MAASSLUIS | In de discussie over de kadernota sprak fractieleider Sjoerd Kuiper (PvdA) over investeren in de Maassluise gemeenschap: “Zoals we de afgelopen jaren zichtbaar hebben gedaan in het fysieke domein, zo investeren we minder zichtbaar maar niet minder belangrijk, in onze sociale structuren. Met goede wijkteams, inwoners die omkijken naar elkaar. Een saamhorigheid in ons mooie Maassluis. Zodat het ‘Maassluis dichtbij, verbinden en vooruitzien’ steeds meer een beschrijving wordt van onze mooie stad.

Onderstaande de volledige tekst.

>> Klik op de PLUS om de tekst te lezen

Kadernota 2018-2021

Voorzitter,

Ons mooie Maassluis
Maassluis, waar je een goede, onbezorgde jeugd kan hebben: veilige wijken met speeltuintjes en trapveldjes zonder hondenpoep, met kinderboerderijtjes en Avonturis op een stukje fietsen om je uit te leven in de natuur.

Maassluis, met goede scholen, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken en ontplooien. Waar leerlingen die wat extra steun nodig hebben die ook krijgen.

Maassluis, dat interessant is voor jongeren. Niet alleen vanwege de snelle metroverbinding naar Rotterdam, maar ook vanwege met gezellige sociale contacten en leuke activiteiten.

Maassluis, met leuke vrijetijdsbesteding voor iedereen: in de cultuur, de sport, waar verenigingen generaties verbinden. Verenigingen die gebruik maken van goede voorzieningen: grasvelden en sporthallen, maar ook gehuurde zaaltjes.

Maassluis, met voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor jongeren die het huis uit gaan. Of voor jonge stellen of gezinnen die zich hier graag vestigen. Niet alleen vanwege de woning, maar ook de wijk en de stad waarin die woning staat.

Maassluis, waar je op alle leeftijden plezierig kan wonen en alle goede voorzieningen dichtbij hebt. Waar je veilig en rustig kan leven, maar ook kan genieten van de bruisende binnenstad met allerlei activiteiten.

Maassluis met moderne woon servicezones, waar ouderen alle voorzieningen om zich heen hebben om actief te blijven, ook als je uiteindelijk minder goed ter been raakt.

Maassluis, waar de lijnen kort zijn, mensen naast elkaar staan en elkaar helpen. Een saamhorige stad, waarin we omzien naar elkaar.

Maassluis, waar er plek is voor iedereen: jong en oud, arm en rijk, Autochtoon of allochtoon, alleenstaand of met een groot gezin. Waar verschillen niet leidend tot verdeeldheid en door werkelijk contact misverstanden worden voorkomen.

Voorzitter, we weten dat bovenstaande nog niet helemaal de praktijk in onze stad is. Maar dat is het Maassluis waar de PvdA naar streeft en waar we voor knokken.

belangrijk stappen

Er zijn de afgelopen jaren belangrijk stappen zijn gezet. Er wordt door velen dag in dag uit gewerkt aan dat mooie Maassluis. Het gaat soms niet vanzelf, maar er is veel gedaan.
Maassluis timmert flink aan de weg. In de Sluispolder zijn de eerste woningen opgeleverd en wordt er hard gebouwd aan de nieuwe super duurzame woningen. In Wilgenrijk, burgemeesterswijk en op het Balkon loopt de verkoop van woningen heel erg goed: de 3e toren op het Balkon is in mum van tijd uitverkocht en ook in Wilgenrijk gaat de verkoop in hard tempo door. wat ons betreft gaan we ook snel aan de slag met de Kade, zodat er ook in de sociale woningbouw een impuls kan worden gegeven. Want bij een stad waar er voor iedereen een goede en betaalbare woning is, hoort ook voldoende sociale woningbouw. Vorig jaar deden we een oproep om in prestatieafspraken met de corporatie op te nemen dat de sociale voorraad niet verder krimpt en we constateren dat dat is gelukt. Top.

Koningshof en Politiepost

Een goed leven is veel meer dan een goede woning: ook aan de voorzieningen wordt gewerkt: de nieuwe Koningshoek zien we iedere dag weer mooier worden. Als gemeente investeren we fors in de buitenruimte. In de Koningshof hebben we ook geïnvesteerd. Jaren geleden om het gebouw te bouwen, onlangs om te zorgen voor een haalbare exploitatie.

Er komt na een veiligheidsvleugel in het stadhuis, zodat het sluiten van het politiebureau toch wordt opgevangen en er kortere lijntjes komen tussen de politie, gemeente en handhavers. In dat kader herhalen we nadrukkelijk Wij herhalen onze oproep om echt dat cameratoezicht op de stations in te voeren: het schrikt af, helpt enorm bij opsporing en werkt preventief. Cameratoezicht nu nalaten is doodzonde als de gemeente de stationspleinen toch moet herinrichten vanwege de Hoekse Lijn.

citymarketing

Er is fors geïnvesteerd in de citymarketing. Met de voortreffelijke landelijke Sinterklaasintocht, maar nu ook via Maassluis info. Vorig jaar riepen we op om de openstelling van de Monsterse Sluis niet aan de lange reeks van geblokkeerde maatschappelijke initiatieven toe te voegen. En kijk: een jaar later is het geld rond, zijn de bestuurlijke problemen opgelost en wordt er gewerkt aan openstelling. De Lijndraaiersbrug is al gangbaar gemaakt. Top!

Onderwijs en sport

Maar: er liggen nog forse uitdagingen in de toekomst, die deels nog niet financieel zijn verwerkt: de onderwijshuisvesting en de sportaccommodaties vergen echt nog investeringen om uitvoering te geven aan goede plannen. Scholen die anno 2017 nog van enkel glas zijn voorzien met haperende verwarming… goed dat de door-decentralisatie nu vorm krijgt, maar wat de PvdA betreft moet dat wel snel worden geregeld. Wij willen graag investeren in optimale omstandigheden. En naast dat we landelijk een hoger salaris voor de docenten voor elkaar boksen, willen we lokaal alle scholen ook fysiek in orde hebben.

Onze oproep vanuit ongeduld is opnieuw: doorpakken. Investeer in de kwaliteit van de voorzieningen, voor onze inwoners.

Die kwaliteit van voorzieningen zit hem ook bij de meest wezenlijke problemen waar inwoners mee te maken kunnen krijgen: de werkloosheid daalt. Maar het aantal stadsgenoten in de bijstand stijgt en stijgt nu al een aantal jaar op rij. Dat is vreselijk voor de mensen die betreft. Wij begrijpen dus uw verzoek om 3 ton extra. Als inwoners recht hebben op een bijstandsuitkering moeten we die verstrekken, daar zit geen keuzevrijheid in. Maar het zegt ook iets over De voorgespiegelde prestaties, een forse daling van het aantal mensen in de bijstand blijft jaar op jaar uit. Het wordt langzamerhand echt een groot probleem.. het moet nu wel gaan lukken, concreet en effectief.

Schulden & Armoede

De armoede in Maassluis is helaas nog groot, en we willen juist dat iedereen kansen krijgt. Ook als je in een arm gezin bent geboren. Als PvdA begonnen we in 2011 over de stapeling van sociale druk bij de minima, daaruit kwam de minima effect rapportage voort. In 2013 stelden we het kindpakket voor, voor kinderen die opgroeien in armoede. Landelijk zorgde de PvdA voor de Klijnsmagelden, en dat is na flink duwen en trekken nu ook terecht gekomen bij die kinderen. zo veel mogelijk in natura. Na aandringen werkt Maassluis nu ook via het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Top. Vorig jaar pleitte we ook voor een klein budget in het wijkteam zodat mensen snel kunnen worden geholpen, a la Leeuwarden en Zaanstad. Wat zijn de eerste ervaringen daarmee?

De armoedeproblematiek blijkt een veelkoppig monster. Gisteren nog bracht de raad voor de volksgezondheid en samenleving het rapport ‘eenvoud loont’ uit. Eerder kwamen de SER, de WRR en Roel in t Veld met rapporten.

Schulden & Armoede

Die onderzoeken komen helemaal overeen met onze ervaringen met de mensen die het betreft en de mensen die vaak vrijwillig helpen: armoede en schulden ontstaan vaak onschuldig en door onnodig complexe systemen. Ze hebben een verwoestende werking op mensen: het tast de gezondheid aan, het zet mensen onder psychische druk, mensen schamen zich en trekken zich vaak terug. schuldenaars steken vaak hun kop in het zand en dat verergert de problemen enorm. De overheid is vaak geen oplossing maar een deel van het probleem. Door het toeslagencircus komen mensen snel in problemen en schuldeisers als de belastingdienst, het CJIB zijn vaak keihard en stapelen aanmaning op aanmaning. Het vergt nogal wat om alle regelingen te kennen, om hulp te durven vragen, om contact op te nemen met een schuldeiser en vragen om een betalingsregeling. Juist die zelfredzaamheid is er vaak niet meer. Zoals wij eerder al zeiden: “Je moet bijna gestudeerd hebben om arm te kunnen zijn.”

Mensen moeten we uit de negatieve spiraal halen, liever nog: voorkomen dat ze erin terecht komen. Er moet sneller worden ingegrepen, om erger te voorkomen. Wij vragen het college wat er de afgelopen periode is gedaan en om een schriftelijke reactie op de genoemde onderzoeken. Welke aanbevelingen zijn er nog niet toegepast in Maassluis en wat kan er nog worden gedaan? Is er een 2e sociaal beraad geweest?

Sociaal domein

Goed dat gelden sociaal domein zo veel mogelijk zijn besteedt in het sociaal domein. En waar er meevallers waren deze gelden ook zijn gestoken in reserves. Die gelden moeten dan ook wel worden gebruikt om die transformatie verder vorm te geven. Om echt te zorgen voor een sociale structuur in de stad. De veranderingen in Sluispolder west zijn het moment om ook in de sociale infrastructuur te investeren. We hebben de afgelopen periode meevallers gehad in sociaal domein, die middelen moeten ook worden aangewend voor de… De wachtlijsten in de jeugdzorg vinden we nog steeds rampzalig. graag een rapportage daarover. In de WMO zouden we als PvdA graag de eigen bijdragen verlagen of mogelijkheden geven om maatwerk te leveren, we zien uit naar de toegezegde notities met mogelijkheden daartoe.

Spanningen

Wij pleiten nu een aantal jaar tegen de dreigende tweedeling in de stad: we willen dat verschillen niet leiden tot verdeeldheid. Waar je wieg ook stond, wat je ook gelooft, of je veel of weinig verdient, we zijn allen Maassluizers. We zien helaas tegelijkertijd dat het maatschappelijk klimaat sinds die tijd steeds verder is verhard. Groepen worden tegen elkaar opgezet, de angst voor de ander is onnodig groot. De PvdA Maassluis gelooft juist in verbinding, in elkaar leren kennen, respect en begrip, in saamhorigheid en solidariteit. Daarom hebben we moties ingediend over ontspannen samenleven, stadsgesprekken, over aanpak van discriminatie en een anoniem solliciteren. De PvdA vraagt opnieuw het college een leidende rol van het college. Wat is eraan gedaan afgelopen jaar?

Kadernota

De Kadernota blikt vooruit naar de financiën komend jaar en de jaren erna. Het blijft lastig om naar de Kadernota te kijken zonder de context van de totale begroting te zien: de 95 miljoen voor de gemeente Maassluis. We keken vorige week naar de jaarstukken 2016 en weer was er spraken van een forse onderbesteding en een toename van de reserves. Dat is het zoveelste jaar op rij. Dat klinkt natuurlijk als goed nieuws, maar is ook een punt van zorg: een flinke onderbesteding betekent dat de gemaakte plannen niet zijn gerealiseerd. Dat is een jaarlijks herhalend patroon en het baart ons grote zorgen. Het kunnen realiseren van de doelen en ambities die we als gemeenteraad hebben vastgesteld raakt immers wel de kern van het werk van de democratie.

Wat ons voor het eerst in jaren opvalt is dat er geen ‘ruimtescheppers’ meer staan in de Kadernota. Niet dat we graag bezuinigen, maar waar zijn de leerstukken van “Nieuw beleid voor oud beleid” “geen potjes”. Ook de EBO norm van de burgemeester ‘eigen broek ophouden’ zien we niet terug. Het lijkt erop als er dit jaar weinig inspanning is geweest om ruimte te zoeken, omdat de noodzaak er niet direct was. De discussie over het wel of niet vaststellen van de Kadernota is voor ons, net als 2 jaar geleden, helder: met de meicirculaire is het financiele plaatje weer volkomen anders dan voorgespiegeld.

Vragen ove de meicirculaire

Dank voor uw notitie over de meicirculaire, maar hij vervult ons opnieuw met vragen:

Wij kunnen gewoon via rijksoverheid.nl zien dat we 2,3 miljoen extra krijgen volgend jaar. Vervolgens wordt er altijd enorm veel mist opgeworpen en wordt er weken gestudeerd op een memo daarover, dat er altijd op neer komt dat er minder geld beschikbaar is dan er wordt overgemaakt naar Maassluis.

  • Het valt ons op dat u 2,5 ton voor het BTW compensatiefonds buiten de kaders gehouden. Waarom is dat het geval? Het wordt wel gewoon overgemaakt naar Maassluis?
  • Waar komt opeens een post als loon- en prijsbijstelling vandaan van 625.000 euro? graag een nadere toelichting, want dat lijkt ons wel een enorm bedrag.
  • Waar zou dat aan moeten worden uitgegeven?
  • Hoe verhoudt dat bedrag zich tot 100.000 euro die u in de kadernota daarvoor had opgevoerd? Wij gunnen alle medewerkers hun CAO stijging, dat is goed voor hen en de economie? Maar dit is wel bijzonder.
  • U boekt meteen een deel af voor het sociaal domein. Gelden die daarvoor bestemd zijn moeten daar ook heen, zo hebben we afgesproken. Maar aan de andere kant: de ruimtevragers van stroomopwaarts zijn toch allemaal wel opgenomen in de kadernota? Dan moeten deze extra inkomsten daarvoor toch ook worden opgenomen?

Kortom, Graag voor half september een nadere schriftelijke toelichting.

De ambtelijke organisatie

Voorzitter, de ambtelijke organisatie is van essentieel belang. goed dat u werkt aan andere werkwijzen, om snel en klantgerichter te werken. Als PvdA vinden we het goed dat u investeert in opleidingen, trainees, stagiaires en betere ICT voorzieningen. Dat sluit aan bij onze motie van anders werken van vorig jaar. Hoe staat het bijvoorbeeld met de proef van anoniem solliciteren?

TER AFSLUITING

Voorzitter,
Als PvdA Maassluis blijven we werken aan goed leven voor iedereen in Maassluis. De PvdA wie blijven investeren in de Maassluise gemeenschap. Zoals we de afgelopen jaren zichtbaar hebben gedaan in het fysieke domein, zo investeren we minder zichtbaar maar niet minder belangrijk, in onze sociale structuren. Met goede wijkteams, inwoners die omkijken naar elkaar. Een saamhorigheid in ons mooie Maassluis. Zodat het Maassluis ‘dichtbij, verbinden en vooruitzien, steeds meer een beschrijving wordt van onze mooie stad.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt