MAASSLUIS | Op dinsdag 28 mei 2024 bespreekt de gemeenteraad de in 2022 geactualiseerd versie van de Wegenstructuurvisie 2040 der gemeente Maassluis. Hierin wordt nu rekening gehouden met een woningbouwopgave met het bijbehorende verkeersaanbod. De conclusie was dat de wegenstructuur van Maassluis het zwaarste scenario kan afwikkelen door het bewerkstellingen van een mobiliteitstransitie en aanpassingen van drie punten op de Laan 1940-1945:

 • het Havenplein;
 • de kruising met de Prinses Julianalaan/Zuiddijk;
 • de kruising met de P.C.Hooftlaan/Mesdaglaan.

Wethouder Evers schrijft in het voorstel onderstaande elementen die de basis moeten vormen voor het te bespreken raadsbesluit: “We hebben uitgewerkt (zie bijlage 1) hoe en wat nodig is om de drie genoemde verkeersknelpunten uit de wegenstructuurvisie aan te pakken.”

Verder is het voornemen om bij de volgende gebiedsontsluitingswegen te zijner tijd om te vormen naar GOW 30 km/uur:

 • Prinses Julianalaan
 • Wagenstraat en Lange Boonestraat plus aansluitende straten tussen het kruispunt Westlandse Weg/Rozenlaan en de Laan 1940-1945
 • Stadsmolen: deze weg is al 30 km/u maar nog niet juist ingericht
 • Merellaan: deze weg is al 30 km/u maar nog niet juist ingericht
 • Seringenstraat, Jasmijnstraat, Lavendelstraat, Mimosastraat en Oleanderpark: deze wegen zijn al 30 km/u maar nog niet juist ingericht

█ Bijlage 1 De Structuurvisie 2040

Doel van de mobiliteitstransitie is het wandelen, het gebruiken van de fiets en het OV zo veel mogelijk te stimuleren. Bij de actualisatie van de wegenstructuurvisie hebben we aangegeven dat de mobiliteitstransitie ook een belangrijk rol speelt in het bereikbaar houden van Maassluis voor inwoners, bedrijven en bezoekers. We hebben uitgewerkt hoe we dit kunnen faciliteren en wat onze inzet daarbij is (zie ook bijlage 1). Wij stellen u voor om in te stemmen met deze uitwerking van de
wegenstructuurvisie en de daarin gedane voorstellen.

Eerder besluiten en coalitieakkoord

Wat er allemaal vooraf ging,

Coalitieakkoord

We gaan de komende jaren investeren in de gemeentelijk infrastructuur. Bij woningbouwontwikkelingen in de stad worden de effecten op de infrastructuur op basis van een actuele wegenstructuurvisie, vooraf inzichtelijk gemaakt. Bij de uitvoering wordt gekozen voor robuuste, toekomstbestendige, verkeerskundige oplossingen zodat een goede ontsluiting van de wijken geborgd is;

 • We hechten aan een goede doorstroming van het autoverkeer en daarom blijft de
  maximumsnelheid van 50 km/u op de hoofdontsluitingswegen in stand.
  Uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit e.d. worden voorstellen ontwikkeld om 30 km-zones uit te breiden, zoals op de Uiverlaan, Prinses Julianalaan, dr. Jan Schoutenlaan en de centrumroute ‘PC Hooftlaan, Lange Boonestraat, Wagenstraat’.
 • We nemen deel aan initiatieven om deelmobiliteit te stimuleren en komen met maatregelen in het kader van daarmee samenhangende overlast.
 • We willen het fietsen zoveel mogelijk stimuleren. In dat kader hebben we aandacht voor het veiligstallen van fietsen en onderzoeken we de mogelijkheid voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum Maassluis, inclusief oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen. Ook bij metrostations zetten we in op fietsvriendelijke maatregelen.
 • De exploitatie van het openbaar vervoer staat onder druk. We vinden het evenwel van groot belang dat mensen in de stad zich goed kunnen verplaatsen door midden van het openbaar vervoer. Daarom streven we ernaar om het lokaal vervoer, zo nodig op andere leest geschoeid, minimaal op peil te houden en binnen de financiële mogelijkheden waar mogelijk te verbeteren.

Actualisatie Wegenstructuurvisie per 2022

Voor de drie kruisingen op de Laan 1940-1945 stellen wij voor om een verkeersregelinstallatie te plaatsen op het Havenplein, van de P.C.Hooftlaan/ Mesdaglaan ook een kruispunt met een verkeersregelinstallatie te maken en het bestaande kruispunt bij de Prinses Julianalaan anders en te richten. De drie verkeersregelinstallaties zullen gekoppeld worden voor een optimale verkeersafwikkeling.

Het wandelen, fietsen en OV stimuleren we door het oplossen van knelpunten. We sturen daarbij zoveel mogelijk aan op het oplossen van deze knelpunten in de reguliere onderhoudswerkzaamheden of binnen projecten (groot onderhoud, herinrichting) en, zo nodig, alsdan het benodigde projectbudget aan te vragen. Voor maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren verwijzen wij ook naar het fietsstructuurplan die we in maart/april 2024 aan u ter besluitvorming voorleggen.

Tot slot stellen we bij deze uitwerking voor om in afwijking van de actualisatie Wegenstructuurvisie 2022 de maximum snelheid van 50 km/u te behouden op de Dr. Albert Schweitzerdreef, Kwartelaan, Dr. Jan Schoutenlaan en de Cornelis Lelylaan tussen Westlandseweg en rotonde. Dit omdat deze wegen nu verkeersveilig zijn ingericht zijn met vrijliggende fietspaden. Het ombouwen naar 30 km regime heeft daarmee geen meerwaarde.

Argumenten

 • Een verkeersregelinstallatie is de meest veilige oplossing en maakt sturen op verkeerstromen mogelijk. De rotonde Laan 1940-1945/P.C. Hooftlaan zou om de verkeersstromen in de toekomst aan te kunnen, omgebouwd moeten worden naar een tweestrooksrotonde. Zowel landelijk als ook onze ervaring is een dergelijke rotonde minder veilig voor met name het langzame verkeer dan een kruispunt met een verkeersregelinstallatie. Bovendien is een voordeel dat bij een verkeersregelinstallatie het mogelijk is om verkeersstromen te sturen. Bij een rotonde kan dat niet.

Dit maakt dat we voorstellen om op alle drie de knelpunten van de Laan 1940-1945 een kruispunt met een verkeersregelinstallatie te realiseren en deze installaties onderling met elkaar te laten verbinden.

© Drone Support
 • Bij de oplossing van de drie verkeersknelpunten houden we rekening met andere ruimtelijke
  ingrepen/projecten.
 • Bij het maken van het schetsontwerp voor de drie kruispunten houden we rekening met andere ingrepen en projecten. De renovatie (vervanging) van de Koepaardbrug heeft bijvoorbeeld invloed op de planning voor de uitvoering van de aanpassing van het Havenplein.
 • Het stimuleren van de mobiliteitstransitie van auto naar fiets, lopen en openbaar vervoer past in onze duurzaamheidsambities en in het bereikbaar houden van onze stad. Fietsen, lopen en gebruik maken van het openbaar vervoer zorgt voor een beperking van de uitstoot van schadelijke en klimaatgassen, bevordering van verkeersveiligheid, bevorderen van gezondheid en het behoud van een goede bereikbaarheid voor het noodzakelijke autoverkeer.

Verder zorgt een beperking van de automobiliteit voor een beperking van het ruimtebeslag door parkeren.

Kanttekeningen

 • De definitieve route van de MFR (metropolitane fietsroute) is nog niet bekend. De MFR is mogelijk van invloed op de inrichting van een van de kruispunten. De besluitvorming over de route van de MFR volgt een eigen traject.
 • Het alleen oplossen van knelpunten bij fiets- en voetpaden bij reguliere onderhoudswerkzaamheden of binnen projecten brengt het risico op uitstel of onvoldoende financiering met zich mee. We kiezen bij de financiering van maatregelen voor het oplossen van knelpunten bij wandel- en fietspaden als ook bij het aanpassen van het 50 km naar 30 km regime ervoor om mee te liften bij projecten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stationsgebied West en met de doorsteek naar de Van Speykstraat) en bij de bestaande onderhoudsplanning. Werk-met-werk maken is immers de meest kostenefficiënte aanpak is. Bij de koppeling met onderhoudswerkzaamheden zal er veelal geld bij moeten, om knelpunten daadwerkelijk op te lossen. Het kan voorkomen dat knelpunten niet direct worden aangepakt omdat er geen onderhoud of project gepland staat. Dit is een bewuste keuze, omdat onlangs het beheerplan wegen met het daarbij behorende uitvoeringsbudget in de raad is vastgesteld. Wij vinden het daarom niet passend om nu in het kader van deze uitwerking van de wegenstructuurvisie (extra) uitvoeringsbudget te vragen.

Financiën

De kosten voor het maken van schetsontwerpen en kostenramingen ramen wij op 60.000 euro. Vanuit het coalitieakkoord is dekking beschikbaar (a € 5 mln.) voor de beoogde maatregelen aan de Laan 1940-1945. Aangezien er formeel nog geen project opgestart is, kunnen deze kosten voor uitwerking daar nog niet uit bekostigd worden. Daarnaast is uit eerdere besluitvorming nog een krediet van aanvankelijk € 3 mln. beschikbaar (restkrediet nu nog circa 1,8 mln.) voor “ontsluiting de kade”. De kosten voor uitwerking van de maatregelen aan de Laan 1940-1945 kunnen hier dekking vinden.

Voor de transitie van auto naar langzaam verkeer en openbaar vervoer hebben we nu geen voorstellen opgenomen in deze rapportage die direct geld kosten/waarvoor direct dekking nodig is.

Juridische consequenties

Waarschijnlijk geen. Bij het ontwerp moet blijken of de aanpassingen aan de kruispunten binnen de bestemming verkeersdoeleinden passen.

Organisatorische consequenties

Voor het maken van een schetsontwerp geven we een bureau een opdracht.

Duurzaamheid

De mobiliteitstransitie gaat uit van het meer lopen, fietsen en het reizen per openbaar vervoer.
Deelmobiliteit (gebruik van deelauto’s, deelfietsen, deelscooters) maakt ook onderdeel uit van de mobiliteitstransitie. De mobiliteitstransitie draagt ook bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De mobiliteitstransitie is – naast de aanpassingen van drie kruispunten op de Laan 1940-1945- belangrijk voor het bereikbaar houden van Maassluis.

Communicatie en participatie

Er heeft nog geen participatie plaats gevonden. Deze visie wordt onderdeel van de omgevingsvisie. In het kader van de omgevingsvisie zal participatie plaats vinden. Het besluit wordt via de gebruikelijke kanalen gepubliceerd. Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden dan in het kader van onderhoud, worden per projectgebied de bewoners geïnformeerd/ betrokken en waar van toepassing de Fietsersbond, de Belangengroep Inclusief Maassluis en ondernemers in het gebied.

Vervolgstappen

Na instemming met deze uitwerking van de wegenstructuurvisie zullen we (als eerste) de volgende stap zetten:

We laten een compleet schetsplan voor de verkeersoplossing voor de drie knelpunten Laan 1940-1945 maken en de kosten daarvan begroten.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!