Onderstaande tekst is uitgesproken door fractievoorzitter Gert Jan Enzerink tijdens de algemene beschouwingen en de behandeling van de begroting 2016-2019

Allereerst willen wij het college complimenteren, en onze nieuwe wethouder in het bijzonder, met de begroting die nu voor ons ligt. Een sluitende begroting voor 2016, met zelfs nog een klein overschot.

De meerjarenbegroting  heeft u ook sluitend gekregen, maar wij zien dat meer als een papieren sluiting. Om een dreigend  tekort van 1,2 miljoen weg te werken komt u immers pas bij de kadernota van volgend jaar met concrete plannen. Wij hadden dat graag eerder gezien, waardoor het realiteitsgehalte van deze meer jaren begroting groter zou zijn geweest.

Maar goed, vanavond richten wij ons met name op de begroting voor het komende jaar en wij kunnen stellen dat we in grote lijnen uw visie  delen. Dat er toch nog wel een aantal vragen en opmerkingen bestaan,  zal u niet verbazen.

Burger, bestuur en veiligheid

Allereerst  ons petekind, de Buurtpreventie.

In het Algemeen Dagblad van 19 oktober konden wij lezen dat de buurtpreventie wordt uitgebreid met de wijk Stort. De bewoners van deze wijk hebben de deur bij burgemeester Karssen bijna plat gelopen om dit gerealiseerd te krijgen. Toch lezen wij in de begroting dat het aantal wijken in 2016 hetzelfde is als 2015. Er is dus helemaal geen sprake van uitbreiding. In uw doelenboom benoemt u echter “buurtpreventie uitbreiden” als toetsbare sub-indicator. Is hier sprake van een misverstand?  Het kan toch niet zo zijn dat deze vorm van  burgerparticipatie in optima forma niet gehonoreerd kan worden. Wij pleiten juist voor uitbreiding van de buurtpreventieteams. Een motie hierover hebben wij samen met de VVD voorbereid.

Dat u aan het project Waaks meer aandacht gaat besteden vinden wij een goede zaak en het is verheugend dat vele hondenbezitters hier graag aan mee willen werken. Ook een uitstekend voorbeeld van burgerparticipatie.

Wel vragen wij  opnieuw uw aandacht voor de veiligheid van de hondenbezitters in de Steendijkpolder.  Enige vorm van verlichting in het Albert Schweitzerpark ontbreekt nog steeds op de hondenuitlaatplekken. En de paden daar naar toe, waar je ook geen hand voor ogen ziet en steeds meer  boomwortels door het asfalt omhoog komen zijn gevaarlijk.

Klopt het dat deze gevaarlijke situatie onderhanden wordt genomen bij de aanleg van het nieuwe station Steendijkpolder?

Ook de veiligheid in de binnenstad kaarten wij opnieuw aan. Met name het rijden van scooters op de Vlieten en de Markt is levensgevaarlijk en er dient o.i. veel beter gehandhaafd te worden. Ook fietsers die met astronomische snelheden van de Wip af komen, zorgen voor gevaarlijke situaties. Wij zien eigenlijk maar een goede oplossing: maak van de binnenstad een voetgangersgebied.

Ontwikkeling en Economie

In zijn algemeenheid vinden wij het een goede zaak, dat u er alles aan doet om Maassluis op kaart te zetten en zodoende meer bezoekers en naar wij hopen ook nieuwe bedrijven, naar onze mooie stad te lokken.

De promotiefilm op de WOS is daar een schitterend voorbeeld van en verder zijn wij zeer benieuwd  naar het binnenkort te verschijnen  City Marketing plan.

Wij hebben op voorhand ook nog wel een paar aanvullende tips op dit gebied. Zo pleiten wij voor een uitbreiding van het zeer succesvolle camperterrein aan de Waterweg. Het naast gelegen evenemententerrein dat toch  wordt gebruikt, zou hier prima in kunnen voorzien.camper

Ook zou het u sieren als u stappen zou ondernemen om de horizon vervuilende borden aan de gevel van een monumentaal pand op het Schanseiland te laten verwijderen. Elke Maassluizer heeft die boodschappen aan het college nu wel gelezen, maar nieuwe bezoekers snappen hier helemaal niets van, vragen zich af of dat zo maar kan en vinden het zeer ontsierend. En terecht. Als stadsgids hoor ik dat meerdere keren per jaar aan.

Op dat zelfde Schanseiland beschikken we sinds dit jaar ook over een fraaie passantensteiger. Prima, maar met de huidige tarieven bent u bepaald niet klantvriendelijk.

U hoeft hier alleen maar de Wateralmanak op na te slaan.  Wij verzoeken u dan ook dringend de tarieven te herzien.

De opbrengst die u verwacht zal in onze ogen sowieso  nooit gehaald worden en dat hoeft ook niet. Belangrijker is deze mensen hun geld besteden in onze binnenstad. Daar zit voor ons de belangrijkste winst.

Beheer en duurzaamheid

Wij vinden het een goed plan om de burgers meer te betrekken bij de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. De Schouw speelt daar o.a. een belangrijke rol bij, maar wij verzoeken u dringend om eerder naar buiten te komen met de resultaten hiervan.

Dat duurde de laatste keer veel te lang, waardoor diezelfde burgers zich minder serieus genomen voelen. Een les om van te leren voor de volgende keer.

In dezelfde paragraaf lezen wij dat u in 2016 ons idee gaat onderzoeken of een vorm van lokaal openbaar vervoer, i.s.m. de RET en Stroomopwaarts, haalbaar is.

Waarom deze voorzichtigheid? Zowel van de RET als van Stroomopwaarts hebben wij positieve reacties gekregen.

Als deze hoofdrolspelers het wel zien zitten en ermee aan de slag willen, waarom dan niet wat meer vaart vanuit dit huis? De nieuwe begraafplaats is bijv. al in gebruik genomen, maar geen enkele vorm van openbaar vervoer komt daar zelfs maar in de buurt.

Zorg, jeugd en onderwijs

U schrijft  dat te allen tijde voorkomen moet worden dat mensen die zorg nodig hebben tussen wal en schip raken. Helaas ontvangen wij berichten dat in de afgelopen maanden mensen die soms jarenlang begeleid en dus heel beschermd hebben gewoond, zoals in het voormalige Klooster, nu zelfstandig moeten wonen, al dan niet met enige vorm van ambulante begeleiding.

U heeft zelfredzaamheid hoog in het vaandel, maar deze stap vinden we wel heel erg rigoureus en wij hopen dat het niet voor problemen met omwonenden zal zorgen.

Ook de jeugdzorg gaat ons zeer ter harte en wij vragen ons af of hier voldoende adequate  zorg is toegepast vanaf afgelopen januari en of er daadwerkelijk geen jongeren tussen wal en schip zijn terecht gekomen.

Wij denken dan met name aan de crisisopvang van jongeren, de financiering daarvan  en de wachtlijsten die er nog steeds zijn.

Werk en inkomen

Allereerst moet ons van het hart dat wij het een goede zaak vinden dat wij in onze stad zoveel vrijwilligers kennen op velerlei gebied. Daar mogen wij trots op zijn.

Maar ook Stroomopwaarts begeeft zich nu op dat gebied en probeert zoveel mogelijk niet werkenden desnoods, aan het vrijwilligerswerk te krijgen. In zekere zin prima, maar het grote gevaar dat op de loer ligt, is verdringing van bestaande reguliere banen. Hoe denkt u dit tegen te gaan? (Wij houden hierover een motie achter de hand).

Verder over Stroomopwaarts. De samenwerking met Vlaardingen en Schiedam moet voor meer slagkracht en efficiency zorgen. MB heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken, maar is benieuwd naar de eerste rapportage.

Wij maken ons nog wel veel zorgen over de WSW medewerkers. Hier is nog geen duidelijk plan voor ontwikkeld. Ons inziens had dat al lang gereed moeten zijn.

We hebben het wel over de aller kwetsbaarste inwoners van Maassluis.

Wethouder kunt u er voor zorgen dat wij uiterlijk eerste kwartaal volgend jaar een plan gepresenteerd krijgen. Wilt u er daarnaast ook voor zorgen dat de extra gelden voor deze doelgroep ook daadwerkelijk besteed worden, waarvoor  ze bedoeld zijn, ook al is het geen geoormerkt geld?

Sport en cultuur

Onlangs ontvingen wij de nieuwe cultuurvisie van Maassluis. Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven, had deze wel meer ‘smart’ geformuleerd mogen worden. Daarnaast was de rol van de blijkbaar onmisbare Cultuurmakelaar voor ons niet helder en zo later bleek voor niemand in de commissie. Een taakomschrijving hebben we inmiddels ontvangen, maar juist daaruit krijgen wij het idee dat deze taak prima door een van de combinatiefunctionarissen vervuld zou kunnen worden. In de Cultuurvisie speelt nota bene de jeugd en de school een hele belangrijke rol en dat is nu precies het speelveld van de combinatie-functionarissen.

Dat dit niet zou kunnen door landelijke richtlijnen wagen wij te betwijfelen, gezien de inzet van de afgelopen jaren.

Dat het Museum Maassluis extra geld bij krijgt kunnen wij begrijpen. En dat de opbrengst van de toegangskaarten nooit toereikend zal zijn, lijkt ons een open deur. Echter het bijbrengen van enig historisch besef van je eigen stad, is voor ons wel van groot belang.

Dat geldt ook voor de nieuwe opzet van de Koningshof. Die wordt nu krachtig ter hand genomen en biedt naar wij hopen weer  perspectief voor de toekomst van onze cultuurtempel. Logisch dat bij een nieuwe start een extra financiële injectie op zijn plaats is en wij gaan daarom akkoord met de 120.000 euro. Of het aanmerkelijk hogere bedrag dat het nieuwe bestuur nu vraagt daadwerkelijk nodig is, is voor ons, ook na laatste onderbouwing, nog wel de vraag.

Tot slot de extra dotatie voor het zwembad. Daar  kunnen wij mee instemmen. Een dergelijk basisvoorziening moeten we koesteren. Verder kijken wij met belangstelling uit naar een uitgewerkt plan, n.a.v. het externe onderzoek dat wij onlangs ontvingen.

10/11/2015

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    12 november 2015 at 00:10

    ”POLITIEK VOER!”

    Gert Jan En-ze-rink(elt) Aan De Bel,…Eten!