Inbreng VSP in begrotingsdebat 7 november 2017

MAASSLUIS | De fractie van de VSP beschouwde in het debat over de begroting 2018 het beleid van B&W in de afgelopen 4 jaar. Over het gevoerde financiële beleid is de partij in grote lijnen tevreden. Op de terreinen als openbaar vervoer, De Vliet, InBlik, cultuur, straatverlichting, openbaar groen en Stroomopwaarts ziet de partij veel punten die tot onvrede leiden onder de inwoners, waarvoor de partij zich daarom sterk wil maken.

De visie is per thema naar voren werden gebracht. klik op het thema om te lezen wat er gezegd is.

Inleiding

Inleiding

Voorzitter, vorig jaar beëindigden wij onze inbreng in het begrotingsdebat met de muzikale verwijzing naar de Picardische terts. We hebben dit toen niet verder uitgelegd en de toehoorders opgeroepen dit begrip maar eens te googelen.

Voor wie dit nog steeds niet heeft gedaan: de Picardische terts is een mooi, vaak bijna plechtig slotakkoord in majeur van een muziekstuk dat verder in een mineure toonsoort staat. Een soort eind goed al goed signaal; het is niet allemaal kommer en kwel zou je kunnen zeggen.

Die afsluiting lijkt een voorspellende waarde gehad te hebben. De begroting over 2018 en meerjarenraming tot 2021 zijn geschreven in een opmerkelijke mooie majeure toonsoort. We hebben de gemeentelijke financiën structureel op orde, schrijft het college in het voorwoord. Kunnen we daarmee het boek dichtslaan en tevreden naar huis?

Voorzitter, het is altijd goed om zaken met enige afstand te bekijken en daarom neemt de VSP u, de andere college- en raadsleden en het publiek graag mee op een tochtje van een allesziende drone boven Maassluis. We weten dat dit eigenlijk verboden is, maar omdat het geen high impact crime is of ondermijnende criminaliteit verwachten we geen problemen.

Stadhuis

Stadhuis

We hangen onze drone eerst maar eens stil boven het stadhuis. Daar is hard gewerkt aan deze begroting en recent nog aan het beantwoorden van de vragen daarover. Onze dank daarvoor. Dat die begroting er goed uitziet, is voor een deel het resultaat van lokaal beleid, maar vooral te danken aan de macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Gingen we nog niet zo lang geleden in de pas met de rijksoverheid financieel gezien de trap af; nu gaan we naar goed gebruik samen de trap op. Voor de mensen op de tribune en de mensen thuis: Als de rijksoverheid meer geld heeft om uit te geven, gaat er automatisch ook meer geld in het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeenten.

Door die eerdere bezuinigingen en andere maatregelen van het kabinet Rutte/Asscher moest er bij de start van het college met minder geld op lokaal niveau meer worden gedaan op het gebied van zorg, bijstandsverlening, armoedebeleid en jeugdzorg. Dat hebben we in Maassluis gelukkig allemaal goed weten te regelen met waar nodig stap voor stap verbeteringen, zoals in het armoedebeleid.

De Vliet

Er zijn ook zaken die in onze ogen veel minder goed werden geregeld. Om duidelijk te krijgen wat we bedoelen verplaatsen we onze drone naar de hoek van de P.C. Hooftlaan en de Zuidvliet.

Daar staat seniorencomplex ‘De Vliet’ en wat stond daarover ook alweer in het coalitieakkoord? Ik lees het nog een keer voor:
Voordat de Vliet gesloopt gaat worden, moeten voldoende betaalbare vervangende woningen zijn gerealiseerd. Er wordt daarbij een maximale inspanning gedaan om voor de senioren die dan in de Vliet wonen, ook in het centrum weer geschikte huisvesting te vinden, in combinatie met passende, gezamenlijke voorzieningen

Maximaal werd in de praktijk aanvankelijk 40 woningen en de passende gezamenlijke voorzieningen bleven achterwege. Het eindresultaat is gelukkig anders, maar dat ging niet vanzelf. De bewoners lieten duidelijk en goed beargumenteerd weten het niet met de plannen eens te zijn, maar aanvankelijk zette men hier in het stadhuis de hakken in het zand, wethouder Keijzer voorop. Veel mooie woorden dat wel, maar weinig actie. Op papier uitdragen dat je het belangrijk vindt om goed naar de inwoners te luisteren, is iets anders dan het ook daadwerkelijk te doen.

Wij hebben dat als VSP wel gedaan. Wij zijn in gesprek gegaan met alle partijen; voor en achter de schermen. En als we daarmee een bijdrage hebben kunnen leveren aan het uiteindelijke resultaat zijn we daar blij mee.

InBlik

InBlik
Het voordeel van zo’n drone is dat je sneller dan met de fiets op een andere plek bent. We hangen al langs de Westlandseweg, boven het gebouw InBlik. Ook in de discussie over het gebruik van dat pand weinig aandacht voor zorgen van omwonenden en betrokkenen. Ummah Wahidah moest en zou daarheen verhuizen, maar vanwege de beeldvorming mocht InBlik geen Marokkaans jongerencentrum worden genoemd. Daarom werden andere organisaties en clubs er met de haren bijgesleept om er een zogenaamd breed jongerencentrum van te maken; helemaal tegen de ontwikkelingen op dit gebied in. Myosotis moest dan maar op zoek naar andere huisvesting.

Uit het antwoord op onze schriftelijke vraag wordt nu wel duidelijk wat we ons bij dit open jongerencentrum moeten voorstellen. Overdag nauwelijks bezoekers, onderaan de kolom veel uren activiteit, maar de meeste daarvan zijn nog in ontwikkeling.

Klopt het dat er nu geen enkele activiteit meer plaatsvindt onder de vlag van de stichting Ummah Wahidah?

Nieuwe wijken

Nieuwe wijken

Voorzitter, ik krijg een seintje van onze slimme drone-robot dat die graag wat meer naar het heden en de toekomst wil, in plaats van boven het verleden te blijven hangen. Op de in het verleden opgeslagen beelden is vrijwel altijd een heimachine te zien. Maassluis breidt uit en vernieuwt. Niet zo spectaculair als in de jaren zestig, maar gelukkig is er nu meer aandacht voor kwaliteit op locaties als het Balkon, Wilgenrijk, Burgemeesterswijk en Sluispolder West.

Maar in die archiefbeelden zie je ook dat de kwaliteit van het openbaar groen achteruit gaat. Daar is wat de VSP betreft echt te veel op bezuinigd. We willen graag een groene stad, maar niet dankzij steeds meer onkruid in en buiten de plantsoenen. Of is dat wat het college bedoelt met gedifferentieerde kwaliteitsniveaus? Tot nu toe staat de vergroening vooral op papier, maar we hopen dat het in de begroting aangekondigde ‘Beheerplan Groen en Binnenwater’ tot daadwerkelijke verbetering zal leiden. Een motie van het CDA hierover zullen wij in tweede termijn mede indienen.

Burgers kunnen zelf ook het nodige doen, bijvoorbeeld door minder steen en meer groen in hun tuin. Veel gemeenten hebben om dit te stimuleren de hulp ingeroepen van de Operatie Steenbreek. Wij zullen hierop in tweede termijn met een motie terugkomen.

Ook in het openbaar grijs zijn gevolgen van bezuiniging heel zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij het opruimen van het marktterrein na afloop van de weekmarkt wat nu pas de volgende ochtend gebeurt. Kan dat nu echt niet opnieuw direct na afloop van de markt??

Stadsbedrijf

Stadsbedrijf

Onze drone volgt intussen zo’n mooi elektrisch wagentje van het Stadsbedrijf naar de Heldringstraat en bespeurt daar de nodige onrust onder de medewerkers. Onze vliegende vriend is – net als onze partij – in de eerste plaats afgestemd op wat mensen bezig houdt. Reorganiseren kan nodig zijn, maar we vragen toch dringend van het college rekening te houden met de positie van mensen, zeker als het om mensen gaat voor wie het leven zonder termen als targets, suboptimalisatie en flexibilisering al moeilijk genoeg is.

Diezelfde aandacht vragen we voor de mensen in het leerwerkbedrijf van Stroomopwaarts., We begrijpen heel goed dat ook daar niet alles hetzelfde kan blijven, maar zeker hier is aandacht en een goede begeleiding echt heel erg nodig. En wat ons betreft liever mensen van Stroomopwaarts in het groen dan van de zogenoemde externe partners van het Stadsbedrijf. Kan het college ons verzekeren dat hierop maximaal wordt ingezet?

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Nu de drone boven Stroomopwaarts hangt zien we even verderop een spoorlijn waar helemaal niets rijdt. Al heel lang niet meer. Wanneer dat wel gaat gebeuren weten we niet zeker. Kan het college de raad de toezegging geven dat het alles op alles zal zetten om ervoor te zorgen dat bij het achterhalen van de oorzaken van deze onacceptabele vertraging de onderste steen boven komt? Daarbij moet ook duidelijk worden waar hiervoor de politieke verantwoordelijkheid ligt.

Mijn fractie overweegt hierover een motie in tweede termijn.

Bus op balkon?

Bus op balkon?

We vliegen even door richting Het Scheur. In de wijk Het Balkon zien we nergens een bushalte. In de antwoorden op schriftelijke vragen lezen we dat er wordt gewerkt aan een maatwerkoplossing voor lokaal openbaar vervoer als alternatief voor het schrappen van buslijnen in de avonduren.
Verder schrijft het college samen met Vlaardingen en Schiedam te werken aan mogelijkheden voor lokaal openbaar vervoer. We gaan ervan uit dat dit zich niet beperkt tot de Argosmobiel, want in die wagentjes ziet mijn fractie hiervoor niet de gewenste oplossing.

Theater

Theater

Voorzitter, we vliegen door naar de Uiverlaan, naar Theater Koningshof. Nog niet zo lang geleden bliezen hier fracties hoog van de toren toen duidelijk werd dat je met een subsidie van 120.000 euro geen theater kunt exploiteren. De VSP heeft steeds aangegeven daar niet in te geloven. Nu weten we dankzij de antwoorden op schriftelijke vragen dat het college volgend jaar het lieve sommetje van 546.881 euro voor Koningshof wil uittrekken, waarvan 315.750 euro als exploitatie subsidie.

Om dat te onderbouwen kwam het college met een businesscase die een beetje lijkt op wat we bij InBlik hebben gezien. Een toekomstplaatje waarbij oneerbiedig gezegd Jan Rap en zijn maat gaan meedoen in Koningshof.

Maar voorzitter, wat is het inmiddels stil rond het theater! Waar zijn de overzichten en de verslagen gebleven? Waarom is er nog steeds een interim-bestuur van twee mensen? En hoever staat het nu met die brede invulling van activiteiten en het stakeholdersoverleg?

Jongeren & Ouderen

Jongeren & Ouderen

Nu we het toch over cultuur hebben: met het versterken van de aandacht voor cultuur in het onderwijs gaat het gelukkig de goede kant op. De jeugd heeft immers de toekomst, maar laten we het heden van de ouderen in onze stad niet vergeten. Wat onze slimme drone – die inmiddels boven De Vloot hangt – niet kan herkennen is eenzaamheid en machteloosheid achter voordeuren. Die kunnen we ook niet goed vangen in de indicatoren van de Kwinkgroep.

Senioren

Senioren
Wat inkomensontwikkeling betreft zijn senioren de afgelopen jaren op achterstand gezet. Daar kunnen we lokaal niets aan veranderen. Wel kunnen we alles in het werk stellen om het leven voor senioren in onze stad zo aangenaam mogelijk te maken. Daar zal de VSP zich onverminderd voor inzetten. Het doet ons overigens goed dat met de verkiezingen in zicht ook andere partijen die groep hebben ontdekt.

Financiën

Financiën
Terwijl onze drone vanaf De Vloot tevergeefs op zoek gaat naar andere woonservicezones, kijken wij nog even naar de financiën. Hoewel dit de laatste begroting van dit college is, ontbreken plannen en initiatieven niet. Regeren is vooruit zien, maar het is volgend jaar aan een nieuw college om eventueel andere accenten te leggen.
Tegen die achtergrond zijn wij verbaasd over het antwoord op onze vraag waarom niet is besloten om de door het college belangrijk gevonden ophoging van de post onvoorzien in de meerjarenraming op te nemen. Dat antwoord kenden we al. Dat staat in de begroting. Morgen graag een grondige onderbouwing van dit besluit.

Als dat niet bevredigend is, overwegen wij op dit punt een motie.

Straatverlichting

Straatverlichting

Voorzitter, onze drone is inmiddels in de tuin geland met de informatie dat er op verschillende plekken nog steeds lantaarnpalen niet branden. Tot nu toe wijst de wethouder tamelijk machteloos naar de afhandeling van storingen die nu eenmaal is uitbesteed. Zijn de contracten niet dringend aan herziening toe? Het huidige college is ook aan herziening toe; volgend jaar. De kiezer bepaalt dan de samenstelling van de nieuwe raad en daarmee indirect de samenstelling van het nieuwe college.

We weten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er één collegelid overblijft. Maar dat is voor de andere heren geen reden om het alvast wat kalmer aan te gaan doen. We horen graag in tweede termijn wat we in de eindsprint nog van hen kunnen verwachten.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt