Vernieuwend armoedebeleid en schuldenbeleid

SCHIEDAM | De gemeente Schiedam ondersteunt inwoners die in armoede leven. Het nieuwe armoedebeleid en schuldenbeleid stimuleren en versterken de zelfredzaamheid zodat meer Schiedammers financieel op eigen benen kunnen staan. Er is passende, goed toegankelijke ondersteuning voor Schiedammers die dat nodig hebben.

Wethouder Mario Stam:

“De algemene minimaregelingen maken meer en meer plaats voor maatwerk. We besteden meer aandacht aan kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. We investeren vooral ook in het voorkomen van armoede, samen met de WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) en maatschappelijke partners als cliëntenraden, voedselbanken, huisartsen, de formulierenbrigade, ouderenorganisaties en het onderwijs. Als mensen voorzieningen nodig hebben, moeten ze die eenvoudig kunnen aanvragen.”

Kinderen en jongeren moeten kunnen meedoen
In het nieuwe armoedebeleid is extra aandacht voor kinderen en jongeren. Wethouder Stam:

“Het is belangrijk dat zij leren omgaan met geld; dat verkleint de kans dat zij later in armoede leven. En ze moeten kunnen meedoen in de samenleving ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Daarom willen we voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering de inkomensgrens van 110% naar 120% van de bijstandsnorm verhogen en de 120% handhaven voor de regeling maatschappelijke participatie kinderen.”

Voorkomen is beter dan genezen
“Veel mensen denken dat armoede gewoon je eigen schuld is. Maar je kunt ook enorm in de financiële problemen komen door ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies van een baan, echtscheiding of langdurige ziekte. We gaan daarom actief samenwerken met onze maatschappelijke partners die ondersteuning bieden bij deze zogeheten ‘life-events’; er komt een breed preventief aanbod.”

De WOT’s hebben een sleutelrol

“Iedereen is met vragen en problemen, ook financiële, welkom bij het WOT. Om samen te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. De WOT’s kunnen trouwens ook de inkomenstoets voor voorzieningen doen, juist omdat ze vaak al contacten hebben met mensen die in armoede leven. De WOT’s kunnen goed en snel maatwerk leveren.”

Armoede en gezondheid
“Mensen kunnen dus arm worden door ziekte. Maar ook andersom: mensen die in armoede leven hebben vaker gezondheidsproblemen. We gaan hen daarom meer stimuleren om gezond te leven. Samen met bewoners, de WOT’s en maatschappelijke partners. In de wijk Zuid bijvoorbeeld start een programma ‘Gezonde wijkaanpak’ waarin alle spelers in de wijk samen onderzoeken hoe zij langer gezond – en als het even kan ook gelukkig – in Zuid kunnen blijven wonen.”

Iedereen doet mee
Desiree Curfs, directeur van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts van Maasluis, Vlaardingen en Schiedam, vult aan:

“Meedoen aan de samenleving staat ook centraal in het nieuwe beleid. We willen dat mensen actief op zoek gaan naar mogelijkheden. Als betaald werk (voorlopig) niet lukt, willen we toch graag dat mensen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen. Het gaat erom dat niemand thuis blijft zitten. Want isolement leidt namelijk vaak tot nog grotere problemen. Onze consulenten ondersteunen mensen bij het opbouwen van een netwerk, bij het weer in hun kracht komen. Dit doen we samen met de WOT’s en het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam.”

Van gezamenlijk beleid naar maatwerk actie
Met de invoering van de drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen op 1 januari 2015 vindt een transformatie plaats naar een nieuwe manier van zorg voor kwetsbare burgers. En dat vraagt ook een andere visie en kaders voor een vernieuwd armoedebeleid. Door de oprichting van Stroomopwaarts MVS wordt het armoedebeleid nu voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gezamenlijk vastgesteld.
Eerder dit jaar hebben de drie gemeentes het NIBUD onderzoek laten uitvoeren naar het armoedebeleid van de afgelopen jaren en de effecten hiervan. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen bij het nieuwe beleid. De beleidsnotitie Armoedebeleid MVS is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, cliëntenraden en maatschappelijke organisaties. De beleidsnotie stelt kaders voor de uitvoering van het beleid in de jaren 2016 tot en met 2019.

Op 31 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Schiedam het armoedebeleid en het schuldenbeleid aangenomen. Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS gaat vervolgens geleidelijk, samen met de stad, de WOT’s en betrokken maatschappelijke partners, de bestaande regelingen omvormen tot nieuwe activiteiten.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    6 juni 2016 at 10:26

    ´BEHOED JE VOOR ARMOED!´