MAASSLUIS | De raadsfractie van D66 heeft naar aanleiding van het bericht in de media over ‘Stikstofbesluit en gevolgen voor woningbouw’ op grond van artikel 51 van het RvO vragen gesteld aan het college van B&W. Uit de beantwoording blijkt onder meer: Vooralsnog lijkt er alleen voor een tweede bestemmingsplan in Wilgenrijk nader onderzoek noodzakelijk te zijn. B&W wil vooralsnog niets doen met opslagen om de CO2-uitstoot in Maassluis verminderen. Er is een kleine bijdrage aan de stikstofdepositie in Solleveld en Kapittelduinen. (*)

(*) Deze laatste zin is volledige insider taal. Wellicht dat de raadsleden wel begrijpen wat ermee bedoeld wordt.

Wat wij nu hebben kunnen achterhalen is dit:  het gaat over een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied Waar ligt Solleveld en Kapittelduinen? . Natura-2000 zijn gebieden die als beschermend natuur zijn aangewezen, omdat de biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa al jaren achteruitgaat.  Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig.

 

Per brief volgde deze week de beantwoording. Deze is wat later omdat er nog dagelijks relevante ontwikkelingen zijn die de beantwoording beïnvloeden en er extern advies is ingewonnen.

1. Bent u op de hoogte van dit bericht?

Ja, het college is uiteraard op de hoogte van dit bericht en maakt zich, net als andere gemeenten, zorgen
over de consequenties van het oordeel van de Raad van State.

2. Kunt u aangeven welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor woningbouwprojecten in Maasluis?

Voor de drie grootste bouwplannen in Maassluis: het Balkon, de Kade en het tweede bestemmingsplan Wilgenrijk hebben we, met enige spoed, berekeningen met behulp van de nieuwe Airius calculator laten  uitvoeren over de te verwachten stikstofdepositie in het meest nabijgelegen Natura2000 gebied “Solleveld en Kapittelduinen”. Dit hebben we gedaan omdat we bij de vergunningverlening hierover aanvullende vragen verwachten.

De berekeningen wijzen uit dat voor het Balkon en de Kade geen significante bijdrage aan de stikstofdepositie in Solleveld en Kapittelduinen te verwachten is. Voor de bouwplannen die kleiner zijn
dan het Balkon en de Kade verwachten we ook geen significante bijdrage. Omdat de stikstofdepositie direct afhangt van het aantal te realiseren woningen was het vooralsnog niet nodig de kleine projecten door te rekenen. Alleen voor het — nog vast te stellen- tweede bestemmingsplan van Wilgenrijk (het meest westelijke terrein) is een significante bijdrage, nl. 0.02 mol/ha/jr, aan de stikstofdepositie in Solleveld en Kapittelduinen te verwachten. Voor het tweede bestemmingsplan Wilgenrijk gaat het wel om een quick scan en een worst case benadering. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke bronnen precies verantwoordelijk zijn voor de stikstofemissie en hoe groot de stikstofdepositie precies is, en welke eventuele maatregelen noodzakelijk zijn om de emissie te beperken.

3. Kunt u aangeven welke vergunningen de laatste 2 jaar niet hadden mogen worden verleend voor
woningbouw in Maassluis als u aan de uitspraak van de Raad van State had voldaan?

We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat er als gevolg van de uitspraak van de Raad van State de afgelopen 2 jaar onterecht vergunningen zijn verleend.

4. Welke maatregelen neemt u om vertraging van de woningbouw in Maassluis te voorkomen?

Zie onder 2. Vooralsnog lijkt er alleen voor een tweede bestemmingsplan in Wilgenrijk nader onderzoek noodzakelijk te zijn. De verwachting is dat dit binnen het project met relatief beperkte maatregelen opgelost kan worden. We zijn hierover in gesprek met de initiatiefnemer.

5. De commissie-Remkes onderzoekt of er een noodwet moet komen om de stagnatie in de woningbouw te voorkomen. Wat is de laatste stand van zaken omtrent het werk van de commissie-Remkes?

De commissie Remkes heeft op 25 september jl een eerste advies ‘Niet alles kan’ gepresenteerd en daarbij aangekondigd dat er in mei 2020 een uitgebreider advies volgt. Op 4 oktober volgde de eerste Kabinetsreactie, op 17 oktober een debat over de stikstofproblematiek en op 1 november stuurde de minister nog een uitgebreide brief naar de Kamer. Het advies van de commissie Remkes zelf biedt geen uitzicht op snelle oplossingen voor het stuwmeer aan bouwplannen. Recent heeft de verantwoordelijke minister wel gesproken over een nieuwe drempelwaarde. Gezien de vele kleinere projecten in Maassluis zou zo’n drempelwaarde al veel discussies kunnen wegnemen.

6. Naast de invloed van de uitspraak van de Raad van State op de woningbouw zijn wij benieuwd welke stappen u neemt om de CO2-uitstoot in Maassluis te verminderen. Neemt u deel aan landelijke projecten die voor de gemeenten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Programma CO2-beprijzing?

Maassluis onderneemt diverse acties op het gebied van duurzaamheid. Recent heeft er een drukbezochte bijeenkomst over isolatie plaatsgevonden en er staan nog verschillende nieuwe
duurzaamheidsbijeenkomsten in de planning. Daarnaast zijn we momenteel een programma Duurzaamheid aan het opstellen. We verwachten dit voor het eind van het jaar met de raad te kunnen
bespreken. De gemeente Maassluis neemt vooralsnog niet deel aan landelijke projecten zoals het programma CO2 beprijzing, dit lijkt voor Maassluis ook niet relevant.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt