om zoveel mogelijk mensen, inwoners van onze stad, zo goed mogelijk te bedienen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt