In de tweede termijn op woensdag werd de visie op belangrijke onderwerpen toegelicht en middels moties inhoud gegeven. Onderstaand de uitgesproken tekst.

Gertjan Enzerink

Gertjan Enzerink


LONGREADVoorzitter, bedankt voor uw beantwoording op onze eerste termijn. Een ding is ons duidelijk geworden uit de beantwoording van de verschillende wethouders: de noodzaak om vanaf volgend jaar de kadernota officieel door de raad te laten vaststellen is groter dan ooit.

 

Wethouder Evers bagatelliseerde gisteren onze opmerking hierover lichtelijk met de opmerking dat 95% van de begroting bestaat uit vaste lasten. Als dat zo is, blijft er altijd nog een ruimte over van een slordige 5 miljoen, een speelruimte waar wij als raad meer zeggenschap over willen hebben.

Verder merkte deze wethouder op, dat de 5% bezuinigingen op de grote maatschappelijke instellingen volgend jaar, zomaar een vervolg kunnen krijgen met ook subsidiekortingen bij overige instellingen. Dat moet nu eenmaal kunnen als er doelmatiger wordt gewerkt, zegt hij. Wij zetten daar grote vraagtekens bij.

Hondenbelasting

Over de hondenbelasting blijven wij van mening verschillen. Opbrengst 135.000 euro en 0 euro procent lasten schrijft u in de begroting. Gisterenavond zegt u echter dat de opbrengst door de kosten marginaal is. Wie kan dit nog volgen? Handhavers lukt het maar niet om overtreders op heterdaad te betrappen. Logisch, want de meeste hondenbezitters laten hun hond buiten kantooruren uit.
Kortom: handhaven mislukt, er wordt niet opgeruimd door de gemeente en de belasting schaft u niet af. U zegt toe midden volgend jaar te willen evalueren. Niet nodig, ik kan u de uitslag nu al vertellen en daar heb ik geen glazen bol voor nodig.  (motie afschaffing hondenbelasting)

OZB bedrijven

Gisteren hebben wij onze schande ook uitgesproken over de OZB verhoging voor bedrijven met 12,5 % in een klap. Wij vroegen of dit niet gefaseerd had kunnen gebeuren. Tot onze grote verbazing antwoordde u dat deze 12,5% verhoging al onderdeel is van een gefaseerde aanpak. Dus voor 2018 kan dit zomaar weer gebeuren. Heeft dit college nu naast de hondenbelasting, een nieuwe melkkoe gevonden? Wij vinden dit werkelijk onbehoorlijk naar de middenstanders en de grote bedrijven in Maassluis.

Dan komen we bij wethouder Keijzer.

Nieuwbouw Noorddijk – Geerkade

Hij stelt dat alles rond de nieuwbouw op de hoek Noorddijk – Geerkade volgens eerder gemaakte afspraken verloopt. Wij hebben daar zeer grote twijfels over, want ook wij praten met de bewoners en horen compleet andere verhalen. Het is jammer, maar heel begrijpelijk dat er weer een uitspraak van de rechter aan te pas moet komen. Dit betekent ook opnieuw hoge juridische kosten voor de gemeente, c.q. voor de burgers van Maasluis.

Scheepswerf Zorg en Vlijt

Zover zal het bij alle missers rond de realisatie van de historische scheepswerf Zorg en Vlijt waarschijnlijk niet komen, maar wij vinden het wel eeuwig zonde dat door een paar blunders in dit huis, een schitterend werkgelegenheidsproject voor mensen met een beperking waarschijnlijk van de baan is. U zei gisteren dat u hierover met de firma De Haas in gesprek bent, maar wat zijn uw inschattingen over de afloop hiervan? En bent u wellicht ook in gesprek met de bewoners van de naast gelegen panden, want daar zit, na de onbedoelde bestemmingswijziging, volgens ons het werkelijke probleem. Wij horen het graag van u.

Jongerencentrum

Over uw zoektocht naar een passend jongerencentrum heeft u gezegd dat alles rond dit onderwerp tijdig en open zal worden besproken met alle betrokkenen. Als u afgeronde voorstellen heeft komt u daarmee naar de raad. Dat lijkt ons ook de enige juiste gang van zaken, maar waar het ons om gaat is dat u met name ook in het voortraject met de betrokken bewoners in gesprek gaat, want waar het centrum ook komt, het zal zeker een grote impact op de directe omgeving. Wij hopen dat u daar ook van overtuigd bent.

Vluchtelingen problematiek

Over de vluchtelingen problematiek zei u dat we met de huisvesting daarvan op schema liggen. We hebben zelfs al meer mensen kunnen huisvesten dan de ons opgelegde taakstelling voor 2016.
Een goede zaak, maar betekent dit dat er volgend jaar minder woningen beschikbaar hoeven te komen? Wij horen het graag.

Dan de portefeuille van wethouder Plaisier.

Koningshof

Over de Koningshof zei u gisteren dat u rustig afwacht wat de uitkomst wordt van de drie uit te werken voorstellen. Afhankelijk van deze uitkomst komt u naar de raad met een dekkingsvoorstel, omdat hier in deze begroting niet meer dan een slordige 6000 euro voor is opgenomen. Ook u weet dat het in werkelijkheid zal gaan over enkele tonnen, tenzij u volgend jaar voorstelt het hele complex te privatiseren. Het zal dus wel neerkomen op de zoveelste eenmalige greep uit de reserves. Iets wat de raad niet zou mogen, omdat het college van ons verlangt dat wij met een weloverwogen dekkingsplan komen bij elk nieuw voorstel. Dat is overigens absoluut niet onze mening. Als de raad met afwijkende voorstellen komt, dient u te allen tijde, op zoek te gaan naar de gevraagde pecunia, al zou het uit de reserves moeten komen.

Zwembad

Voor het zwembad zijn wij verheugd dat u zoekt naar mogelijkheden om zaken te vernieuwen. Een goed voorbeeld is de glijbaan. Deze is afgeschreven en kan zondermeer vervangen worden, maar met iets meer financiële ruimte kan er een luxere en veel aantrekkelijker exemplaar worden aangeschaft.
Dat geldt ook voor andere zaken. Wij hebben een goed zwembad, maar hier en daar wat gedateerd. Nu met kleine aanpassingen het zwembad aantrekkelijker maken, kan voorkomen dat we over een aantal jaren in een Koningshof discussie raken. Laten we dat proberen te voorkomen.

Parkeerschouw

U dacht ons misschien gerust te stellen door te melden dat de 118.000 euro die in het parkeerfonds zit, pas over een jaar of acht moet zijn opgemaakt. Dat is niet de strekking van onze vraag. Wij vroegen en vragen u opnieuw om bestaande knelpunten op het gebied van parkeren te inventarissen en na overleg met de diverse hulpdiensten, zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan. Naar de dekking hoeft u niet te zoeken, want hebben wij al voor u gedaan.
(Motie parkeerschouw in de stad)

Riolering

Dan de problematiek rond de kosten die bewoners moeten maken bij gebreken aan het rioleringsstelsel ook als deze indirect worden veroorzaakt door de gemeente in het geval van bijv. een verzakte stoep. Met de motie die wij indienen gaat het ons met name om onderzoek naar dergelijke situaties in de afgelopen jaren, zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen van deze problematiek.
(Motie evaluatie verzoek rioleringsregeling)

Wij zijn verheugd dat u ons idee over verfraaiing van de binnenstad d.m.v. het plaatsen kunstwerken in lege panden in de binnenstad omarmd.
(Motie beleving binnenstad)

Gezonken schepen

Als laatste doen wij u een voorstel op een heel ander gebied. Maakt u binnenkort zelf eens een wandeling langs onze mooie Boonervliet . Ongetwijfeld komt u dan toch echt gezonken boten tegen. U schreef ons dat onze Vlieten hiervan verschoond zijn, maar deze wandeling zal u de ogen openen. Wij wensen u alvast een prettige wandeling toe.

Tot slot de portefeuille van de burgemeester

Gisteren spraken wij onze zorg uit over de personele situatie bij de gemeentelijke instellingen en vroegen wij ons af of de afslankingsoperatie wellicht te rigoureus is aangepakt, waardoor het ambtelijk apparaat bezwijkt onder een te hoge werkdruk. Het is goed te horen dat ook u dit onderkent en dat er al enkele afdelingen reparaties hebben plaats gevonden om de hoogste nood te ledigen.

Storomopwaarts

Via Dukdalf en nu Stroomopwaarts worden steeds vaker mensen ook ingezet bij de gemeente. Een prima zaak , maar ons bereikten wel berichten, dat deze mensen niet of nauwelijks in vaste dienst worden genomen bij de gemeente. Goedkoop voor de gemeente, want het salaris ligt dan immers vast rond het minimumloon. Of dit ook getuigd van goed werkgeverschap is dan wel de vraag. Wij vinden dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft. Gelukkig zei u gisteren dat ook hier verandering in komt en dat in toenemende mate mensen vanuit Stroomopwaarts, in vaste dienst worden genomen. Wij juichen dit van harte toe. Heeft u overigens al een idee over welke aantallen we spreken?

Voorzitter,

Ik wil deze bijdrage afsluiten met het onderwerp waarmee ik gisteren ben begonnen, n.l. de vrije hand van het college, n.a.v. de behandeling van de kadernota. Die vrije hand is naar onze mening zo vrij als de ruimte die u krijgt van de raad. In 2002 heeft het duale stelsel zijn intrede gedaan en hebben college en raad gescheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. Daar moeten we secuur mee omgaan en voor blijven waken dat iedereen in zijn eigen rol blijft.

Op die manier wensen wij het college en raad een goed 2017 toe met de uitwerking van deze programmabegroting.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt