MAASSLUIS | De fractie van de PvdA gaf bij monde van fractievoorzitter Jorrit Keijzer haar visie op de kadernota 2019-2022.

Maassluis is een fijne stad om in te wonen, en we merken dan ook dat de vraag naar woningen in de stad groot is. Er wordt op dit moment volop gebouwd in onze stad: op het Balkon, in de Burgemeesterswijk, het Wilgenrijk en in Sluispolder West. Maar ondanks de vele bouwprojecten en nieuwe wijken die vorm krijgen zien we ook knelpunten op de woningmarkt. Zo zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen groot en stijgen de prijzen voor de koopwoningen. Hierdoor is het voor de starters op de woningmarkt lastig om hun wooncarrière in de stad te beginnen. En dat is wat bijvoorbeeld veel jongeren graag willen. Voor een stad waarbij de vergrijzing toeneemt is het belangrijk om deze groep jongeren te behouden voor de stad. Het is dan ook goed dat we in Maassluis de doorstroming op de woningmarkt bevorderen en hierbij ook voor onze oudere inwoners te zorgen voor goede levens bestendige woningen. Echter zijn al die plannen en woningbouwprogramma’s wel voldoende om Maassluis een stad te maken waar iedereen kan wonen?

Een aantrekkelijke stad om in te wonen is meer dan alleen een goede woning. Dit is ook een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende, goed onderhouden, groen. Maar ook goede winkelcentra met een breed aanbod, goede sportvoorzieningen en een stad waarin de wegen, fiets en voetpaden veilig en goed onderhouden zijn.

De afgelopen jaren zijn hierbij al vele stappen gemaakt, kijk alleen maar eens naar winkelcentrum Koningshoek, maar ook naar de opknapbeurt die het zwembad heeft gehad en eerder al de natuurspeeltuin avonturis. Bij deze laatste zouden we graag zien dat daar volgend jaar ook een toiletvoorziening komt in combinatie met een uitbater voor een hapje en een drankje. Kunt u dit bij de afronding van de wijk het Balkon betrekken?

Voor wat betreft de wegen, fiets en voetpaden is het goed te lezen dat gekeken wordt om onderhoud eerder uit te gaan voeren, er structureel meer geld voor wordt uitgetrokken en dat er druk gewerkt wordt aan het fietsactieplan. Wij steunen het college om hierbij in eerste instantie de woon-school en sportroutes aan te pakken.

Sociale cohesie

Voor de PvdA Maassluis is de sociale cohesie in de stad een belangrijk punt. Het begrip sociale cohesie kan op verschillende wijze geformuleerd worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen. In het kader hiervan zijn de wijkdeals een mooi instrument om bewoners van een wijk en een straat meer te betrekken bij hun directe woonomgeving. Door hierbij de positieve initiatieven te omarmen kunnen we ook andere makkelijker aanspreken op hun gedrag.

Sociale Cohesie staat echter ook voor de samenhang tussen mensen in een onze stad. Hierbij zien we nog teveel dat inwoners langs elkaar heen leven met als gevolg problematiek op het gebied van integratie en van eenzaamheid onder inwoners.

Hoe kijkt het college aan tegen dit onderwerp mede in relatie met de nieuwe wijkaanpak, wijk op maat, die we hebben.

Het nieuwe werken

We zien in het stadhuis mooie posters hangen over de nieuwe manier van werken van onze ambtenaren. Heeft u al een beeld van hoe deze nieuwe manier van werken bijdraagt aan een betere serviceverlening naar onze inwoners?

Voor de zomer sprak ik hierover ook al m.b.t. Schoon Heel en Veilig en de communicatie hierbij richting de inwoners. Bent u op de hoogte van hoe de gemeente Westland dit via Facebook doet en bekijkt u als college de goede voorbeelden van andere gemeente om die ook in onze stad toe te passen? Hoe staat het daarnaast met de invulling van de vacatures van onze afdeling handhaving en toezicht en zijn zij allemaal al opgeleid zodat zij echt kunnen handhaven en dus ook bonnen mogen schrijven?

De gelden van het Onderwijs Achterstanden Beleid en InterBestuurlijkProgramma zijn in deze kadernota nog niet meegenomen wat toch ook voor een deel zorgt voor een scheef beeld. Wanneer kunnen we m.b.t. deze gelden meer informatie verwachten?

Wij lezen in de kadernota dat u meer opbrengsten wilt halen uit de Leges. Wij gaan er vanuit dat u hierbij kijkt naar de mogelijkheden tot verhogen van leges voor commerciële bedrijven en de kleine evenementen en de inwoners van de stad hierbij zoveel als mogelijk ontziet. Zijn er daarnaast ook mogelijkheden om de kosten te verlagen? Graag uw reactie.

Bij de WMO en jeugdhulp zien we dat er structureel geld bij moet. Kunt u in uw reactie hierop aangeven dat vast staat dat wie zorg of hulp nodig heeft en wie daar recht op heeft deze ook zal krijgen? Hoe gaat u er daarnaast voor zorgen dat er meer wordt ingezet op preventie?

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heb ik in het debat over de kaderbrief al aangeven blij te zijn dat u aangeeft dat u het enthousiasme voor duurzaamheid wilt vergroten en hierbij maatregelen wilt stimuleren en ondersteunen. Wij zien daarbij uit naar de plannen die u heeft om dit enthousiasme op het gebied van duurzaamheid vorm te gaan geven.

Dank voor het beantwoorden van onze schriftelijke vragen.

Nieuwe aanbod op locatie Lentiz

Door ons is gevraagd naar hoe het staat met mogelijk nieuw aanbod op de locatie van het Lentiz. U geeft aan dat u een voornemen heeft, maar kunt u ook aangeven wanneer het tot daadwerkelijke actie komt. Wij hebben namelijk begrepen dat er vanuit de stad enthousiaste inwoners zijn die hierover ideeen hebben,

Sportveldjes

M.b.t. de sportveldjes begrijpen wij dat u met de bewoners wilt overleggen over waar wat voor nieuwe veldjes zullen komen. Echter, dit staat los van de huidige veldjes die in sommige wijken toe zijn aan een opknapbeurt. Deze kunnen wat ons betreft op korte termijn al aangepakt worden, graag uw reactie.

Citymarketingplan

In uw beantwoording over het citymarketingplan schrijft u dat het incidentele budget nodig is om de huidige inzet door te zetten, de evaluatie uit te voeren en een vernieuwde visie op te stellen. Vervolgens geeft u aan dat als onderdeel van de nieuwe visie ook de benodigde structurele middelen geraamd zullen worden. Begrijpen wij het goed dat dit een extra ruimtevrager is en als dit het geval is waarom is die dan niet in de kadernota meegenomen zodat we daar als raad een afweging in kunnen maken.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu