MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College van B en W naar aanleiding van haar vragen gesteld in het actualiteiten halfuur op 5 april 2016.


Op 5 april 2016 heeft de portefeuillehouder A.G.M. Keijzer toegezegd de raad te informeren over de bestemming met het betreffende perceel en de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Er is op 29 april 2016 een tussenbericht in het griffienieuws verschenen waarin werd vermeld dat er overleg heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de stichting Zorg en Vlijt, eigenaar scheepswerf en DCMR.  Er is ook aan deze mensen èn aan de fractie van Maassluis Belang gevraagd een “radiostilte” te houden van ca. twee weken.

Deze twee weken zijn reeds lang gepasseerd.

  1. Bent u het met ons eens dat deze twee weken reeds lang gepasseerd zijn.
  2. Zo ja, waarom is er dan nog geen antwoord met verdere uitleg.
  3. Is het u bekend dat de eigenaar van desbetreffende scheepswerf hierdoor ook met zijn andere werfactiviteiten in problemen kan komen.
  4. Is het u bekend dat bij verdere escalatie door niet aanpassen van het bestemmingsplan hierdoor de werkgelegenheid op de reeds jaren bestaande scheepswerf in gevaar kan komen, c.q. ophoudt te bestaan.

Daarnaast willen wij u er nog op wijzen dat ook de pas aangelegde passantensteiger hierdoor moeilijkheden zal ondervinden doordat er nog steeds geen adequaat sanitair verwezenlijkt kan worden omdat deze ook een plek zou vinden op de te realiseren Historische Werf en dat dit de functionaliteit van de passantensteiger niet ten goede komt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt