foto: De vorige keer in maart 2016 was het ook een spervuur van vragen

MAASSLUIS | Het was een lastige avond voor wethouder van der Houwen die in twee raadscommissies aan de tand gevoeld werd.  Hij kon zich in de eerste commissie over de tegenvallende prestaties en financiële cijfers over Stroomopwaarts met hulp van de dames van Stroomopwaarts onder de vele vragen nog redelijk staande houden, maar de tweede commissie was niet zo aardig voor hem en er werden diverse verwijten aan zijn adres geuit. Het was een pittige bijeenkomst van de raadscommissie die ter voorbereiding op de formele bespreking in de gemeenteraad de raadsinformatiebrief besprak met daarin de uitleg rond de grote exploitatietekorten rond Theater Koningshof, het dreigende faillissement en de toekenning van extra subsidie. De raadscommissie – m.u.v. VSP – was zeer kirtisch en vuurde vele vragen af op de wethouder. Dat ging op correcte toon, maar als er zo vaak gevraagd wordt “Waarom”, dan is daarmee indirect duidelijk dat het functioneren van de wethouder in dit dossier hevig in twijfel werd getrokken.

LONGREADOnderstaand is een bijna woordelijk verslag van de discussie.

De bijeenkomst begint met een inspreekbeurt door dhr. Maes (interimvoorzitter). Hij deelt mee dat hij nog maar het enige bestuurslid is en nadat hij de interim penningmeester dhr. Peter Anker verzocht heeft om af te treden. Dit licht hij niet nader in detail toe.

 

Dhr. Maes:

”Er is veel ‘paniekvoetbal’ geweest onder het vorig bestuur. ( olv dhr Wim Smit / Red.] Die maakte foute keuzes qua ontslag van personeel en inzet van nieuw personeel. Het nieuwe bestuur nam al snel weer afscheid in juni van de vorige interimanager ( dhr. Mike Vos / Red. ] vanwege verschillen van inzicht en het gebrek aan tempo waarin hij – in de chaos – de cijfers probeerde op tafel te krijgen. Dat duurde te lang. Er wordt momenteel al gezocht naar twee nieuwe (interim) bestuursleden om de controle adequaat te krijgen.. Er zijn wel maatregelen voor rapportage en meting om te kunnen sturen genomen. Is er toekomst voor de Koningshof? Als er een duidelijke rolopvatting (verantwoordelijkheden) van iedereen – ook gemeente (B&W) – en toewijding aan het doel komt, dan is er toekomst!”

Eerste termijn vragen aan de wethouder

CU (Dolstra):

“Wij vinden het vreemd dat er eerst tevreden geluiden kwamen over de interim manager en kort daarna ineens diens ontslag. Was dat ook paniek? U heeft ons niet tijdig geïnformeerd en u heeft niet tijdig ingegrepen. Er was geen beleidsplan meer, wat toch de basis moet zijn voor een subsidie? Duikt u weg voor uw verantwoordelijk? Met nadruk: wij hebben nee gezegd tegen die extra 50.000, maar u heeft de toezegging toch doorgedrukt. Hoe verantwoord u dit naar de stad?”

VSP (Luijendijk) is niet blij met het ontmoedigend beeld van het proces dat in het feitenrelaas opgesloten ligt.

D66 (Eijskoot) is gebelgd over het verzoek tot extra subsidie 80.000 tijdens reces:

“We gaven een Nee en nu geeft u toch 50.000. Jammer dat er nu wéér afspraken zijn gemaakt om niet te communiceren over details nu over het vertrek van de penningmeester. Waarom zei de wethouder ‘ik zit er bovenop’ terwijl nu weer blijkt ‘dat het niet in de hand was’. Tevens vreemd dat er geen ambtelijk ondersteuning is geboden bij het uitzoeken financiële perikelen.”

PvdA (Kuiper):

“We hechten aan het theater maar dit is een lijdensweg. Waarom weer een ad hoc subsidie actie? Is dit wel de laatste keer? Dit is de tweede keer dat er sprake is van dreigend faillissement. De controle vanuit de wethouder was duidelijk niet aanwezig. Waarom zo laat de raad informeren? We missen het lange termijn duurzaam perspectief. Wat gaat er mis, is er wel een goede relatie met het bestuur? Wij missen zicht op maatregelen van de wethouder om het in de tang te krijgen. We zijn blij dat de voorzitter het team als zijn bemanning ziet. Houdt deze mensen in ere!”

VVD (van der Wees):

“Er zouden geen ad hoc subsidie vragen meer komen. Wat is uw controle over de achtereenvolgende besturen geweest? Welke maatregelen waren er en komen er?”

CDA (Bronsveld):

“Zijn er nu maatregelen om dreigend faillissement af te wenden, naast de extra subsidie? Wat heeft de wethouder concreet zelf gedaan, welke stappen om de financiële situatie het Theater onder controle te krijgen. Er is veel overleg en toegezegd volgens het feitenrelaas, maar weinig concreet door de wethouder bereikt. Hoe kan dit? Uw wekelijks overleg heeft niet geleid tot concrete afspraken en daarmee is er nog steeds geen ‘control’ tot stand gekomen. Wat noemt u er bovenop zitten? Waarom heeft u de raad tussentijds niet betrokken en niet een uitgebreidere rapportage over de stand van zaken?”

MB (Enzerink)

“Wij sluiten aan bij de scherpe CU vragen. De wethouder schuift af naar het bestuur. Kijkt u toe en laat u het gebeuren en komt u vervolgens met weer aanvullende subsidies? Zijn er – weer – eenmalige extra kosten voor afkopen vorige interimmanager? Hoe zit het met het mogelijke onderhoud – zoals in het AD becijferd – wat wel 4 ton kan worden. Is dat voorzien? Waarom wordt nu alweer afscheid genomen van de samenwerking met het Theater aan de Schie?”

Antwoorden van wethouder Van der Houwen

“Ja het is een hoofdpijndossier. Heeft het college onvoldoende er bovenop gezeten? Naar mijn gevoel niet, ik zat er op. Het vorige bestuur kreeg nul op rekest van mij toen ze 2 ton vroegen. De Raad wilde bij meerderheid wel een onderbouwd verzoek tot extra subsidie steunen. Dus vroeg ik steeds weer naar een onderbouwing, maar de financiële component in het beleidsplan kwam niet. Dus hield ik het verzoek tegen en koos ik ervoor om jullie niet te informeren over waar we stonden.”

CDA (Bronsveld):

“Waarom rapporteerde u deze moeizame gang van zaken niet tussentijds dat het theater dreigde om te vallen? Nu kon raad niet mee denken.”

D66 (Eijskoot) valt haar bij en spreekt de wethouder aan:

“U bent persoonlijk verantwoordelijk. U neemt een besluit maar informeert ons niet over dat besluit.”

Wethouder:

“U vroeg mij om een nieuw bestuur en het op orde krijgen van de personeelssituatie daar lag de prioriteit. De penningmeester kreeg zijn onderbouwing ondertussen niet op orde.”

VVD (vdWees):

“Waarom schrijft u dat u verrast bent, terwijl u voortdurend in overleg was?”

Wethouder:

“De verrassing betrof het steeds noemen door theaterbestuur en interimmanager van nieuwe substantieel hogere bedragen binnen drie weken van  120.000 via 176.000 naar nu 200.000. Dat was voor ons onbegrijpelijk. De terugkoppeling bleef bestaan uit steeds voortschrijdend inzicht bij het theater.”

D66 (Eijskoot):

“ U ziet dat het theater al jaren de boel niet op orde krijgt, waarom koos u voor ‘besturen op afstand“. Welk hulp was er dan wel van uw zijde?

CU(Dolstra):

“Waarom u ervoor zo formeel afstand houden? U had sowieso de raad kunnen informeren over deze gang van zaken.”

CDA (Bronsveld):

“Waarom maar steeds naar het bestuur blijven wijzen? De interim manager is betaald door het theater, maar de reden van ontslag blijft mistig. Indirect betalen we wel degelijk die manager, zeker gezien de subsidies.”

 

De wethouder volhardt met verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de toenmalige interim manager: ”Het bestuur vond de situatie niet werkbaar, er was geen voortgang en daarom heb ik hun keuze voor ontslag direct gesteund. In persoonlijk gesprek heb ik wel nog met de vertrekkende manager de zaak afgerond.:

 

D66 (Eijskoot)

“Kost het afscheid extra?”

Wethouder: “Er zijn geen extra lasten daarvoor op het budget. We moesten bij uitzondering wel de subsidie betalen vanwege de continuïteit. Elders in Maassluis gebeurt dat echt niet. We hadden geen risico dat er verder hoge kosten tijdens de zomer bij het theater vanwege de geringe activiteiten dus leek het plaatje daarna helder.”

 

VVD (Van er Wees) en PvdA (Kuiper):

“Waarom was u dan tóch verrast? Wij gingen akkoord met 50.000 en niet de gevraagde 80.000. Vreemd dat u vervolgens zonder slag of stoot volstond met 50.000.”

Wethouder

“Er was gezegd door het vorige bestuur dat er een goed systeem was aangeschaft, maar daarna bleek dat het personeel er niet mee kon werken en vervolgens bleek ook de gewenste rapportage niet te realiseren. Nu zegt dhr Maes dat het inmiddels wel kan.”

 

PvdA(Kuiper):

“Er was toch door theater gesignaleerd dat het personeel niet goed kon werken met die systemen. Dat wist u dus al lang?”

D66 (Eijskoot):

“Bleek dat dan niet in uw wekelijks overleg. Heeft u verslagen van dat overleg?”

Wethouder:

“Tweemaal Nee. En de subsidie is nog niet overgemaakt, want dat wordt op basis van noodzaak pas gedaan.

 

CDA (Bronsveld):

“U voorziet geen eenmalige onvoorzien kosten in de de tweede helft van dit jaar. Is dat niet raar?”

Wethouder:

“We kozen niet voor een faillissement omdat de raad hecht aan het voortbestaan.”

PvdA(Kuiper):

“Dat is de kern van het dossier! Wat heeft u anders gedaan dan om informatie vragen en roepen dat het beter moet? U heeft ons niet tijdig geïnformeerd over de oplopende tekorten!”

Wethouder:

“Ik kon het zelf niet uitleggen daarom gaf ik geen informatie aan de raad.”

PvdA (Kuiper):

“U had ons wel degelijk kunnen meenemen door vroegtijdig te melden dat het niet in control raakt.”

Wethouder ontwijkt door te te stellen dat hij “de druk is blijven opvoeren.”

D66 (Eijskoot):

“Dat is een gotspe. U bleef vragen aan een partij, waarvan u wist dat die niet in staat is te leveren, om toch te leveren! En waarom betrekt u de burgemeester in uw verantwoordelijkheid? Ú bent verantwoordelijk!”

Wethouder reageert dat hij het daarmee niet eens is.

 

CU (Dolstra):

“Wij willen niet tegen élke prijs het theater in stand houden. Hoe zat het met dat contract met Theater aan de Schie?”

Wethouder:

“Met het Theater aan de Schie was een contract voor 4 jaar door vorig bestuur afgesloten, waarin ik niet vooraf ben gekend. Het blijkt een slecht contract en kan per jaar worden opgezegd. Dat is nu door het huidig bestuur gedaan.”

 

CDA (Bronsveld):

“Dit schetst precies de verwevenheid en dat u niet op afstand kunt besturen!”

D66 (Eijskoot):

“Dat het een slecht contract was, had u ons tussentijds moeten melden!”

Wethouder:

“Wij hebben dat overwogen, maar niet gedaan. Tot slot: De relatie met huidige bestuur is goed.” [ dat is dus met dhr Maes / Red. ]

 

PvdA (Kuiper):

“Wat betreft het personeel. Er is weer een moeilijke fase. Heeft u oog voor hun belangen?”

Wethouder: “Volmondig ja”

Tweede termijn

Geen inspraak nodig voor dhr Maes. Voorzitter Voskamp verwacht volgende week een uitgebreid debat, en verzoekt de commissie daarom kort te reageren.

VSP (Luijendijk):

“Wij vinden dat onze wethouder naar behoren heeft gehandeld. Wij hebben als raad wel vaak snel bijna hijgerig gereageerd. We hebben te veel op de penning gerekend in plaats van op reële bedragen. Ik spreek waardering uit voor dhr. Maes in deze moeilijke vrijwilligersjob. Wij hebben in de eerste termijn geen vragen gesteld omdat het onze wethouder is”.

D66( Eijskoot)

U staat dus achter de acties van uw wethouder gezien wat er in het feitenrelaas staat.

VSP: Hij kon het niet beter doen. Het was onafwendbaar. En nu komt er dit jaar een bijdrage van de gemeente die wel overeenkomstige landelijke norm is.

 

D66: Ik verwacht in de raad een discussie over het functioneren van de wethouder.

PvdA (Kuiper):

“Ik verwacht niet dat het nu zo maar goed zal gaan. Het kan zo niet doorgaan. Het bestuur gaat niet goed om met de subsidie en wij moeten dit ook niet zo willen doorzetten. Wij blijven van mening dat het functioneren vanuit het college onvoldoende is verhelderd. in de raad gaan we hierover verder.”

VVD (Van der Wees):

“De gang van zaken is zeer teleurstellend. Als je ziet dat het niet goed gaat, kun je ook voorspellen dat het fout gaat. Wij willen in de raad verder praten over functioneren van de wethouder en het college! De toezeggingen zijn niet waargemaakt, maar we moeten wel steeds weer geld bijleggen.”

CDA (Bronsveld):

“Het is pijnlijk. We zijn niet naïef. Wij verwachtten al lang een tekort, maar dat is dan nu wel veel hoger dan voorheen en de onderbouwing voor het nieuwe jaar is er nog stééds niet. De eenmalige extra kosten die mogen worden verwacht zijn niet gebudgetteerd. Hoe leggen we het uit aan de stad dat het theaterbestuur zo handelt?”

MB (Enzerink):

“Wij houden ons kruit verder droog. Maar weet dat er grenzen zijn aan de subsidies.”

CU (Dolstra):

“De antwoorden stellen ons niet gerust over het functioneren van de wethouder. Wij weten dat men er continu op moet zitten om ‘in control’ te raken. Wij zien een patroon in het functioneren van de wethouder dat ook bij andere dossiers zichtbaar is. Dit baart ons grote zorg.”

Wethouder zegt tot slot toe om de situatie ronde eenmalige kosten te gaan verduidelijken en er komen geanonimiseerde verslagen van het bestuur om met de raad te delen.

Afsluiting

Voorzitter Voskamp sluit af met de mededeling dat op grond van het besprokene in de komende raad nog een flinke discussie mag worden verwacht.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  31 augustus 2016 at 14:25

  ”Drama-(tisch) In ‘Tig Delen!

  ”Kort Maar Krachtig Koningshof..,
  Dat Is Al Veel Te Lang Een Sof!”

 2. B. Scheurwater
  31 augustus 2016 at 13:37

  Over en Uit/Sluit

 3. 31 augustus 2016 at 11:16

  Als zelfs Aad woorden te kort schieten
  Is dit een dossier met louter nieten.
  Geen ‘nietjes’ om samenhang te borgen
  Dan is het ‘welletjes’ overmorgen.