MAASSLUIS | De gemeente wil de bestaande geluidswal ophogen door een aannemer diens aarde te laten afvoeren in de af te graven wal. Na de uitvraag zal de aannemer ook een bewonersavond organiseren, met hierbij de opdracht om het draagvlak vast te houden en inbreng te vragen over de inrichting van het park.

Volgorde van werken

Wat betreft de werkzaamheden moet de geluidswal eerst bouwrijp gemaakt worden. Dat houdt in dat de schutting op de muur gesloopt moet worden, alle bomen gekapt moeten worden en de
bestaande wegen verwijderd moeten worden. Van belang is om deze werkzaamheden te hebben afgerond voor het broedseizoen, aangezien bomenkap dan niet mogelijk is. Het gehele bouwterrein moet middels hekken worden afgezet. Nadat alles is verwijderd moet de heuvel geëgaliseerd worden zodat er vrachtverkeer over kan rijden. Na dit proces wordt nieuwe grond aangevoerd. Deze grond wordt verspreid over het terrein totdat de wal de juiste hoogte heeft. De wal wordt bij oplevering iets hoger dan de uiteindelijke hoogte zodat er voldoende inklinking plaats kan vinden. Na het grondverzet wordt de wal ingericht.

Besluitvorming door gemeenteraad

Een raadscommissie bespreekt vanavond 3 juli 2018 (19.45-20.30 uur )  het raadsvoorstel om in te stemmen met het ophogen en inrichten van de bestaande geluidswal, om op die manier  geluidsoverlast in de Dallen-/Doornenbuurt te verminderen.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het starten van de procedure, zodat de wal zo snel mogelijk opgehoogd kan worden. Hiervoor zijn al diverse gesprekken geweest met aannemers en de bewonersverenigingen van de betreffende buurten. De procedure bestaat uit het verder in gesprek gaan met de bewoners; het starten van de  aanbesteding; en het uitvoeren van de ophoging van de wal. De raad zal op een later moment verdere geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom motie 27 ‘duurzame geluidsschermen voor geheel Maassluis‘. Om uitvoering te geven aan deze motie loopt op dit moment een onderzoek naar de geluidsproblematiek en de mogelijke oplossingen langs de A20 van west naar noord.

oranje = het deel dat tbv Wilgenrijk wordt aangelegd. blauw = het deel dat moet worden afgegraven en weer opgehoogd

Achtergrond

Al tientallen jaren ervaren de inwoners van Maassluis geluidshinder van de A20. Rijkswaterstaat is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving omtrent geluid. Doordat er geen sprake is van een wettelijke overschrijding ziet Rijkswaterstaat zich niet genoodzaakt om maatregelen te treffen. Vanwege het maatschappelijk belang heeft de gemeente Maassluis afgelopen jaren onderzocht of het mogelijk is om de geluidsoverlast in Maassluis te verminderen. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om de bestaande geluidswal op te hogen en op die manier de geluidsbelasting aldaar te verminderen.

Proces

Een van de belangrijkste onderdelen van het proces is het betrekken van de bewoners. Het doel van de ophoging van de wal is het verminderen van geluidsoverlast voor de bewoners en daarom is het van belang hen mee te nemen en te weten wat er bij hen speelt. Al vanaf de start van het proces worden ze over de ontwikkelingen geïnformeerd via de bewonersverenigingen. De bewoners langs de bestaande geluidswal worden voor de uitvraag uitgenodigd voor een bewonersavond kort na de zomer. Tijdens deze avond moeten er afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden, de verwachtingen en het eindresultaat. De bewoners krijgen hier een actieve rol in. Het is zaak om goed te informeren over de ophoging; wat die zal betekenen voor het uiterlijk van de wal; en wat voor (korte) overlast de werkzaamheden met zich meebrengen. Om de actieve rol van de bewoners te kunnen borgen, worden er tijdens de bewonersavond ook afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van de bewoners.

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    3 juli 2018 at 13:03

    Zo dan, het is al besloten dus, vanavond commissie, hamerstuk? Wat typisch New Speak is, en mij zorgen baart en niet alleen mij is
    :Om de actieve rol van de bewoners te kunnen borgen, worden er tijdens de bewonersavond ook afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van de bewoners., wie gaat bepalen wie als burger mag vertegenwoordigen?