Smitje


MAASSLUIS | De huidige Nota Horecabeleid is in 2012 vastgesteld. Het is gebruikelijk dat na vijf, zes jaar dergelijke nota’s worden geactualiseerd. De Nota Horecabeleid 2018 was begin dit jaar in concept afgerond, waarna het is besproken met partners als Koninklijk Horeca Nederland en de Politie. Vervolgens is deze concept Nota volgens de inspraakprocedure opengesteld voor reacties. Aan de hand van de ingediende reacties is de concept Nota vervolgens weer besproken met de portefeuillehouder. Ee zijn een aantal wijzigingen cq suggesties vanuit de insprekers, overgenomen in de voorliggende versie. Het college van B&W heeft ingestemd met de (concept) Nota Horecabeleid 2018 waarna zij de raad verzoekt om de Nota Horecabeleid vast te stellen.

Dinsdagavond bespreekt een gemeenteraadscommissie deze nota 2018 en adviseert daarna B&W in de voltallige raadsvergadering.

Wat speelt er:

Specifieke ontheffing sluitingstijden

Koninklijk Horeca Nederland vraagt of het mogelijk is om de ontheffing sluitingstijden, die voor maximaal vijf keer per jaar door een ondernemer kan worden aangevraagd, op kortere termijn te kunnen aanvragen. De termijn die nu wordt gehanteerd is minimaal 10 werkdagen van tevoren. Dit heeft te maken met het feit dat er advies moet worden gevraagd aan o.a. de politie. De ontheffing wordt verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het verzoek tot ontheffing wordt hierbij betrokken, waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheid om aan het begin van het kalenderjaar een ontheffing voor maximaal acht keer per jaar aan te laten vragen door ondernemers, waarna ze per keer een melding kunnen doen als ze gebruik gaan maken van de ontheffing.

Aanpassen sluitingstijden horeca in woongebieden 

Het voorstel staat dat de sluitingstijden van horecabedrijven in woonwijken wordt aangepast naar 23.00 uur door de week en 24.00 uur in het weekend. De reden hiervan was voornamelijk om het accent van horecabedrijven te leggen in de winkelgebieden en de binnen- en buitenhaven. Het gaat hier feitelijk om acht horecabedrijven die in de woonwijken zijn gesitueerd.

Geen extra horeca

In de concept Nota is bewust gekozen voor het toestaan van detailhandel ondersteunende horeca in de winkelgebieden (Stadshart, Koningshoek, Palet en Steendijkpolder) omdat horeca in deze gebieden en in de binnen- en buitenhaven, geconcentreerd moet zijn. De winkelstrips zijn voorzieningen die specifiek voor winkels zijn aangewezen

Het verdient geen aanbeveling om deze gebieden aan te wijzen waar (detailhandel ondersteunende) horeca is toegestaan.


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu