MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van de PvdA dat voor de noodzakelijk ombuigingen optisch gezien besparingen zijn benoemd op terreinen waar geld juist zou moeten worden ingezet. De stand van zaken rond thema’s als duurzaamheid, armoede, samenhorigheid in de samenleving,

Er is een overschot van 2,3 miljoen. Dat is het zoveelste jaar op rij. Dat klinkt natuurlijk als goed nieuws, maar is ook een punt van zorg: een flinke onderbesteding betekent dat de gemaakte plannen niet zijn gerealiseerd. Dat is een jaarlijks herhalend patroon en het baart ons zorgen. Het kunnen realiseren van de doelen en ambities die we als stadsbestuur hebben vastgesteld raakt immers wel de kern van het werk van de democratie.

 

Onderstaande integrale tekst van de bijdrage aan het debat

Voorzitter,LONGREAD

Als PvdA willen we iedereen kansen bieden, vooruitgang mogelijk maken en zo werken aan een goed leven voor iedereen. We willen bestaanszekerheid in een saamhorig Maassluis. Waarin arm en rijk, autochtoon en allochtoon, en jong- oud ontspannen samenleven en verschillen niet leiden tot verdeeldheid. De kernvraag blijft hoe we Maassluis en Maassluizers samen met de vele goede organisaties kansen bieden om iedereen het beste uit zichzelf te laten halen. Op een manier die goed is voor al onze inwoners en daarmee voor Maassluis als gemeenschap. Dat vergt ook investeringen, in voorzieningen en in sociaal kapitaal.

En voorzitter,

Hoewel er nog grote maatschappelijke uitdagingen voor ons liggen mogen we het best zeggen: Maassluis timmert gestaag aan de weg. Wilgenrijk begint steeds meer vorm te krijgen, in de Sluispolder is de eerste sloop afgerond en is er grote belangstelling voor de nieuwe huur- en koopwoningen. Ook in de burgemeesterswijk en op het Balkon loopt de verkoop goed. Bij CKC is een nieuw kunstgrasveld geopend, de eerste subsidies voor het opknappen van de kleedkamers zijn verleend en de werkzaamheden gaan van start. Er zijn inmiddels 4 aanvragen voor groenere schoolpleinen binnen. De samengevoegde wijkteams zijn volop aan de slag en zijn van meerwaarde in het sociaal domein. De uitvoering van de sociale zekerheid is over naar stroomopwaarts en de schuldhulpverlening komt langzaam beter op stoom.
Kortom, in Maassluis wordt geïnvesteerd in de samenleving. Als PvdA onderschrijven we nadrukkelijk de tekst van het college van vorig jaar dat het kwaliteitsniveau van de stad een hogere prioriteit heeft dan de rangorde op een lijstje van welke gemeente de laagste tarieven heeft.
Tegelijkertijd liggen er nog grote maatschappelijke uitdagingen: we moeten in onze begroting voor volgend jaar ook politieke keuzes maken over wat we doen in Maassluis. We zoeken, altijd samen met anderen, naar oplossingen die Maassluis sterker en socialer maken.

Want er kan zo veel moois! U kunt als overheid het verschil maken. Door in te zetten op goede sociale voorzieningen, goed onderwijs en duurzaamheid kunnen we actief dat goede leven bevorderen. De veranderingen in techniek en ICT gaan zo snel, die bieden allerlei nieuwe kansen. Ook de energie die vrijkomt in de samenleving, in onze verenigingen kunt u beter zien te benutten. Om te kijken hoe dingen WEL kunnen ipv waarom niet. We hebben daar eerder pleidooien voor gehouden. En wij roepen het college op om verder te werken aan het positief en creatief het omgaan met maatschappelijke initiatieven. Wij rekenen erop dat de Monsterse Sluis niet aan de lange lijst met o.a. CKC, Lentiz, Haydnlaan, het cultuurhuis wordt toegevoegd.

Voorzitter,

bij de begroting vorig jaar hebben we de dreigende tweedeling in de stad aan de orde gesteld: we willen dat verschillen niet leiden tot verdeeldheid. We willen de tweedeling in de samenleving tegen gaan. Waar je wieg ook stond, wat je ook gelooft, of je veel of weinig verdient, we zijn allen Maassluizers. Iedereen telt volwaardig mee.We zien helaas tegelijkertijd dat het maatschappelijk klimaat sinds die tijd eerder is verhard dan versoepeld. Groepen mensen worden steeds harder tegen elkaar opgezet. Als PvdA Maassluis geloven we juist in verbinding, in elkaar leren kennen, respect en begrip, in saamhorigheid en solidariteit. Daarom hebben we vorig jaar een motie ingediend over ontspannen samenleven. Voor dit jaar en komend jaar vergt dat extra inspanning van het college: na het stadsgesprek zijn er 2 interessante bijeenkomsten geweest, maar dit proces moet echt verder worden gebracht. Als PvdA vragen we een leidende rol van het college om dit snel op te pakken. Zeker met de landelijke aandacht die er op Maassluis afkomt is het van belang om die eenheid te bevorderen.
In dat kader noemen wij ook integratie van onze nieuwe Maassluizers, de vluchtelingen die hier een bestaan mogen opbouwen, hebben we opgevangen. Maar nu moet er fors op integratie, school en werk worden ingezet! Hoe eerder deze nieuwe Maassluizers meedoen,, hoe groter de kans is dat onze nieuwe stadsgenoten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Want de armoede in Maassluis is helaas nog groot, en we willen juist dat iedereen kansen krijgt. Bestaanszekerheid bieden voor mensen die het niet meer op eigen kracht kunnen doen is voor ons reden van bestaan. De uitkomsten Minima effect rapportage waren schokkend. Die motie is inmiddels alweer van 5 jaar geleden! Het sociaal beraad was meer dan een jaar geleden en het proces om te komen tot besteding van de Klijnsmagelden is een rommeltje. De PvdA heeft daar moeite mee, juist omdat het de meest kwetsbare mensen in onze stad betreft. Het betreft rijksgeld voor de armsten. Voor kinderen die opgroeien in armoede moeten kunnen meedoen in de samenleving. Op ons verzoek heeft het college het kindpakket ingevoerd. Want Kinderen die opgroeien in armoede hebben aantoonbaar grotere riscio’s op schooluitval, slechte gezondheid en een leven in armoede. Sociale uitsluiting tegengaan is daarom stap 1. Om zo te voorkomen dat armoede over erfbaar blijft in Maassluis.

Bent u bereid om te kijken naar de werkwijze in Zaanstad en Leeuwarden, waar het sociaal wijkteam een budget heeft om mensen, vooral jongeren, met schulden direct te helpen. Ze kunnen direct helpen om te voorkomen dat problemen uit de hand lopen. De professionals krijgen zo de ruimte en verantwoorden achteraf. De eerste resultaten zijn daar veelbelovend.
Wij pleiten er daarom nadrukkelijk voor om extra middelen vrij te maken voor die armoedebestrijding.

Voorzitter,

Als PvdA Maassluis vinden we dat iedereen in onze stad in een goede woning moet kunnen wonen. Of je nu arm of rijk bent, jong of oud, alleenstaande of met een groot gezin. Wij maken ons zorgen om de voorraad sociale huurwoningen. Naar aanleiding van onze motie heeft het college in januari een uitstekende brief gestuurd. Maar de maatschappelijk trends (langer thuiswonen van senioren, meer eenpersoonshuishoudens, lagere inkomens) geven een grote druk op sociale woningvoorraad. Wij vragen u om bij de prestatieafspraken met de corporatie op te nemen dat het percentage niet verder zakt. En graag rapportage over sociale woningbouw in Balkon en Wilgenrijk: daar hebben we immers respectievelijk 20 en 25% sociale woningbouw afgesproken.

Voorzitter,

Die nieuwbouw in die wijken brengt op ons duurzaamheid. We zien in het land nu initiatieven, waar particuliere ontwikkelaars energiezuinige woningen realiseren voor 600 euro huur per maand en daar winst mee maken. Dat is wat ons betreft een interessante ontwikkeling, kunt u onderzoeken of dat ook mogelijk is in nieuwe wijk en van Maassluis.
Enkele jaren geleden spraken we hier regelmatig over duurzaamheid en het milieu. Toen moest er een duurzaamheidsvisie komen, kwam er een hele tijd later een duurzaamheidsfonds en werd het buiten het beeld van de raad gehouden. Begin dit jaar bleek dat er weinig was gedaan met het duurzaamheidsfonds. Wij vragen het college om de handschoen op te pakken: maak een lokale vertaling van het energieakkoord, ga actief aan de slag!

Want er zo veel moois mogelijk is: tegenwoordig kunnen nieuwbouwhuizen voor een kleine meerprijs 0 op de meter worden gebouwd, of zelfs energie opleveren. Uw voorgangers hielden steeds hogere ambities op het terrein van woningbouw af. Bent u bereid om in overleg met ontwikkelaars nu echt te kiezen voor innovatie en hogere ambities? Er is enthousiasme onder bewoners, maar ontwikkelaars en bouwers hebben vaak inspiratie en motivatie nodig van de overheid.

Maasdelta laat op het Stort en elders zien dat ook in de bestaande woningvoorraad een flinke slag kan worden gemaakt. Dat is goed voor de werkgelegenheid, voor de portemonnee en het comfort van de bewoners, maar ook voor het milieu en het klimaat. Wij vragen u om al die particuliere eigenaren aan te sporen te verduurzamen. En in het kader van het verleiden tot duurzaamheid verzoeken we u nogmaals om te kijken naar een beter fietsenstalling in de binnenstad.

Kadernota in vogelvlucht:
De Kadernota blikt vooruit naar de financiën komend jaar en de jaren erna. Er lag een opdracht om het pakket van 1,2 miljoen uit begroting in te vullen. Daarnaast is er nog eens zo’n pakket bijgekomen van tegenvallers waarvoor dekking moest worden gevonden. Het is pijnlijk om te zien dat dat voor 6 ton stroomopwaarts betreft.. We hebben daar nu al vaak over gesproken..
Een compliment aan het college is op zijn plaats: door secuur met de stofkam door te uitgaven te gaan is er relatief pijnloos 2,4 miljoen aan structurele dekking gevonden. Relatief, want sommige posten doen natuurlijk zeker pijn: er de lasten worden verhoogd en op subsidies moet nog een flink deel worden gevonden. Ook zien we dat u geen extra geld heeft vrijgemaakt voor de financiering van de cultuurmakelaar. Waarom heeft u die keuze gemaakt?
We spraken vorige week over het tekort van 5 ton over 2015. Dat is kosmetisch, omdat we 2,8 miljoen storten in het versneld afboeken. In 2015 was er dus een overschot van 2,3 miljoen. Dat is het zoveelste jaar op rij. Dat klinkt natuurlijk als goed nieuws, maar is ook een punt van zorg: een flinke onderbesteding betekent dat de gemaakte plannen niet zijn gerealiseerd. Dat is een jaarlijks herhalend patroon en het baart ons zorgen. Het kunnen realiseren van de doelen en ambities die we als stadsbestuur hebben vastgesteld raakt immers wel de kern van het werk van de democratie.

Voorzitter,

Het aantal werklozen daalt, de woningmarkt trekt weer fors aan en de economie groeit. Als PvdA Maassluis zien we tegelijkertijd dat lang niet iedereen dat persoonlijk merkt. Het aantal mensen in de bijstand is opnieuw fors meer dan vorig jaar. Wij begrijpen dan uw verzoek om 2 ton extra. als inwoners recht hebben op een bijstandsuitkering moeten we die verstrekken, daar zit geen keuzevrijheid in. Zeker gelet op het feit dat de afgelopen jaren een forse meevallers zijn geweest.

Voorzitter,

Het risico bij de bespreking van de Kadernota is dat we nu alleen kijken naar de voorstellen in dit stuk. Als PvdA blijft onze blik echter gericht op die bijna 100 miljoen die u binnenkrijgt en uitgeeft, van en voor de inwoners van Maassluis. Dus net als vorig jaren verzoeken wij het college om nadrukkelijk om de raad en de inwoners meer inzicht te geven in de totale begroting, om budgetten af te zetten tegen de totaalbudgetten.

Dan een paar concrete punten:
Qua toon en vorm van de tekst zouden wij het de volgende keer graag wat minder over de top.

Als raad en college hebben we de afgelopen jaren gepleit voor de ‘slimme en compacte’ staande ambtelijke organisatie. Vorig jaar gaven we u mee dat de ambitie van 1 ton op 18 miljoen aan loonkosten te klein was. Bij de begroting is dan ook 3,5 ton afgesproken. Die wordt nu niet nader gespecificeerd verwerkt, maar er wordt wel 3 ton structureel gevraagd voor extra loonkosten en incidenteel 4 ton voor de organisatie. Daarnaast kwam er ook bij de nog eens bestuursrapportage 4 ton als extra kosten bij. Dat wringt en wij gaan er nu vanuit dat er verder geen verrassingen meer uit de hoge hoed komen.
Eerder hebben we al aangegeven dat in de afweging tot alle andere bezuinigingen wij niet enthousiast over 40.000 euro extra voor de WOS te zijn. Het is een verdrievoudiging van budget, boven de wettelijke verplichting.

AFSLUITING

Voorzitter,

Als PvdA Maassluis blijven we werken aan goed leven voor iedereen in Maassluis. Als PvdA willen we blijven investeren in onze gemeenschap. Zoals we de afgelopen jaren zichtbaar hebben gedaan in het fysieke domein, zo investeren we minder zichtbaar in onze sociale structuren. Met goede wijkteams, inwoners die omkijken naar elkaar. Een saamhorigheid in ons mooie Maassluis. Zodat “Maassluis dichtbij, verbinden en vooruitzien” meer dan een streven wordt, maar een beschrijving wordt van onze mooie stad.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. ton
    23 juni 2016 at 13:46

    En voorzitter…wat doen we met al deze gegevens? Antwoord…zo weinig mogelijk dan hebben volgend jaar weer iets op de agenda staan. Net als voorgaande jaren.