MAASSLUIS | B&W reageert op vragen van de fractie van de VSP.

Uw fractie heeft op grond van artikel 51 van het reglement van orde van de gemeenteraad. vragen gesteld ten aanzien van afvalvoorzieningen in de openbare ruimte. Wij zullen in deze brief uw vragen, in de volgorde zoals deze door u zijn gesteld beantwoorden.

1. Zijn er acties ondernomen om de capaciteit op de afvalcontainer locaties te vergroten ter voorkoming van overlast?

Op diverse locaties, waaronder Balkon en winkelcentrum Koningshoek zijn extra containers geplaatst. Daarnaast worden waar nodig al extra containers geleegd. De PMD containers worden sinds afgelopen voorjaar extra geleegd na inventarisatie van de “hotspots”.

Hierna is het aantal meldingen over PMD containers afgenomen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke locaties overlast gevend zijn. Aan de hand hiervan gaan we bekijken of er wijzigingen in het aantal containers of inzamelrondes moet plaatsvinden.

2. Wat is het effect van deze nieuwe gecombineerde afvalstroom op de bruikbaarheid en zuiverheid van opgehaalde producten?

Ons PMD (Plastic, metalen verpakkingen (blik) en drankverpakkingen) gaat naar de sorteerinstallatie van SUEZ in de Waalhaven. Circa 80% van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic.

3. Is het effect hiervan een verbetering of verslechtering m.b.t. het verwerken van deze gecombineerde afvalstroom?

Het effect is een verbetering met betrekking tot de verwerking. Meer kunststof kan worden gerecycled.

4. Is het u bekend dat regelmatig de capaciteit rond de milieu-eilanden en bij de plastic containers in het bijzonder leidt tot ophoping van afval naast de container.

Het is ons bekend dat dit voorkomt, vaker dan we willen. Door incidenten zoals afgelopen vakantieperiode zijn sommige containers sneller vol geraakt. Volgens ons is er geen sprake van een capaciteitsprobleem, maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. We zijn ons wel bewust van het effect wat hieruit voorkomt. Onze intentie is om dit waar mogelijk in de toekomst te voorkomen door vroegtijdige signalering en daarop gerichte actie.

5. Bent u er zich van bewust dat de situatie op nagenoeg alle milieu-eilanden de afgelopen dagen dermate verslechterd is dat urgente maatregelen genomen moeten worden?

Door incidenten is de afgelopen (vakantie) periode op locaties afval naast de containers aangetroffen. Door middel van inzamelgegevens, controle en eigen waarneming wordt hierop gestuurd en waar nodig wordt vaker geleegd. Daarnaast zijn er tussen handhaving en toezicht en Stadsbedrijf afspraken gemaakt hoe buiten kantoortijden meldingen door te geven zodat hierop snel kan worden gehandeld daar waar nodig.

6. En bent u zich ervan bewust dat burgers melding maken van grote ongerustheid hierover en hun ongenoegen uitspreken via sociale media, ook omdat er wel degelijk meldingen worden gedaan die matig tot slecht worden gehonoreerd? 

Ja, daar zijn we ons van bewust en dit heeft onze aandacht. Ingekomen meldingen nemen wij serieus en wij zullen die meldingen zo adequaat mogelijk oppakken.

7.Realiseert u zich dat er een sterke wissel wordt getrokken op het broodnodige draagvlak onder burgers om het afval serieus te scheiden als het beeld is dat de stad op sommige momenten en plaatsen begint te lijken op “klein Palermo aan het Scheur”

Het is inderdaad een gezamenlijke opgave van inwoners en gemeente om afval te scheiden en het is ook aan de inwoners om afval correct aan te bieden. De afgelopen jaren zijn hierin al forse stappen gerealiseerd.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    26 juni 2018 at 15:34

    Ingekomen meldingen nemen wij serieus en wij zullen die meldingen zo adequaat mogelijk oppakken. ZO ADEQUAAT MOGELIJK thats the problem, ze doen hun best maar ja, budget, geen mensen ect ect ect