MAASSLUIS | In augustus meldden wij al dat er een adviesrapport ligt met veel verbeterpunten. Dat rapport wordt komende dinsdag besproken in een raadscommissie. Op basis van de gevoerde discussie zal deze een raadsvoorstel opstellen waarin het college wordt opgedragen over te gaan tot de uitvoering van de aanbevelingen.

ROG Plus en de gemeente(raad) zijn beoordeeld op hun rol bij de uitvoering van de WMO. Deze toetsing is uitgevoerd door adviesbureau Lyas. Er zijn diverse punten van verbetering die worden aanbevolen.

Zie details in het gehele RAPPORT

Een aantal conclusies die worden getrokken zijn:

Op dit moment is het niet mogelijk om de effectiviteit van het Wmo-beleid vast te stellen. Niet duidelijk is hoe het nieuwe gemeentelijke beleidsplan aansluit bij de ervaringen die in de afgelopen jaren met de uitvoering van de Wmo zijn opgedaan en welke opgaven voor de komende jaren hieruit voortkomen. De uitvoeringsagenda voor de Wmo is namelijk nog niet gereed. We stellen vast dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van het oude beleidsplan, al is dit wel toegezegd aan de raad in de Verordening. Daardoor is onduidelijk welke lessen getrokken kunnen worden uit de gemaakte beleidskeuzes in relatie tot de uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren.

Het perspectief van cliënten komt nauwelijks terug in de beoordeling van het Wmo-beleid. Daardoor blijft het onduidelijk of het Wmo-beleid aansluit bij de behoeften. We stellen vast dat de inzichten die deze instrumenten opleveren niet met elkaar in verband worden gebracht, vervolgens worden geduid, tot concrete acties leiden en tot slot worden gemonitord. Bovendien wordt de inzichten niet met de raad gedeeld. Het ontbreekt de raad daardoor aan inzicht hoe inwoners en cliënten tegen het Wmo-beleid aankijken.

Wat schort eraan?

Doelstelling

 • De beleidsdoelen zijn niet SMART geformuleerd.
 • Er zijn aan ROGplus – als uitvoerder van het Wmo-beleid – geen (kwaliteits)eisen gesteld.
 • Het Wmo-beleid is in de afgelopen jaren niet bijgesteld en niet geëvalueerd.
 • De prestatie-indicatoren laten zich typeren als input-, throughput- en outputindicatoren. Zij meten geen effecten van beleid.

Doelmatigheid

 • Er ontbreekt aan een bewuste en transparante sturing vanuit de gemeente op een doelmatige inzet van middelen voor de uitvoering van de Wmo.
 • Door het gebrek aan effectindicatoren is het onduidelijk of de beoogde beleidsdoelen op een doelmatige wijze worden behaald.

Uitvoering

 • ROGplus draagt zorg voor een tijdige afhandeling van aanvragen binnen de wettelijke termijnen; de gemeente stuurt hier niet actief op.
 • Via de inzet van ROGplus en VraagRaak zorgt de gemeente voor toegankelijkheid van de Wmo. Er is sprake van gedateerde informatievoorziening via de gemeentelijke website.

Doelmatigheid

 • Er ontbreekt bewuste en transparante sturing vanuit de gemeente op een doelmatige inzet van middelen voor de uitvoering van de Wmo.
 • Door het gebrek aan effectindicatoren is het onduidelijk of de beoogde beleidsdoelen op een doelmatige wijze worden behaald.

Rol van de raad

 • De raad maakt nauwelijks gebruik van beschikbare instrumenten om haar controlerende rol goed te kunnen vervullen (informatierecht, indienen zienswijzen).
 • De raad wordt in geval van urgente ontwikkelingen (bijvoorbeeld over de kostenoverschrijdingen) tijdig geïnformeerd. Bespreking tussen college en raad over de follow-up van genomen maatregelen laat op zich wachten.
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. A. de Jong
  17 september 2019 at 00:26

  Het is bijzonder om te zien hoe weinig mensen hierop reageren. De gemeente stuurt niet of nauwelijks, controleert niet of nauwelijks en maakt alleen het gevraagde bedrag over.
  Tja, als je zowel opdrachtgever, bestuurder en controleur bent. Wat een rare rolverdeling is dit toch; de slager die z’n eigen vlees keurt. Maak er dan een echt uitvoerende instantie van.