Leidend zal zijn of het nu getoonde enthousiasme en idealisme in de praktijk zichtbaar worden

MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft duidelijk gemaakt waar de zwakke plekken zitten in de gepresenteerd businesscase: aannames, geen riskmanagement en er is nog geen investeringsplan. Elke businesscase heeft daarmee te maken, maar er moet wel greep op de financiële zaken worden geboden en daar is nog geen invulling waargenomen.

Klik op de + voor de integrale debattekst die Jan van de Maarel uitsprak:

Tekst van de VSP inbreng
Vanavond ligt de vraag voor of wij als raad akkoord gaan met de business- case voor Theater Koningshof en de daaraan verbonden financiële consequenties. Met het toekomstbeeld zoals geschetst in de business-case, kan de fractie van de VSP leven. We hebben nog wel enkele vragen. Er ligt inmiddels een compleet programma voor het seizoen 2017-2018. Allemaal professionele voorstellingen, waarvan er maar één wordt uitgevoerd in combinatie met lokale amateurs. Hoe wordt de rest van het programma ingevuld en hoe wordt daarbij de samenwerking tussen professionals en amateurs geborgd?

Co-creatieraad

En wie gaat dat doen? Uit de business-case maken we op dat de directeur/programmeur van Koningshof daarvoor verantwoordelijk is. Maar wat wordt dan de rol van de co-creatieraad? En nu we het toch over die raad hebben: kan iemand daar alsjeblieft een betere naam voor bedenken?

Wel of niet?

Nog een vraag over die raad. In antwoord op een van de schriftelijke vragen van de VVD lezen we dat ook STOED, E25 en Senioren Welzijn deel gaan uitmaken van dat gezelschap. Maar in bijlage 4a: ‘Draagvlak voor het toekomstscenario Koningshof’, staat klip en klaar, dat die drie organisaties niet in de co-creatieraad willen, maar liever bestuurlijk verantwoordelijk zijn. Waar onze fractie nog meer van schrok is, dat ze melden dat de business case volgens hen onvoldoende aansluit bij de visie die zij in het najaar van 2015 hadden opgesteld. Graag een verduidelijking.

Aannames met risico’s

Voorzitter, ik kom terug op de financiële consequenties van het voorstel. Die zijn fors, maar als we Koningshof open willen houden en willen ontwikkelen tot een levendig en aantrekkelijk cultureel maatschappelijk centrum, dan is daar geld voor nodig. Het bedrag dat het college vraagt is opgesteld op basis van een groot aantal aannames. Aannames, gebaseerd op een scala aan informatie, variërend van referentietheaters tot de kennis en ervaring van de interim-manager. Maar het blijven aannames, met de daaraan verbonden risico’s.

Kwartaal rapportage

In de afgelopen maanden zijn we regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het overleg over de toekomst van Koningshof. Daaraan willen we vasthouden. Wij vragen van de wethouder de toezegging dat de raad tenminste elk kwartaal grondig wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Koningshof. We nemen niet aan dat het college nu met de armen over elkaar gaat zitten wachten op het eerstvolgende jaarverslag.

Per jaar instemmen

De VSP Maassluis wil in elk geval niet verder gaan dan nu instemmen met één jaar. De meerjarenraming van de business-case moet in beeld blijven zodat we op ieder moment maar in ieder geval aan het einde van het eerste jaar als raad kunnen instemmen of het verantwoord is de volgende tranche van de business-case in te gaan.

Verantwoordelijkheden

Of het in de business-case voorgespiegelde beeld werkelijkheid wordt, zal afhangen van de manier waarop dat in de praktijk wordt gebracht. Wie wordt en gaat zich gedragen als concept eigenaar en hoe zal de bestuurlijke verhouding zich ontwikkelen tussen de beoogd directeur/manager, de co-creatieraad en het bestuur? Over het ( interim)bestuur gesproken……. Zijn er al stappen genomen om de bestuurlijke continuïteit en de kwaliteit van de leiding van de organisatie te waarborgen? Welke rol ziet het college daarbij voor zichzelf?

Tot slot

De VSP Maassluis wil het voorstel op dit moment het voordeel van de twijfel geven, niet in de laatste plaats omdat het een sympathiek plan is met veel enthousiasme vanuit het veld. Ook de enorme inspanningen van het interim bestuur willen wij graag honoreren. Wij zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden en willen zeker zijn dat de doelstellingen vanuit de business-case heel nadrukkelijk in het vizier blijven. Leidend zal zijn of het nu getoonde enthousiasme en idealisme in de praktijk zichtbaar worden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    31 mei 2017 at 12:28

    En zo blijft het modderen, plannen en intenties genoeg. Er is niets geborgd in die zin anders dan de voorgaande periode, die op ellende is uitgelopen. Solliciteert Maassluis naar een plek in “over de balk” het programma op tv van gemeenten die onnodig met geld smijten? of de loden loeki of zo. Jammer dat VSP overstag is gegaan. Subisidie moet niet “gewoon” zijn. Forza! is voor MINDER subsidie. Pleijsier herhaald wat vroeger ook is gezegd: het is een zelfstandige organisatie??? levensvatbaar betekent overleven zonder subsidie. DE GEMEENTE IS ER VOOR DE BURGER, HAD DIE GEVRAAGD, dan is er draagvlak, digitaal op gemeentesite en/of blaadje bij de Schakel, veeeeel goedkoper ook dan weer een duur bureau.
    Force majeue is een FARCE MAJEURE.
    CU heeft gelijk en moed