MAASSLUIS | Door de Inspectie SZW is onderzoek gedaan naar de individuele studietoeslag zoals die is opgenomen in artikel 36b van de Participatiewet. Ook in de gemeente Maassluis kennen wij deze toeslag, die conform de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Maassluis 2015 € 750 per kalenderjaar bedraagt. Krachtens de verordening wordt deze toeslag jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

De conclusie van de Inspectie SZW over de individuele studietoeslag is niet mals. De toeslag is nagenoeg onbekend bij de doelgroep, gemeenten weten de doelgroep moeilijk te bereiken en hebben moeite de criteria die voor de regeling gelden te toetsen. Daarnaast blijkt dat van de € 29 miljoen die het Rijk voor deze regeling beschikbaar stelt er nog geen € 2 miljoen bij de doelgroep terechtkomt. Ook zijn er grote verschillen tussen de gemeenten geconstateerd in de hoogte van de tegemoetkoming, deze liggen tussen de € 30,– en € 360,– per maand. Volgens de berekening van het CBS komt dit neer op een gemiddelde van € 110 euro per maand, hetgeen ten opzichte van de studieregeling Wajong 2010 ruim de helft minder is dan wat studerende jongeren met een handicap toen konden ontvangen.

Naar aanleiding van dit rapport hebben wij de volgende vragen:

  1. Kent u het rapport van de Inspectie SZW over de individuele studietoeslag?
  2. Was de gemeente Maassluis, dan wel de andere twee gemeenten behorend tot Stroomopwaarts, één van de 117 gemeenten die hebben deelgenomen aan de door de Inspectie uitgezette enquête?
  3. Hoeveel studerende jongeren met een arbeidshandicap hebben zich vanaf 1 januari 2014 gemeld bij Stroomopwaarts voor een tegemoetkoming en hoeveel van hen hebben de tegemoetkoming ook daadwerkelijk  ontvangen?
  4. Op welke wijze wordt door u bekendheid gegeven aan deze tegemoetkoming en op welke wijze worden jongeren die de tegemoetkoming ontvangen (later) begeleid bij het uiteindelijk vinden van een arbeidsplaats?
  5. Denkt u dat de tegemoetkoming, zoals die nu is opgenomen in de verordening, studerende jongeren met een arbeidshandicap voldoende in staat stelt om financieel hun ‘hoofd boven water te houden’? De € 750,– die de verordening kent is namelijk maar de helft van het landelijk gemiddelde zoals berekend door het CBS.
  6. Bent u bereid extra inzet te plegen om de bekendheid van de regeling te vergroten? En zo ja hoe gaat u dat doen? En zo neen, waarom niet?
  7. Op de site van Stroomopwaarts staat dat de tegemoetkoming € 750,– per jaar bedraagt.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt