MAASSLUIS | Het raadsvoorstel voor de aanpak van geluidshinder A20 is besproken in de raadscommissie werd aansluitend ter stemming gebracht in de gemeenteraad. GroenLinks vindt het te duur, de overige partijen zijn akkoord.

Bekijk de video: ► ga daarvoor naar agendapunt 5 (op 1:35) !

Stemming

In de raadscommissie bracht fractievoorzitter John Dolstra (CU) het volgende naar voren bij de bespreking van het raadsvoorstel tot vaststellen inzake aanpak beperken geluidshinder A 20.

“Na een ongelukkige start zijn de bewonerscommissies door het college op een goede wijze meegenomen in het proces geluidsreductie langs de A 20. Complimenten voor de uitgebreide raadsinformatie met een goed beeld van alle betrokkenen. De ChristenUnie hecht eraan te vermelden dat alle bewonerscommissies een duidelijk voorkeur hebben uitgesproken voor variant 4. Deze variant geeft van alle varianten de beste geluidsreductie vlak langs de snelweg en heeft nog een aantal voordelen zoals makkelijke aansluiting bij de uitvoering van fase 2. We begrijpen de financiële situatie van Maassluis, maar hopen dat het College toch binnen afzienbare tijd verder werkt aan een voorstel naar de Raad voor het gehele traject van geluidsschermen langs de A 20. Wij zien dit Raadsvoorstel als een eerste stap maar De ChristenUnie vindt tot slot vanuit het algemeen belang dat ook de bewoners van de andere wijken langs de A 20 recht hebben op een goede woon en leefomgeving en vragen de wethouder hieraan te blijven werken.”

De ChristenUnie bracht verder naar voren:

vragen eerste termijn

Dank ook voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Wij hebben nog de volgende vragen:

De bewoners van de bewoners commissie Booner Vliet hebben in maart 2019 een paar goede uitgangspunten aan u meegegeven. Zorg voor een goede planning van het proces, de uitvoeringsduur en zorg voor een integraal plan voor het gehele traject.

1 Wanneer we akkoord gaan met dit plan hebben we nog geen besluit genomen over een integraal plan voor het gehele traject. Als ChristenUnie hadden wij graag gezien dat binnen de termijn van dit coalitieakkoord het gehele geluidsscherm langs de A 20 wordt gerealiseerd. Gelet op uw schriftelijk antwoord over de financiële beperkingen zal dit niet lukken maar moeten we dan weer denken in vele jaren?

2 De gemeente had bewust alle bewonerscommissies gevraagd om te participeren in dit traject. Een deel van de bewonerscommissies is zo blijkt teleurgesteld in de uitkomst. Welke afspraken heeft u vooraf gemaakt en was het bij de start voor alle bewonerscommissies wel voldoende duidelijk dat dit project in fases zou verlopen n.l. eerst Kastanje dal en Doornenbuurt en daarna het verdere traject?

3 U kwam uiteindelijk zelf met een nieuwe variant 2 B. Kunt u aangeven hoe dit is ontvangen bij de bewonerscommissies ? en heeft u dit met alle bewonerscommissies doorgesproken?

4 Het is een feit voor de bewoners van de Verto wijk dat er een enorme kaalslag heeft plaatsgevonden langs de Rozenlaan en de A 20. Hierdoor is een natuurlijke geluidsdemper verdwenen. Wat zijn de mogelijkheden wethouder om hier op korte termijn toch een verbetering te realiseren en denken zelf aan het op niet al te lange termijn doortrekken van het scherm tot aan de Noordvliet.

Tot zover onze vragen in de 1e termijn

Na beantwoording van alle vragen door de wethouder, gaf dhr. Dolstra zijn reacties:

Reacties in tweede termijn

Tweede termijn

Voorzitter,

We zijn heel blij dat het Raadsbesluit van 3 juli 2018 van de baan is en het uitgangspunt is losgelaten dat de oplossing budget neutraal zou moeten zijn. Door de gefaseerde keuze van variant 2B levert dit niet alleen meer geluidsreductie op dan 2A echter nog niet voor alle woningen in de Doornenbuurt. Wel blijft het bomenparkje waar veel bewoners aan zijn gehecht bestaan.

Ten aanzien van dit Raadsvoorstel wil de ChristenUnie concluderen dat het college in staat is gebleken om mee te buigen. Chapeau hiervoor. Stond nog in het oude voorstel een geluidswal van een aarden wal en kostenneutraal. Nu wil het college voor 1,2 miljoen investeren met een kokosscherm van 3,5 meter wat geplaatst wordt op de oude wal. De ChristenUnie is hier blij mee want daarmee zijn er een aantal belangrijke bezwaren weggenomen maar niet allemaal.

De ChristenUnie vindt in het kader van het algemeen belang een goede leef en woonomgeving voor alle bewoners langs de A 20 belangrijk. Wij hadden in dat verband ook graag gezien om bij variant 2B ook de Verto wijk alvast mee te nemen door het scherm door te trekken tot aan het eind van de Rozenlaan. Zeker nu na de kaalslag van bomen langs de Rozenlaan. (zie foto)

© Jelle Ravestein

De ChristenUnie is blij dat er voortgang is, maar hadden het beter gevonden als u variant 2B en de uitgangspunten nog eens duidelijk met alle commissies had doorgelopen. Dat had mogelijk ook teleurstelling voorkomen. Door de bewonerscommissies op het laatste stuk van uw variant 2 B-voorstel niet voldoende te hebben meegenomen horen wij nu geluiden dat bewonerscommissies elkaar over en weer de schuld geven.

We begrijpen de financiële situatie van Maassluis, maar hopen dat het College toch binnen afzienbare tijd verder werkt aan een voorstel naar de Raad voor het gehele traject van geluidsschermen langs de A 20. Wij zien dit Raadsvoorstel als een eerste stap maar De ChristenUnie vindt tot slot vanuit het algemeen belang dat ook de bewoners van de andere wijken langs de A 20 recht hebben op een goede woon en leefomgeving en vragen de wethouder hieraan te blijven werken.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt