communicatie moet eerst met de raad, niet met de pers

MAASSLUIS | Op 12-11-2020 heeft de gemeenteraadsfractie van de VSP op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de communicatie over herstel van de kademuur Heldringstraat.

1. Heeft het college kennis genomen van het bericht ‘Witte rook rond kademuur lijkt in aantocht’ dat op 11 november j.l. op de website van de WOS is gepubliceerd?

Ja.

2. Kan het college aangeven waarom de informatie in dit bericht over het herstel van de kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat niet eerst met de raad is gedeeld, alvorens de pers daarover te informeren?

Aan de WOS is aangegeven dat er binnenkort meer nieuws is te melden over de ontwikkelingen rondom het herstel van de kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat, maar dat dit eerst nog aan de raad moet worden voorgelegd. Dit voorstel is inmiddels aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

3. Is het college het met de VSP eens dat informatie over dergelijke gecompliceerde kwesties waarmee veel geld is gemoeid, eerst met de raad moet worden gedeeld, alvorens de pers daarover te informeren.

Daar zijn wij het mee eens.

4. Kan het college aangeven of het juist is dat het bedrijf Van Nieuwkoop in de toekomst geen gebruik meer zal maken van de kade, zoals wethouder Voskamp volgens de WOS heeft laten doorschemeren?

De onderhandelingen met Van Nieuwpoort hebben ertoe geleid dat er onderlinge overeenstemming is dat Van Nieuwpoort de op- en overslag van zand en grint verplaatst naar eigen terrein. Gebruik van de kademuur door Van Nieuwpoort is hierdoor niet meer nodig, gebruik van het terrein op de kade nog wel. Bovenstaande is uiteraard onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad op het voorstel. Dit voorstel is inmiddels aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

5. Tijdens de ’tafeltjesavond’ in de voorbereiding op de begrotingsbehandeling is gesteld dat het in de begroting opgenomen bedrag van C 3.265.0000 voor investeringen in civiele kunstwerken ook betrekking heeft op de kademuren aan de Heldringstraat. Kan hieruit worden opgemaakt dat rekening wordt gehouden met de variant voor het herstel waarmee tenminste 1,4 miljoen euro is gemoeid?

Dat is juist.

6.Wanneer en op welke wijze zal wethouder Voskamp de raad informeren over de actuele stand van
zaken rond het herstel van de kademuur aan de Heldringstraat?

Dit voorstel is inmiddels aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt