MAASSLUIS | In het begrotingsdebat van de gemeenteraad op dinsdagavond bracht fractieleider Jorrit Keijzer (PvdA) de volgende onderwerpen onder de aandacht: kwaliteit en vorm van de communicatie van de gemeente, praktisch en technisch onderwijs, OV voor minima, goede sportvoorzieningen, snel slagen op de arbeidsmarkt, inwoners met een beperking (Brownies&DownieS etc), WMO, Jeugdzorg,  prettig wonen, leven en recreëren, toeristenbelasting, ombuigingen.

 


Voorzitter

Om samen te investeren in een duurzame toekomst moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in Maassluis ook echt mee kan doen. En met iedereen bedoelen we ook iedereen. Alle Maassluizers: of je jong of oud bent, in een huur- op koophuis woont, met of zonder een beperking en ongeacht je inkomen of achtergrond. Samen Maassluis kan je wat ons betreft alleen bereiken door iedereen de kans te geven mee te doen.

Meedoen voor iedereen kunnen we alleen bereiken als we ervoor zorgen dat we ook zorgen voor passende huisvesting in de stad voor zowel starters, doorstromers als de oudere inwoners. Recent hebben we unaniem de woonvisie aangenomen waarin deze ambities ook verwoord zijn. In de begroting lezen wij dat er een meevaller is met de startersleningen. Maar is het wel een meevaller als de oorzaak is dat hiervan niet of te weinig gebruik wordt gemaakt en kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet?

Omdat we willen dat iedereen mee kan doen, is het van groot belang dat inwoners ook weten wat er speelt in hun buurt en in de stad. Wij merken bijvoorbeeld tijdens onze wijkbezoeken vaak dat de communicatie van de gemeente beter kan. In de tijd dat social media een breed bereik heeft vinden wij het merkwaardig dat de gemeente voornamelijk actief is op twitter, dat is toch een beetje de vaste telefoonlijn van de social media. Hij doet het nog, maar alleen ouderen werken er nog mee. Naast modernere sociale media zijn ook hardcopy verspreidingen van belang: de Schakel bereikt veel mensen en een brief in de bus trekt ook meer aandacht dan een e-mail.

► Om dit kracht bij de te zetten hebben we dan ook de Motie Communicatie, met daarin verzoekt het college

 • aan te geven hoe zij de communicatie richting haar inwoners wil verbeteren
 • De raad hierover te informeren voor 1 mei 2020

Meedoen voor iedereen houdt ook in om voor onze jongere in de stad praktisch en technisch onderwijs aan te bieden. Vorig jaar dienden we hierover samen met de VSP een motie in. Uw antwoord op onze schriftelijke vraag hierover vinden we te vaag. Kunt u ons concreet aangeven hoe u aan het vestigen van technisch onderwijs blijvend aandacht geeft. Wat is er bijvoorbeeld tussen 6 juni en nu gebeurd?

Als we willen dat iedereen mee kan doen is het ook van belang dat mensen die minder makkelijk de deur uit gaan van de bank of kunnen komen. In de begroting heeft u 50.000 euro opgenomen voor een variant op de OV voor minima. Net als in de commissie roepen wij u nogmaals op om bij de plannen hiervoor te zorgen dat dit geld zo veel als mogelijk ook echt bij de doelgroep terecht komt.

Om iedereen mee te laten doen zijn er ook goede sportvoorzieningen nodig. Er is al veel geïnvesteerd de afgelopen jaren, denk alleen al aan nieuwe kunstgrasvelden bij MSV en Excelsior, een nieuw waterveld bij Evergreen, een nieuwe sportzaal bij IKC de kindertuin en recent nog het besluit dat we, of ik moet eigenlijk zeggen u, heeft genomen over de nieuw te bouwen sportzaal aan de Sportlaan.

Wel lezen we in de begroting dat u vanaf 2021 een huurverhoging wilt doorvoeren binnen de sport. Tijdens de commissie heeft de MSR hierover ingesproken en hebben we de wethouder horen zeggen de tijd te nemen om te bekijken hoe deze verhoging kan worden doorgevoerd. Heeft de wethouder hierover al een gesprek gevoerd met de MSR?

Meedoen is ook die inwoners betrekken die minder snel slagen op de arbeidsmarkt. Er moet alles aan gedaan worden om te bekijken hoe we deze groep inwoners samen met het bedrijfsleven in de stad en de regio aan het werk kunnen krijgen. Werk geeft inwoners kans op ontplooiing, contact met collega’s en het leveren van een nuttige bijdrage.

► Om deze reden hebben we de motie werkpact met verzoekt het college,

 • via Stroomopwaarts (liefst met buurgemeenten Vlaardingen en Schiedam, maar zo nodig zonder) een werkpact te sluiten met ondernemers om concrete afspraken te maken over de realisatie van meer werkplekken voor de kwetsbare doelgroep in Maassluis en de regio;
 • Te verkennen hoe werkgevers die een significante bijdrage leveren aan het realiseren van die werkplekken hierbij ook voordeel kunnen hebben
 • de raad te informeren over de voortgang voor 1 mei 2020;

Om iedereen in de stad mee te kunnen laten doen moeten we extra aandacht hebben voor die inwoners waarvoor dat niet altijd vanzelfsprekend is. In andere steden zien we goede voorbeelden waarbij inwoners met een beperking door te werken in bijvoorbeeld lunchrooms volop in de samenleving staan. Om te bekijken of we hier ook in Maassluis een positieve impuls aan kunnen geven hebben we de motie beperkt onbeperkt met verzoekt het college

Om te bekijken hoe de gemeente het bedrijfsleven, de horeca, zorginstellingen en het onderwijs kan stimuleren dat de positieve voorbeelden uit het land zoals Brownies&DownieS, Petit Café de Resident en de Zoetelaar ook in Maassluis een plek kunnen krijgen om ook deze inwoners zichtbaar mee te laten doen in de stad.

De gemeenteraad over de voortgang hiervan voor 1 juli 2020 te informeren

Om inwoners, die het even niet meer kunnen, te laten meedoen zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de WMO en de Jeugdzorg. Daar liggen veel uitdagingen en stapelen de tekorten zich op. De keuze van de landelijke coalitie het abonnementstarief door te voeren in de WMO zorgt er voor wat de PvdA Maassluis betreft voor dat zij een omgekeerde Robin Hood spelen. Rijke inwoners worden bevoordeeld en door de bezuinigingen die o.a. nodig zijn door deze maatregel worden inwoners met een laag of middeninkomen, die de ondersteuning hard nodig hebben, de dupe. Dit mag en kan toch niet de bedoeling zijn. Wij roepen uw college nogmaals op om er voor te zorgen dat binnen de jeugd en wmo er alles aan gedaan wordt om de kwetsbare groep inwoners die ondersteuning nodig hebben dat te bieden. Het is goed om te lezen dat u regionaal probeert efficiënter te werken zodat de kosten gedrukt kunnen worden en worden hier als raad graag over geïnformeerd.

Meedoen voor iedereen is er ook voor zorgen dat we Maassluis een stad laten zijn waarin het ook in de toekomst prettig wonen, leven en recreëren is. Om onze stad duurzamer te maken is het van groot belang dat alle inwoners daar waar ze kunnen meedoen om hieraan hun steentje bij te dragen. Eigenaren van koopwoningen met een laag- of middeninkomen wonen vaak in de slechts geïsoleerde huizen en hebben daarmee hoge energielasten en weinig budget of leencapaciteit om hun woning te verduurzamen.

► Daarom dienen we de volgende motie in:

 • Na te gaan hoe binnen het duurzaamheidsplan de gemeente woningeigenaren met een koophuis waarvan de waarde valt binnen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens extra actief te informeren over de diverse mogelijkheden die zij hebben om hun huis te verduurzamen.
 • De raad over de voortgang hiervan voor 1 april 2020 te informeren

Meedoen voor iedereen betekent ook aandacht voor bezoekers aan de stad en gelukkig zijn dat er steeds meer! Met betrekking tot de toeristenbelasting zien wij als PvdA Maassluis dit als een goede manier om een bijdrage te vragen van de mensen die onze stad kortstondig bezoeken. In het verlengde hiervan, hoe staat het met de voorzieningen bij de camperplaats en ook het heffen van geld voor het gebruik van deze plekken?

Voorzitter,

Voor de bespreking van de kadernota ontvingen wij de uitkomsten van de meicirculaire die een somber financieel beeld schetste. Om die reden heeft u in deze begrotingen een aantal ombuigingen voorgesteld die impact hebben voor onze inwoners. Na een financieel sombere meicirculaire ontvingen wij enige weken geleden de septembercirculaire die een positiever financieel beeld schetst. Voor 2020 houdt dit echter in dat we nog steeds een tekort hebben, maar voor de jaren erna ziet het er naar uit dat we meer financiële ruimte hebben dan dat we enige maanden geleden dachten. U komt als college richting de kadernota van volgend jaar met een voorstel hoe de uitkomsten van de septembercirculaire te betrekken in de nieuw op te stellen kadernota.

Wij gaan er hierbij vanuit dat u hierbij de ombuigingen die u in deze begroting voorstelt voor de komende jaren en die direct invloed hebben op het coalitieakkoord als eerste bekijkt. Op deze manier kunnen we met elkaar verder werken aan een stad waarin iedereen mee kan doen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Rob Joppe
  8 november 2019 at 07:16

  Duidelijke communicatie. De motie beperkt onbeperkt met verzoekt het college. Jeugdzorg: Wordt het (ondanks dat Maassluis zgn. geen drugsprobleem heeft),niet is tijd dat de Gemeente Maassluis eens in gesprek gaat met die jochies in en ze van de straat haalt en de handhaving zich ook in het centrum laat zien ipv. van in de parken rond te lopen en kinderachtige bekeuringen uit delen . Gemeente Maassluis , FOEI