we gaan 16.000 besparen op Bouwdorp

MAASSLUIS | Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Denise Mulder (fractieleider MB) kritiek uit over de kadernota, waarin plannen en financiering voor de komende tijd zijn vastgelegd. Zaken waarover haar partij B&W aanspreekt: geluidswal A20, sporthal Haydnlaan ,ontsluiting De Kade, IBP gelden, Jeugdzorg, WMO, Bouwdorp, subsidies.

 

Voorzitter,

Met elkaar bouwen aan ons Maassluis, letterlijk in de vorm van huizen en sportaccommodaties. Maar ook figuurlijk aan goede zorg, en gelijke kansen voor alle inwoners.

Voor het eerst stellen we nu de kadernota vast, maar voorzitter kunnen we deze kadernota wel vaststellen? Zoveel onduidelijkheden, veel plannen zonder dekking en de tegenvallende meicirculaire is nog niet verwerkt. Er ligt voor onze stad een behoorlijke bezuinigingsoperatie hoe kunnen we die volbrengen als we nu instemmen met deze kaders?

Op een aantal punten willen we u nog kaders meegeven, die wij dan graag nog verwerkt zouden zien in dit document voordat we in november ons over de begroting buigen.

Kaders met betrekking tot het fysieke domein, het sociale domein en onderwijs en de financiën.

Binnen het fysieke domein missen we uitwerking met betrekking tot de geluidswal en de ontsluiting van De Kade. Deze punten missen wij in de kadernota, wilt u dit tot 2023 voor u uitschuiven? De gesprekken met omwonende zijn gevoerd, u gaf aan dat er plannen worden uitgewerkt maar waar komt dat straks het benodigde zakje geld vandaan?

U gaat starten met de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan en daarom moeten de Haydnlaan en de Parkietzaal maar even wachten. Wij richten ons nu specifiek op de Haydnlaan. Voor MB is het geen optie om dit uit te stellen.

Het lijkt ons onverstandig om nu nog geld uit te geven aan renovatie zodat de zaal voorlopig nog gebruikt kan worden. Op dit moment is het nog relatief goedkoop om externe financiering aan te trekken en met de btw vrijstelling op deze investeringen die over 5 jaar komt te vervallen treedt er dan in zeer korte tijd een verslechtering op van zo’n 350.000 euro. Wij zouden graag zien dat het benodigde budget voor nieuwbouw van de Haydnlaan op andere beleidsterreinen gevonden zou worden.

Daarom dienen wij een motie in samen met de hele oppositie.

Als we kijken naar het Sociale domein dan kijken we naar een hoop onzekerheden. De tekorten binnen de jeugdzorg en WMO lopen op. Vanuit het Rijk komt er te weinig geld onze kant op. Er is nog niet duidelijk hoeveel extra we hiervoor gaan krijgen maar het geheel verwerken we op dit moment nog niet in de kadernota. Is dit verstandig? Is het verstandig om geld uit de algemene reserve te halen om deze te korten nu aan te vullen, met alle onzekerheid die er nog is?

Daarnaast zien we in de plannen nog een aantal keer de IBP gelden (redactie: interbestuurlijk programma van rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) terugkomen. Gelden die we niet hebben gekregen of nog niet hebben gekregen maar waar we wel al beleid voor hebben geschreven.

In het coalitieakkoord en in de begroting geeft u aan dat deze onderdelen alleen uitwerking krijgen wanneer de IBP gelden ook werkelijk naar ons toe komen. Zolang dat nog onzeker is, is het de vraag of we deze plannen niet on hold moeten zetten. Bijvoorbeeld voor Wijk op Maat stelt u nu 50.000 euro beschikbaar. In de begroting stond hier 100.000 vanuit de IBP gelden opgenomen. We gaan het nu met minder geld doen omdat u denkt dat het uiteindelijk geld oplevert. Op zich geloven wij daar ook wel in, maar er zijn nog tal van andere zaken die geld vragen. Waarom maakt u deze keuzes?

Voorzitter, we gaan 16.000 besparen op Bouwdorp. We zijn het met u eens dat als het bezoekersaantal terugloopt we moeten kijken naar de toegevoegde waarde en daaraan gekoppeld de hoogte van de financiering.

Ik wil u even meenemen zo’n 34 jaar terug. Ik was 6, we keken uit naar de zomervakantie en waarom? Met vriendjes en vriendinnetjes kocht je een kaart voor een week Speel in stuif. In de Koningshof was van alles te doen, omdat het leuk was maar waar je ook iets van leerde. Die herinneringen blijven je bij ook dat is Samen Maassluis. Ik zie me nog met ijzerdraad en panty’s bloemetjes maken, figuurzagen en poffertjes bakken. Voorzitter, in een tijd waarin de gameverslaving zijn intrede doet. Waarin sommige kinderen met een achterstand aan school beginnen kunnen we juist in de zomervakantie hier een slag slaan. MB zou graag zien dat er voor Bouwdorp een alternatief komt waarbij meer diversiteit in de activiteiten zit, waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden.

Daarom dienen wij samen met de hele oppositie een motie in.

Voorzitter, met verschillende organisaties en verenigingen in de stad hebben wij een subsidierelatie. Daar is natuurlijk niets op tegen tegelijkertijd hebben we te weinig zicht op het feit of de aan de subsidie gekoppelde maatschappelijke doelen worden behaald.

Zo lezen we in de antwoorden op de vraag van de CU dat er wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband Riverboard. Hierin zal Maassluis een nadrukkelijke rol spelen. Een beweging om ondernemers, overheden, onderwijsinstelling en maatschappelijke organisaties uit Maassluis Vlaardingen en Schiedam met elkaar te verbinden. Dit gaat geld kosten, u heeft hierover nog niets gemeld maar uit betrouwbare bron vernemen wij dat de ondernemersverenigingen van elke gemeente een subsidie van 20.000 euro vragen. Over de doelen en uitkomsten valt nog weinig te zeggen, kunnen wij dan vaststellen of deze zijn gehaald en de subsidie ook daadwerkelijke meerwaarde heeft.

Dit was een voorbeeld en zijn er nog meer te noemen maar wij willen graag inzicht in de verstrekte subsidies en wat daar de opbrengst van is. Worden de gestelde maatschappelijke doelen gehaald. Daarom dienen wij de motie van de CU mede in.

Voorzitter, u wilt in 2022 vijf ton gaan besparen om zo op een positief resultaat in 2023 te komen. U gaat daarvoor ombuigingsvoorstellen doen. Wij vragen ons af het verstandig is om dit op te schuiven naar 22-23. Wat we nu kunnen doen moeten we wat ons betreft nu doen. Kunnen we daar kritisch naar kijken? Want alleen zo gaan we met klaar bouwen aan ons Maassluis wat ook een financieel gezond Maassluis moet zijn!

 Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt