MAASSLUIS | Naar aanleiding van de veranderingen in de regeling ‘Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)’ zijn door de VSP fractie conform artikel 51 van het Reglement van Orde onderstaande vragen gesteld. De landelijke regeling HHT vervalt per 1 januari 2017. Het college heeft besloten om de HHT-regeling in beperkte vorm te behouden voor inwoners met een indicatie voor huishoudelijke hulp en voor mantelzorgers. In het voorstel vervalt de regeling voor 65-plussers die geen indicatie hebben voor huishoudelijke hulp en geen mantelzorger zijn.


De vragen van de VSP fractie beantwoorden zij als volgt.

1. Hoeveel inwoners hebben in 2015 en 2016 gebruik gemaakt van de Huishoudelijke Hulp Toelage?

In 2015 hebben in totaal 104 inwoners gebruik gemaakt van de HHT-regeling, waarvan 4 inwoners ook een indicatie voor huishoudelijke hulp hebben. In 2016 hebben 432 inwoners gebruik gemaakt van de HHT-regeling, waarvan 125 inwoners een indicatie huishoudelijke hulp hebben.

2. In hoeverre verschilt de nu voorgestelde nieuwe beperkte regeling van de ‘oude’ HHT?

Vanaf 2017 is de regeling bedoeld voor inwoners, die gebruik maken van de door ROGplus geïndiceerde huishoudelijke hulp en behoefte hebben aan extra uren. Daarnaast kunnen mantelzorgers (meer dan 4 uur per week) gebruik maken van de HHT-regeling. Inwoners van 65 jaar en ouder zonder indicatie voor huishoudelijke hulp en die geen mantelzorg verlenen kunnen geen gebruik meer maken van de regeling.

3.Waarom is ervoor gekozen om geen alternatieve voorziening te treffen voor de groep 65-plussers die geen indicatie heeft voor huishoudelijke hulp?

De landelijke HHT-regeling is per 31 december 2016 beëindigd. De gemeenteraad heeft op 28 juni 2016 besloten dat het budget dat na afloop van de regeling resteert, wordt ingezet voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp in 2017 en verder. Hiermee is het mogelijk om de al eerder doorgevoerde korting van 40% op de huishoudelijke hulp beter op te vangen en is het niet nodig om het huidige beleid t.a.v.de geïndiceerde huishoudelijke hulp verder te versoberen. De groep inwoners met een indicatie huishoudelijke hulp kan gebruik blijven maken van de HHT. Deze mensen betalen al een eigen bijdrage, waardoor het reëel is om het lage tarief te hanteren voor de aanvullende uren. Daarnaast is belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. Door hun in de gelegenheid te stellen van de HHT-regeling gebruikte blijven maken, worden voor hen de huishoudelijke taken verlicht en houden zij meer tijd en energie over voor de mantelzorgtaken. Inwoners die niet tot bovengenoemde groepen horen, zijn in staat om de huishoudelijke taken zelf uit te voeren.

4. Bent u met ons van mening dat die groep daardoor onevenredig wordt getroffen en indien dat niet het geval is, waarom niet?

De groep die ondersteuning bij het huishouden nodig heeft, behoudt deze ondersteuning. Er wordt geen enkele groep onevenredig getroffen.

5. Bent u het met ons eens dat huishoudelijke hulp een belangrijke bijdrage levert aan de mogelijkheid voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen?

Ja, die mening delen wij. De huishoudelijke hulp blijft daarom op basis van een indicatie gewoon beschikbaar. Aanvullend kunnen daartoe gekwalificeerde mantelzorgers gebruik maken van de HHT-regeling. Beide vormen van ondersteuning dragen er aan bij dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

6. Hoeveel 65-plussers kunnen met ingang van 1 januari 2017 zonder indicatie geen aanspraak meer maken op huishoudelijke hulp?

De inwoners die gebruik maken van de HHT-regeling en geen indicatie voor huishoudelijke hulp hebben (dit zijn er 307 in Maassluis) gaan we zorgvuldig herbeoordelen. Het kan zijn dat de situatie van een deel van deze 307 inwoners zodanig is, dat zij in aanmerking komen voor geïndiceerde huishoudelijke hulp of daartoe gekwalificeerde mantelzorger zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel inwoners uiteindelijk geen gebruik meer kunnen maken van de huishoudelijke hulp. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij die aan de gemeenteraad toezenden via het griffienieuws.

7. Is het college bereid er bij het bestuur van ROGplus op aan te dringen voor deze groep alsnog een alternatieve regeling te treffen, gezien het feit dat een groot deel van het voor 2015 en 2016 beschikbare budget niet is besteed?

Zoals aangegeven is op ons voorstel al eerder door de gemeenteraad besloten om het resterende budget (HHT) in de komende jaren in te zetten voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Wij staan achter de keuzes die zijn gemaakt en zien geen noodzaak om het ingezette beleid te wijzigen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt