Maassluis blijft investeren in duurzame toekomst

MAASSLUIS | Vandaag wordt de programmabegroting 2020-2023 door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting vol plannen en ideeën voor een nog mooier Maassluis, waarbij blijvend wordt geïnvesteerd – de begroting bedraagt meer dan 90 miljoen euro – in een toekomst waar het voor inwoners nog beter wonen, werken en recreëren is. En een begroting waarin het college weloverwogen financiële keuzes heeft gemaakt om tegenvallers vanuit het Rijk op te vangen. De begroting wordt in november in de raad behandeld.

Blijvend investeren

De programmabegroting is een verdere uitwerking van het coalitieakkoord uit 2018 onder het motto: Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst. Met deze begroting wordt verder gebouwd aan een stad waarop bewoners trots kunnen zijn, waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, de omgeving en de toekomst. Het college houdt hierbij vast aan haar ambitie om extra te investeren in vier overkoepelende thema’s: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Zo wil de gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn en een belangrijke rol spelen als voortrekker, stimulator en informatieverstrekker. Om de sociale cohesie te bevorderen wordt onder meer een programma opgezet om werkloosheid, integratie en leefbaarheid vanuit alle invalshoeken aan te pakken. Daarbij wil het college de bewonersparticipatie en onderlinge verbondenheid vergroten.

Voor ouderen wordt ingezet op een sterke samenleving en een Maassluis waar je prettig ouder kunt worden, waar goede hulp dichtbij is, waar we omzien naar elkaar en inzetten op ontmoeting. Dit om eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen, aansluitend bij het Pact voor de Ouderenzorg. Daarnaast wordt verder gewerkt aan dementievriendelijk Maassluis, woonservicezones en levensloopbestendige woningen. Ook bij het thema jeugd en jongeren wordt extra geïnvesteerd in onderwijs en goede ondersteuning en stimulering, zodat alle kinderen een goede start krijgen en hun eigen, unieke talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Sluitend meerjarenperspectief

Net als nagenoeg alle Nederlandse gemeenten is Maassluis geconfronteerd met een aantal forse tegenvallers. Door lagere bestedingen van het rijk ontvangen we minder uit het gemeentefonds dan verwacht. Daarnaast wordt Maassluis onvoldoende gecompenseerd voor de oplopende uitgaven binnen het sociaal domein en lopen de door het Rijk doorgevoerde kortingen verder op. De loonkosten voor gemeenten stijgen fors. Ook de recente extra rijksuitkering voor de jeugdhulp is niet toereikend.

Om tekorten op te vangen is een pakket van ombuigingen van ruim 1 miljoen in 2020 oplopend tot 3,1 miljoen in 2023 samengesteld.

Voorbeelden zijn het verhogen van de huur van sportaccommodaties, het niet invoeren van het individueel keuzebudget OV voor minima, een taakstelling om de lasten van de jeugdzorg te verminderen en het besparen op subsidies door meer op maatschappelijk effect te sturen. De OZB zal in de komende vier jaar jaarlijks met 1% bovenop het inflatiepercentage stijgen.

Er wordt echter niet alleen omgebogen; de gemeente blijft investeren.

Voorbeelden daarvan zijn een extra impuls in wegonderhoud, sportaccommodaties, armoederegelingen, het programma de Wijk op Maat waarin leefbaarheid, sociale activering en het verminderen van eenzaamheid met elkaar worden verbonden en een zogenoemd metropolitaan fietsnetwerk om de fietsverbinding tussen Vlaardingen, Maassluis en het Westland te verbeteren.

Met het totale ombuigingenpakket, dat op een evenwichtige wijze over alle beleidsterreinen is verdeeld, sluit de begroting in 2023 met een positief resultaat. De algemene reserve is voldoende robuust om de nog voorziene tekorten in 2020 tot en met 2022 op te vangen en onverkort vast te houden aan de ambitie van het college om tijdens deze collegeperiode te blijven investeren.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu