eenzaamheidsproblematiek is een groot thema in een samenleving die steeds individueler wordt wat de volle aandacht verdient

MAASSLUIS | Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Jorrit Keijzer (fractieleider PvdA) zorgen uit uit over de kadernota, waarin plannen en financiering voor de komende tijd zijn vastgelegd. Zaken waarover zijn partij B&W aanspreekt:  WMO, Jeugdzorg, social cohesie, eenzaamheid, wonen, sporthal Haydnlaan, Handhaving, onzekerheden over de begroting.

 

Voorzitter,

De PvdA Maassluis heeft zich altijd ingezet voor een sterk en sociaal Maassluis. Het is dan ook goed om in de monitor leefbaarheid te lezen dat de Maassluizers naar tevredenheid wonen in de stad. Maar liefst 93% van de Maassluizers vindt de eigen buurt (zeer) prettig om te wonen. Tegelijkertijd blijkt uit de monitor dat er ook nog een opgave blijft om Maassluis blijvend de stad te laten zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Een sterk en sociaal Maassluis kunnen we alleen Samen, met elkaar maken. Want ondanks dat blijkt uit de monitor dat de inwoners van onze stad hier met plezier wonen, zijn er nog steeds ergernissen. Dit is kortweg samen te vatten in hufterig gedrag van sommigen in de stad. Tijdens onze wijkbezoeken horen we nog steeds van overlast van hondenpoep, zwerfvuil, te hard rijden, woonoverlast en hinderlijk gedrag op straat. Dit hufterig gedrag kan ervoor zorgen dat inwoners zich minder prettig voelen in de stad en wat de PvdA Maassluis betreft moet er dus alles aan gedaan worden om dit gedrag aan te pakken. Dit kan door op te treden door politie en handhaving en toezicht daar waar overtredingen plaatsvinden. Het is dan ook goed te zien dat de afgelopen tijd wordt opgetreden tegen verkeerd aanbieden van huisvuil en dat er ook handhavend wordt opgetreden tegen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden. De mobiele camera’s doen hun werk daar waar overlast geconstateerd wordt om te zorgen dat de rust in die omgeving weer terugkeert.

Tegelijkertijd kan je een veiliger en prettige leefomgeving niet bereiken met eenzijdige inzet op repressie. We moeten ook werken aan een stad waarin bewoners van een buurt meer met elkaar in contact komen, er meer sociale controle is en bewoners zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. De vele positieve initiatieven vanuit onze inwoners zijn hier mooie voorbeelden van. Zie bijvoorbeeld afgelopen weekend het wijkfeest in de Vertowijk.

De wijkaanpak waar dit college mee aan de slag is, sluit hier goed bij aan. Door vergroting van de sociale cohesie in de wijk combineer je wat de PvdA Maassluis betreft een aantal belangrijke thema’s met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de nota integratie die we afgelopen jaar met elkaar hebben vastgesteld en waarbij het doel mede is om de inwoners in Maassluis met de diverse achtergronden die zij hebben meer met elkaar in contact te brengen. Maar door de wijkaanpak kan er ook meer ingezet worden op het signaleren en oppakken van de eenzaamheidsproblematiek. Een groot thema dat in een samenleving die steeds individueler wordt de volle aandacht verdient.

Een sterk en sociaal Maassluis is ook een stad waar het goed wonen is voor iedereen. We bouwen volop in onze stad, maar we zien ook nog steeds de knelpunten: de tekorten aan betaalbare woningen en de hoge prijzen van de koopwoningen die het moeilijk maken voor starters. Uiteraard zijn we blij met de start van de bouw van sociale huurwoningen in de nieuwe Gijsbert Dirkzwagerstraat. En we merken ook dat de bouw in Wilgenrijk zorgt voor een goede doorstroming binnen de koopwoningen in onze stad, dat is positief voor de mensen die de vrijkomende woningen kunnen kopen. Onze zorg is nog steeds de startersgroep en de groep ouderen die vanuit hun eensgezinswoning willen naar een seniorenwoning. Bij die laatste groep is het mooi te lezen dat Maasdelta, Fransiscus Gasthuis & Vlietland en de de gemeente Maassluis een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend om te komen tot de bouw van 56 sociale huurwoningen voor ouderen en een nieuwe polikliniek te realiseren. We hebben begrepen dat ook op korte termijn er een nota naar de raad zal komen over woonoverlast. Een belangrijk onderwerp, want als je je ergens veilig moet voelen dan is het wel in en in de directe omgeving van je woning.

Een sterk en sociaal Maassluis betekent ook een stad die er financieel goed voorstaat. Recent hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van de meicirculaire en welke consequenties deze hebben voor onze financiën. Deze vooruitzichten zijn niet gunstig. Daarnaast hebben zo goed als alle gemeente grote oplopende tekorten in zowel de jeugdzorg als de WMO. Deels doordat door de decentralisatie naar de gemeente de zorgvraag is toegekomen, maar voor het overgrote deel vanwege de maatregelen vanuit het rijk. Namelijk minder geld voor meer zorg in de jeugd en een abonnementstarief binnen de WMO. Een slecht plan dat minister de Jonge van VWS tegen de adviezen van o.a. de VNG heeft ingevoerd en waarvan de rekening voor een grootste deel bij de gemeenten terecht komt. Het is het tegenovergestelde van de sterkste schouders de zwaarste lasten: nu zeggen de mensen met de hoogste inkomens hun hulp op, om die via de WMO voor 19 euro per maand te krijgen.

Ondanks dat wij zien dat een deel van de overschrijdingen bij de WMO komen door het al eerder genoemde landelijke beleid, vragen we het college ook kritisch te kijken hoe we deze voor de toekomst financieel houdbaar houden. Wat ons betreft zijn er hierbij streng maar rechtvaardig en staat de zorg voor de kwetsbare groep hierbij voorop. Voor de PvdA Maassluis is wel duidelijk dat het huidige uitgave niveau niet vol te houden is. Graag een reactie van het college.

De compensatie die het rijk voor de jeugdzorg heeft toegezegd is te weinig en niet structureel. Hierdoor hebben we momenteel als gemeente extra tekorten voor het overgrote deel door landelijk beleid waarop wij weinig invloed hebben. Voorzitter, dat is frustrerend, dat vindt het college vast ook. Deze coalitie is vorig jaar aan de slag gegaan met de slogan: Samen Maassluis. Investeren in een duurzame toekomst. En voorzitter, hiervoor staan we nog steeds. De PvdA staat nog steeds voor het investeren in de stad en haar inwoners. Het kan toch niet zo zijn dat wij als gemeente moeten opdraaien voor het feit dat het rijk te weinig en slechts incidenteel een compensatie geeft aan gemeentes. Wij zijn het geheel eens met de uitspraken tijdens het laatst gehouden VNG congres waarbij aangegeven werd dat er meer en structureel geld naar de gemeentes moet komen. Het nu oplossen van toekomstige tekorten geeft de landelijke politiek ook nog eens de mogelijkheid om aan te geven dat gemeentes het blijkbaar zelf op kunnen lossen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Graag een reactie hoe het college dit ziet.

Na de begroting van vorig jaar waarin het overgrote deel van de ambities van deze coalitie is verwerkt hebben in deze kadernota de overige ambities hun plek gekregen. Tevens zijn er voor 1,8 miljoen aan ombuigingen gerealiseerd. We zijn er echter nog niet en de komende maanden zal er opnieuw gekeken moeten worden hoe we kunnen zorgen voor een gedegen financieel plaatje voor de komende jaren.

Voorzitter, De PvdA staat voor goede sportvoorzieningen. Recent hebben we als raad dan ook nog besluit genomen om het kunstgrasveld van Excelsior Maassluis te vervangen en hebben we kennisgenomen van de stap die Unitas heeft genomen om intrek te nemen bij MSV’71. Als PvdA Maassluis dienden wij ook de motie ‘in rapporten kan je niet sporten in’. We zien dat er in de kadernota investeringen staan op het gebied van sport. Zo is het goed dat er aan de slag wordt gegaan met de Sportlaan, alhoewel het hele traject om hiertoe te komen lang geduurd heeft en dat er budget is vrijgemaakt voor de Olympiahal. In het stuk zien we dat hiervoor voor wat betreft de Haydnlaan op dit moment een pas op de plaats wordt gemaakt door het budget wat voor deze zaal stond over te hevelen naar de Sportlaan.

Als PvdA Maassluis hebben wij sinds het uitkomen van de sportnota in 2013 aangegeven het beleid van het ombouwen van gymzalen naar sportzalen te steunen. Het feit dat het budget van de Haydnlaan momenteel een andere bestemming heeft gekregen betekent voor ons dan ook niet dat de Haydnlaan van tafel is. Om die reden vragen wij het college richting de begroting voor ons inzichtelijk maken wat de Haydnlaan met de plannen die het college samen met de GVM op dit moment heeft uiteindelijk zou moeten gaan kosten. We zullen de komende tijd met elkaar beslissingen moeten nemen over wat we wel en niet kunnen realiseren. Het is dan ook goed om bij die keuzes inzichtelijk te hebben aan welke bedragen we moeten denken zodat we als raad hierbij een goede afweging kunnen maken.

Uit de brieven van SOM + en de MSR blijkt dat de sportverenigingen van mening zijn dat de gemeente veel meer de regie moet nemen op het terrein van duurzaamheid, accommodaties en sportvelden. Een gezamenlijke maar vooral ook gestructureerde aanpak zal de Maassluise sportwereld ten goede komen. Graag een reactie hierop van het College.

Tot slot, de financiële consequenties die de mei circulaire zichtbaar hebben gemaakt en de onzekerheden richting de begroting op een aantal grote beleidsterreinen maken dat de cijfers in de kadernota deels achterhaald zijn. Om die reden steunen wij de motie van het CDA over de tekorten meicirculaire die zij tijdens hun inbreng zullen indienen. Deze motie zal dan ook ons logo en handtekening hebben.


© PR Argos

© PR Argos

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt