MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang bracht bij monde van fractielid Loek Molmans de volgende zaken naar voren in het debat over de gang van zaken in en rond de Koningshof

Wederom staan we hier in de raadzaal om het dossier Koningshof te bespreken. Het begint zo langzamerhand op een Grieks drama te lijken met voornamelijk alleen maar dieptepunten. Vol intriges en achterklap en sneuvelende tegenspelers en dat alles rond de centrale hoofdrolspeler: onze eigen wethouder!

niet paraat
Wanneer ik zo de lijst met de officiële stukken zie, welke ons door de griffie is toegezonden, zijn er sinds 27-3-2014 veel raadsvoorstellen, raadsinfo’s en notities gemaakt, 44 stuks in totaal, maar daarbij valt het mij dat daarvan 16 toezeggingen zijn, kennelijk had de wethouder steeds de materie op dat moment niet helemaal paraat. Maar laat ik mij richten op de gebeurtenissen rond het huidige bestuur. Bij hun aantreden schreef de wethouder , en ik citeer:

 “Zij realiseren zich dat hen een moeilijk taak wacht, maar zij weten zich daarbij gesteund door het College van  B en W,…”

Wel, bij dat laatste heb ik zo mijn twijfels de laatste tijd.

berenschot
Leidraad voor het nieuwe bestuur waren de bevindingen en aanbevelingen van Rapport Ploeg en Berenschot. Ik heb een lijst gezien van 29 stuks reeds doorgevoerde veranderingen, waaronder bijv:

  • personeelsreductie(één van de aanbevelingen Rapport Ploeg)
  • kosten theater gereduceerd door samenwerking met Schiedam,
  • nieuw ticketsysteem waardoor men digitaal kan reserveren,

en zo kan ik nog wel even doorgaan

Er waren reeds gesprekken met kandidaten voor de functie manager, ook één van de eisen van Berenschot, maar dat is door de wethouder in één van zijn laatste emails afgeblazen.

Vanaf 1 febr. jongstleden is alles in een stroomversnelling geraakt en daarover heb ik toch wel enkele vragen:

technocratisch antwoord
De wethouder heeft op 1 feb. een gesprek gehad met drie medewerkers van KH, op 4 feb. met één persoon. Nu blijkt op 5 oktober ook een brandbrief gestuurd te zijn door het personeel van de Koningshof. Deze  uitputtende opsomming van ervaren problemen en gevoelens worden door U op 20 oktober afgedaan met een technocratisch antwoord. U hebt blijkbaar meer oog voor de cijfers dan voor de personele problematiek. De cijfers zijn van belang, daarover geen misverstand, maar U weet toch dat de mensen de Koningshof maken. De Koningshof heeft ze keihard nodig.

personeel
Daarnaast zijn er door de wethouder ook mails ontvangen van het personeel Khof.  Op 7 juli heeft dhr. Smit een mail gestuurd aan het college over personele maatregelen. Dit krijgen we nu allemaal pas te zien, dank zij de vragen van PvdA en CDA. Het doet mij denken aan het Rapport Ploeg waarop de raad 5 maanden heeft mogen wachten.

Vraag: In beide gevallen belangrijke info. Heeft u nooit overwogen deze info vertrouwelijk aan de raad te sturen?

Vraag: Zijn deze gesprekken, brief en emails van het personeel Khof van invloed geweest op uw besluitvorming welke op 18 feb. tot uiting is gekomen via de email aan het bestuur met o.a. geen arbeidsovereenkomsten meer aan te gaan?

begroting
De wethouder stuurt ons via griffienieuws van vrijdag 5 feb. een brief d.d. 4 feb. waarin hij in de laatste alinea meldt ”dat bestuur KHof nog steeds niet erin geslaagd is een complete begroting in te dienen.”

Vraag: U wist toch dat de volgende dag de penningmeester KH hierover een afspraak had met uw ambtenaren? Waarom dan toch zo’n negatieve toonzetting?

Vraag: Waarom duurt het zolang om te komen tot governance code voor de Khof en de statuutswijziging? Hierin heeft de gemeente toch de regie?

Vraag: Zijn de gemaakte advocaatskosten door de Khof inzake reorganisatie bij personeel soms het gevolg van het niet willen meewerken door ambtenaren personeelszaken?

Er wordt straks waarschijnlijk

Niet paraat

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt