MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over voetgangersoversteekplaatsen. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het college het met de VSP eens dat wanneer er een toezegging is gedaan, hier dan ook binnen redelijke termijn gevolg aan zal moeten worden gegeven?

Het College is het met de VSP eens dat er aan een toezegging binnen redelijke termijn gevolg moet worden gegeven.

In dit geval gaat het om het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid, waarin de stand van zaken ten aanzien van verkeersveiligheid in Maassluis is opgemaakt en op diverse thema’s, zoals oversteekplaatsen, snelheidsmonitoring en veilige school- en sportroutes, maatregelen zijn geformuleerd. Het kost tijd deze maatregelen uit te werken, te ramen en er de benodigde dekking voor te zoeken. Wij zijn het echter met u eens dat 20 maanden hiervoor te lang is. Het ontbreken van voldoende personele capaciteit en continuïteit hebben hierin helaas een rol gespeeld.

2. Is het huidige college het met de VSP eens dat dit (de Albert Schweitzerdreef t.h.v. het MSV complex) nog altijd een onveilige situatie is.

Nee, dat is het college niet met de VSP fractie eens;

In het actieplan is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de verkeersveiligheid in Maassluis. Hieruit blijkt dat Maassluis geen black spots kent. Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden. Wel zijn er locaties waar gemiddeld meer ongevallen plaatsvinden dan elders, zogenaamde verkeersongevallenconcentraties. Hierbij wordt een weging gemaakt naar het aantal ongevallen die op de locatie plaatsvinden en de ernst van het eventuele letsel. De Albert Schweitzerdreef is geen verkeersongevallenconcentratie en objectief gezien dus niet verkeersonveilig. Dat neemt echter niet weg dat verkeersdeelnemers zich er wel onveilig kunnen voelen. Met name kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen moeilijkheden ervaren met oversteken. Het betreft dan subjectieve onveiligheid, welke verbeterd moet worden.

Om het oversteken op de Albert Schweitzerdreef voor langzaam verkeer structureel te verbeteren, moeten maatregelen genomen worden, die verder gaan dan alleen het aanbrengen van zebramarkering. Om de (subjectieve) veiligheid te verbeteren, willen we een maatregel nemen, die tegelijkertijd de snelheid van het autoverkeer remt, als ook de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. Daarvoor zijn fysieke aanpassingen noodzakelijk, die in het actieplan verkeersveiligheid worden voorgesteld.

Voorstel is om deze maatregel te treffen, op de centraal gelegen kruising van de Albert Schweitzerdreef en de Stadsmolen. Door de centrale ligging is de maatregel voor het hele gebied ten westen van de Albert Schweitzerdreef van waarde.

3. We zijn inmiddels 20 maanden verder (Dec2017 – Juli2019), zoals eerder al aangegeven. Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijk gedane toezegging op 19 december 2017? Kan het College aangeven of en hoe hier verder uitvoering aan zal worden gegeven?

Zoals aangegeven is naar aanleiding van diverse vragen en een motie op gebied van verkeersveiligheid het actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Deze is inmiddels afgerond. Na vaststelling kunnen de voorgestelde maatregelen, conform de planning in het actieplan worden uitgevoerd. Het actieplan verkeersveiligheid zal gelijktijdig met de beantwoording van deze schriftelijke vragen in besluitvorming worden gebracht.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. tlpeter
  12 september 2019 at 15:21

  Het onderstaande citaat geeft aan dat B&W zich alleen bezig houdt met ongevallen waar politie c.q. ambulance in het geding is geweest.
  De praktijk is dat er naast bijna ongelukken waarbij de verschillende verkeersdeelnemers met de schrik zijn vrijgekomen, er ook ongelukken gebeuren waar geen politie c.q. ambulance aan te pas komt.
  E.e.a. wordt dan onderling geregeld, vooral materiële schade.
  Wellicht is het B&W bekend dat de politie niet staat te springen om naar ongelukken te komen waar geen lichamelijk letsel in het geding is.

  Mogelijk een dat de politieke partijen tijdens de behandeling van het genoemde actie plan voornoemde in kunnen brengen.

  Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden. Wel zijn er locaties waar gemiddeld meer ongevallen plaatsvinden dan elders, zogenaamde verkeersongevallenconcentraties. Hierbij wordt een weging gemaakt naar het aantal ongevallen die op de locatie plaatsvinden en de ernst van het eventuele letsel. De Albert Schweitzerdreef is geen verkeersongevallenconcentratie en objectief gezien dus niet verkeersonveilig.

  • Peter
   12 september 2019 at 16:30

   Vorig jaar op de Indutrieweg een dodelijk ongeval bij de inrit van Smit. Vorige week een zwaar ongeval in min of meer het verlengde van de Industrieweg, de Mozartlaan dus, waar ‘s avonds een voetganger van de zebra werd gelanceerd. Trauma heli erbij. Ik hoop dat het die man goed gaat. We hebben er niks meer van gehoord. Maar het komt mede door het “gerace” op de Industrieweg!!!!

 2. Peter
  12 september 2019 at 11:35

  Wanneer wordt de Industrieweg veiliger???? Sinds Max verstappen wordt het dag in dag uit steeds meer een gevaarlijker racebaan. Vooral in de avonduren en weekenden motoren die zich op de TT in Assen wanen. De gemeente Maassluis maakt zich blijkbaar niet druk om het kleine groepje mensen, wonend boven de winkels aldaar die hier enorme overlast van ondervinden. Dag in, dag uit!! Maar ook wij zijn inwoners van Maassluis!!!!

  • 12 september 2019 at 15:17

   Stuur ons een ingezonden stuk het liefst met foto en we plaatsen het prominent