MAASSLUIS | De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. met betrekking tot de zorgen van Spoedeisende Huisartsenhulp Medisch Centrum Docwerk in relatie tot de nieuwe gebiedsontsluiting Wilgenrijk en in het bijzonder het afsluiten van de Maasdijk in westelijke richting.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het college bekend met dit probleem?

Dit onderwerp is eerder aan de orde geweest in de raadscommissie van 5 april 2016 bij de behandeling van het bestemmingsplan Lely Campus. Hierbij is een toelichting gegeven op het verkeerskundig ontwerp zoals dat in de Realisatieovereenkomst in 2010 is opgenomen (ontwerp is aan de raad nagezonden).

Met de realisatie van de nieuwe gebiedsontsluitingsweg (C. v.d. Lelylaan) wordt de Maasdijk onderbroken. Doordat het (vracht)verkeer van Lely gebruik gaat maken van nieuwe ontsluiting en de kerk een eigen aansluiting heeft gekregen, zijn alleen enkele woningen nabij het Lely-terrein en de volkstuinen nog afhankelijk van de oude Lelybrug en de Maasdijk. Om die reden is er geen aansluiting van de Maasdijk op de C. v.d. Lelylaan opgenomen. Daarbij heeft een extra aansluiting een negatief effect op de verkeercapaciteit en doorstroming van de C. v.d. Lelylaan. Tot slot is er, rekening houdend met het huidige terrein van In Blik, fysiek geen ruimte om een aansluiting voor gemotoriseerd verkeer vorm te geven. De hulpdiensten kunnen in geval van nood gebruik maken van de fietsverbinding.

Docwerk en De Vloot hebben een reguliere ontsluiting via De Vloot en de Richard Hollaan. Wij realiseren ons dat de situatie zoals die is ontstaan na het permanent openstellen van de ‘sluis’ komt te vervallen in westelijke richting. Wij zien echter geen aanleiding om het ontwerp dat nu in uitvoering is te veranderen. Uiteraard blijven we de nieuwe verkeerssituatie in dit gebied monitoren en zullen passende maatregelen nemen in het geval er knelpunten ontstaan.

2. Bent u hierover in gesprek of in gesprek geweest met de ontwikkelaars van Wilgenrijk en Lely Campus.

Nee, zie inhoudelijk het antwoord op vraag 1.

3. Welke oplossingen kunnen er geboden worden om medische spoedgevallen vanuit De Vloot in de richting van Maassluis West en Wilgenrijk via de kortst mogelijke route mogelijk te maken?

Wij zien hiertoe geen reële mogelijkheden.

4. Ziet u mogelijkheden om een systeem op te nemen in de aansluiting oude Maasdijk-Van der Lelylaan waarbij uitsluitend huisartsen van een dergelijke aansluiting gebruik kunnen maken?

Een dergelijk systeem zou praktisch betekenen dat huisartsen aanwezige fysieke obstakels dienen te verwijderen (en terugplaatsen) om vervolgens – als normaal autoverkeer – gebruik te maken van fietsinfrastructuur. Dit is niet wenselijk en is niet sneller dan de reguliere ontsluiting.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. C in t Veld
  18 oktober 2016 at 19:52

  Fijn dat ook de medewerkers van Lely nu over de nieuwe brug naar hun werk zullen gaan(als ik het goed begrijp) op de dijk is het nu een racebaan en levensgevaarlijk met de overstekende kinderen en de ouderen.Er wordt onverantwoord hard gereden!!

 2. Dick.Pasterkamp.
  17 oktober 2016 at 18:21

  Het is weer een voorbeeld van, dat de burger niet gehoord word.
  Het is te gek van woorden,dat het Docwerk alleen bereikbaar is via de Westlandseweg en de Richard Hollaan,je zal snel naar de dokter moeten als je in de Westwijk of het Wilgenrijk woont of de dokter moet naar de Westwijk of Wilgenrijk dat kan wel eens een leven gaan kosten. De Maasdijk moet gewoon vanaf de Lelylaan gereikbaar zijn.
  De Burgemeester gaat in het Wilgenrijk wonen, het is voor hem te hopen dat hij nooit snel een dokter nodig heeft. Het is weer Maassluis op zijn smalst, helaas kan dit domme denken wel eens leiden tot een groot probleem.