MAASSLUIS | De gemeente wil meer inzicht krijgen in bezoekersaantallen om het effect te kunnen meten van marketing acties en evenementen op de werkgelegenheid en economie van Maassluis. Daartoe gaat bureau RMC met sensoren meten welke smartphones (en dus personen) zich door onze stad bewegen. Dit moet anoniem, maar voldoet dit en hoe voorkomt de burger dat hij tegen zijn zin deel wordt van dit meetproces?

De sensoren waarmee de smartphones op MAC-ID anoniem worden gedetecteerd zijn nog niet geplaatst. Iedereen kan zijn telefoon trouwens afschermen voor dit soort marketing tellingen door zijn telefoon te melden in het Register in de maak.

 

Op 16-02-2021 heeft de fractie van D66  op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de Kwantitatieve bezoekersdata Maassluis.. Per brief beantwoordt B&W heden de vragen.

Welke wettelijke grondslag heeft de gemeente voor het monitoren van bezoekersaantal/en in Maassluis?

In 2019 is door de gemeenteraad het citymarketingbeleid 2019-2024 vastgesteld. Hierbij was ook het verzoek meer inzicht te krijgen in kwantitatieve bezoekersdata om het effect te kunnen meten van marketing acties en evenementen op de werkgelegenheid en economie van Maassluis. Gezien het systeem van Bureau RMC in een groot aantal andere gemeentes wordt gebruikt geeft het ook de mogelijkheid Maassluis te vergelijken ten opzichte van andere gemeentes. Daarnaast voldoet het systeem aan alle regels van de Autoriteit Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In welke specifieke gebieden wordt de monitoring toe gepast?

Op dit moment zijn er nog geen sensoren geïnstalleerd en zijn we nog in kaart aan het brengen wat de beste locaties zijn. De sensoren zullen geplaatst worden op druk bezochte locaties waar veel bewoners en bezoekers geregeld bij elkaar komen. U kunt denken aan locaties als de Koningshoek, het Oude stadscentrum en metro stations.

In welke specifieke perioden wordt de monitoring toe gepast? a. Indien de monitoring continu aan staat, heeft de gemeente dan de mogelijkheid om de sensoren tijdelijk uit te schakelen?

Om goed inzicht te krijgen in wat voor effect bepaalde acties op de bezoekersaantallen hebben dient er voor een langere periode te worden gemeten. In eerste instantie zal er tot 16 december 2023 worden gemeten. De sensoren staan 24/7 aan en meten dus continu de passanten op de plekken waar deze geïnstalleerd zijn. Op dit moment worden de locaties van de sensoren bepaald en zal begin april worden begonnen met het stapsgewijs instaleren en activeren van de sensoren. De gemeente heeft te alle tijden de mogelijkheid om de sensoren (tijdelijk) uit te schakelen.

Op welke manier worden de gegevens geanonimiseerd?

Om dit goed uit te kunnen leggen zal hieronder het gehele proces worden omschreven. Ook verwijzen wij u naar een Youtube filmpje waar het proces visueel wordt toegelicht.

Proces in stappen:
Stap 1 : Iemand komt de tel zone in en heeft zijn mobiele telefoon aanstaan en waarschijnlijk ook zijn wifi. Het wifi-signaal zendt een MAC-adres uit. Dat is een uniek nummer dat verwijst naar een apparaat en niet naar een persoon. Dit neemt niet weg dat er uiterst zorgvuldig met deze gegevens dient omgegaan te worden en dus ook alsof het een persoonsgegeven is worden verwerkt.

Stap 2 : Het MAC-adres wordt door de sensoren in het gebied geteld en door middel van hashing omgezet tot een andere code. Dat heet pseudonimiseren.

Stap 3 : Het MAC-adres wordt op de sensor weggegooid. Daarna wordt de gepseudonimiseerde data naar de server van Bureau RMC gestuurd.

Stap 4 : Op de server wordt de gepseudonimiseerde data afgeknipt, zodat deze op geen enkele wijze te herleiden valt naar een uniek apparaat of individu. De data wordt daardoor volledig anoniem.

Stap 5 : De geanonimiseerde code is niet herleidbaar, niet koppelbaar en niet identiceerbaar naar een uniek apparaat. De tellingen worden maximaal 24 uur bewaard en bevat daarmee geen persoonsgegevens. Elke dag is een nieuwe teldag.

Stap 6 : De anonieme data wordt omgezet naar bezoekersaantallen per uur, per dag, per week en maand en rapporteren dat in indexen, benchmarks die uit te lezen zijn in een dashboard.

Hoe lang worden de geanonimiseerde gegevens bewaard?

De versleutelde gegevens zullen na 24 uur worden gewist.

Op welke manier worden bezoekers en bewoners van Maassluis geïnformeerd over het feit dat zij anoniem gemonitord worden met behulp van sensoren?

Zodra de sensoren zijn gemonteerd zullen in het gebied waar deze hangen de bewoners en bezoekers via stickers of borden worden geïnformeerd dat ze een zone in gaan waar passantentellingen worden gedaan aan de hand van wifi signalen van mobiele apparaten. Voor een voorbeeld hiervan:


Ook zal er op de gemeente website uitgebreide informatie worden geplaatst over het systeem en de mogelijkheid om het mac-adres van mobiel apparaten te registeren in het opt-out register. Als het macadres eenmaal in het opt-out register staat zal deze niet meer worden geregistreerd door de sensoren. Bewoners en ondernemers die in de tel zone wonen of werken ontvangen een brief met alle relevante informatie.

Hebben bezoekers en bewoners de mogelijkheid om registratie van hun gegevens vooraf te weigeren? a. Zo ja, hoe?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor bezoekers en bewoners om registratie van hun mac-adres vooraf te weigeren. De eenvoudigste methode is door de wifi of het gehele mobiele apparaat uit te zetten.

Mocht de bezoeker of bewoner liever een meer permanente oplossing willen om niet te worden geteld door het systeem dan is er ook de mogelijkheid de mac-adres van het mobiele apparaat te registreren in het opt-out register op de website van RMC:

opt-out-register/

Later dit jaar zal deze opt-out mogelijkheid landelijk worden geregeld door de MOA branchevereniging voor Marketing, Onderzoek en Analytics. U kunt hier meer informatie over vinden op Register in de maak

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt