door Communicatie gemeente Maassluis

MAASSLUIS | Voldoende betaalbare en duurzame woningen voor iedereen in Maassluis, met zorg of begeleiding voor degenen die het nodig hebben. Daar zetten huurdersorganisatie VBBM, woningcorporatie Maasdelta en de gemeente Maassluis het komende jaar stevig op in. Op 14 december ondertekenden zij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021.

Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. volkshuisvesting) zegt hierover: “De komende jaren bouwen, bouwen, bouwen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Daar trekt de gemeente extra geld voor uit.”

Wethouder Corine Bronsveld (zorg) vindt het belangrijk dat kwetsbare doelgroepen, naast een geschikte woning, voldoende zorg- en welzijnsmogelijkheden in de stad vinden. “Maassluis zet daarom in op woningen die gecombineerd worden met zorg en voorzieningen in de directe omgeving.’’

De prestatieafspraken sluiten aan bij de Woonvisie van de gemeente Maassluis (2019) en het nieuwe Ondernemingsplan 2021-2025 ‘Samen bouwen aan een duurzaam thuis’ van Maasdelta. Het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen blijft een van de belangrijkste doelen van de prestatieafspraken.

Bestuurder René de Groot van Maasdelta legt uit. “Elk jaar is dit een uitdaging. We doen er als corporatie alles aan om voldoende sociale huurwoningen te blijven bouwen. Samen met andere partijen lukt dat mooi in Maassluis! We investeren in energiebesparende klimaat-adaptieve maatregelen en bouwen alle woningen gasloos. Dit levert besparingen op voor onze huurders.’’

De VBBM heeft ook dit jaar gestuurd op de betaalbaarheid van woningen. Zo heeft de VBBM het voor elkaar gekregen dat Maasdelta het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond als uitgangspunt neemt bij de jaarlijkse huurverhoging. Ook kunnen huurders met een laag inkomen die relatief te duur wonen, sinds het voorjaar van 2020 bij Maasdelta aanspraak maken op huurbevriezing of huurverlaging. Deze afspraak blijft bestaan in 2021.

Ad-interim voorzitter VBBM Gerda Verzijden geeft aan: “Het maken van de prestatieafspraken is in een goede sfeer verlopen. De VBBM is tevreden met de uitkomst.”

Het komende jaar maken Maasdelta en de gemeente concrete afspraken over de afronding van de Burgemeesterswijk. Ook kijken de partijen naar manieren om met de druk op de woningmarkt om te gaan en doelgroepen daarbij een zo eerlijk mogelijke kans te geven. Bijvoorbeeld door doorstroming op gang te brengen en een wooncoach voor senioren in te zetten.

Wonen met zorg en welzijn

De samenwerking met zorg- en welzijnspartijen in Maassluis wordt de komende jaren geïntensiveerd.

“Zo willen we ouderen en andere doelgroepen een passende en prettige plek in de stad bieden,” legt wethouder Bronsveld uit.

Maasdelta en de gemeente werken een beleidskader uit voor Verzorgd Wonen Plus (woonservicezones voor senioren). Ook voeren zij een behoefte-onderzoek uit naar concepten voor andere kwetsbare doelgroepen. Zij bekijken specifiek of het concept ‘Zonneburcht en De Tweemaster’, waarbij bewoners in een aangrenzend verpleeghuis terecht kunnen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, ook op andere plekken in de stad ontwikkeld kan worden.

Verder wordt de Campagne ‘Wat nu als? Denk op tijd na over ouder worden’ voortgezet en blijft Maasdelta levensloopbestendig bouwen.

Leefbaarheid in wijken en buurten

Er is aandacht voor een schone, veilige en hele omgeving, maar ook voor de inwoners achter de voordeur. De gemeente vervolgt het programma ‘Wijk op maat’, waarbij Maasdelta en VBBM betrokken worden. In 2021 bouwen zij het programma uit naar meerdere wijken, te beginnen in Sluispolder-Oost. Daarin wordt gewerkt aan het verbeteren van sociale cohesie en ontmoeten, het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van integratie. In alle buurten in Maassluis worden delen van het programma (eenzaamheid, integratie of sociale binding) uitgevoerd.


© TenFiftyNine

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt