MAASSLUIS | Op de tweede avond van het begrotingsdebat belicht de VSP fractie in de tweede termijn haar punten en koppelt er een aantal aan die standpunten van andere fracties. Het was deels een herhaling van zetten. Onderstaan de integrale tekst.

Jan van der Maarel (VSP)

Jan van der Maarel (VSP)


De opbouw van een inbreng in tweede termijn leent zich niet voor een nieuwe symfonie. Vanwege de wisselende scènes en de tempoveranderingen is de mini-opera misschien wel de beste muzikale vorm.
Allereerst bedankt mijn fractie het College voor de antwoorden in eerste termijn. Ook willen we iedereen in de organisatie bedanken die – op welke manier dan ook – heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. En voor de voorbereiding en organisatie van deze twee avonden gaat onze dank natuurlijk ook uit naar de griffie.

De antwoorden in eerste termijn waren niet in alle opzichten bevredigend. Ik ga zo in op een aantal voor de VSP belangrijke onderwerpen, maar eerst een algemene opmerking. Het is voor het eerst sinds het begrotingsdebat in 2009 dat de VSP als oppositiepartij optreedt. Maar ik hoop dat onze bijdrage in eerste termijn duidelijk heeft gemaakt, dat de VSP nu niet ineens met gestrekt been het debat met het college ingaat. We blijven staan voor een Vooruitstrevend, Sociaal en Positief beleid en treden vanuit die opstelling College én collega’s constructief tegemoet.
Wij zetten ons in voor goed onderwijs met goede sportvoorzieningen én met muziek en theater in de klas. Wij hechten aan onze culturele instellingen en sportverenigingen. Aan onze prachtige binnenstad. En we zetten ons in voor behoud en versterking van het bedrijfsleven in Maassluis, zowel groot en internationaal georiënteerd, als onze uitstekende detailhandelaren. En vanzelfsprekend hebben we extra aandacht voor de groeiende groep senioren in onze stad. Die zien we echter niet als een geïsoleerde groep in de samenleving, die als enige onze aandacht verdient.
Maar nu we het toch over die groep hebben. Wethouder Keijzer heeft veel woorden gewijd aan onze bezorgdheid – en die van anderen – over de nadelige effecten van de bezuinigingen op de zorg. Als het gaat om concrete informatie over wat er in Maassluis op dit terrein aan de hand is, komt de wethouder met Vraagraak en de gemeentelijke troubleshooter. Van het bestaan van die laatste is waarschijnlijk geen enkele inwoner op de hoogte. En bij Vraagraak weten ze ook niet alles van iedereen. Het lijkt ons goed deze zaak verder uit te diepen en om de wethouder daar een handje bij te helpen. Daarom komt mijn fractie met de volgende motie, mede ondertekend door Maassluis Belang, De ChristenUnie, D66, de Partij van de Arbeid en het CDA.

Het dictum van de motie luidt:
Verzoekt het college,
* zo snel mogelijk in samenwerking met relevante partners te inventariseren wat de effecten zijn van de bezuinigingen op de uitvoering van de WMO;
* tegelijkertijd te inventariseren welke knelpunten zich in Maassluis voordoen als gevolg van het feit dat mensen langer zelfstandig wonen;
* de raad voor 1 juni 2017 te informeren over de uitkomsten met daarbij keuzemogelijkheden met concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de ongewenste effecten van bezuinigingen op de zorg kunnen worden teruggebracht en hierbij alle relevante partijen te betrekken;
* duidelijk aan te geven wat de financiële consequenties hiervan zouden zijn en hoe deze gedekt kunnen worden vanuit de budgetten van het sociaal domein.

Dan Theater Koningshof. De VSP en ook anderen hebben zich in eerste termijn afgevraagd of het niet verstandig is voor volgend jaar meer dan 6.389 euro op de begroting te reserveren voor investeringen in het theater. Daarover hadden we een motie voorbereid. Wethouder Pleijsier heeft echter aangegeven dat er in januari een voorstel komt over een toekomstscenario voor Koningshof met de bijbehorende kosten en de dekking daarvan. Daar houden we hem aan. Want de wethouder begon gisteren zijn bijdrage met de woorden: “Ik ga mijn best doen. Echt waar!” Maar hij heeft ook gezegd dat er in 2017 nog geen volledig nieuwe situatie zal zijn en dat er sprake zal zijn van een groeifase. Dus verwachten we in januari ook een investeringsplan voor meerdere jaren. Wat het onderzoek van de scenario’s betreft, willen we graag van de wethouder horen welke lokale partijen hierbij betrokken zijn.

Op onze vraag over de concrete uitwerking van de Cultuurvisie hebben we geen antwoord gekregen. Datzelfde geldt voor de cultuurparticipatie voor kinderen en het versterken van de cultuureducatie in het basisonderwijs. De burgemeester kwam in zijn antwoord niet verder dan de evenementenagenda en verwees verder naar de thema-avond volgende week met de Cultuurmakelaar. Dat is ons iets te makkelijk. We verwachten op dit belangrijke beleidsterrein ook een visie van het College.

Positief zijn we wel, voorzitter, over de bereidheid van het College om alsnog een structurele financiering van de uitvoering van de Cultuurvisie te regelen. Dit door overname van het daartoe aangekondigde amendement. Hierdoor verdwijnt wel de koppeling tussen de financiering van de Cultuurvisie en de bezuiniging op de subsidie van grote organisaties. Is die bezuiniging nu niet meer nodig, of krijgt de opbrengst een andere bestemming? En zo ja, welke?

In dat licht, voorzitter, zijn we wel geschrokken van de bijna terloopse opmerking van wethouder Evers over mogelijke toekomstige bezuinigingen op subsidies van andere organisaties. De wethouder plakt daar dan als argument het etiket op van doelmatigheid en effectiviteit van subsidies. Maar dat kan wat ons betreft nooit gebeuren als een bezuiniging via een generieke maatregel. Het uitgangspunt is wat ons betreft dat per organisatie wordt bekeken of de subsidie effectief en doelmatig wordt besteed.

De situatie rond InBlik blijft onduidelijk. Wethouder Keijzer schermt voortdurend met gesprekken, maar wanneer leiden die nu ergens toe? Het is echt belangrijk, dat de onrust op dit punt snel wordt weggenomen. En wat bedoelt de wethouder met de opmerking dat we ons geen zorgen hoeven te maken over zijn opstelling richting Maasdelta als het om onderdak van jongeren in de Burgemeesterswijk gaat?

Bij het bouwplan Noorddijk/Geerkade verlopen de contacten met de bewoners volgens afspraak, zo horen we van de wethouder. Maar als nou blijkt dat die bewoners vinden, dat er niet goed wordt gecommuniceerd en er tijdens het proces steeds meer spanningen ontstaan, dan doe je daar toch wat aan!

Voorzitter. Verschillende fracties hebben – ieder met hun eigen klankkleur – opmerkingen gemaakt over de noodzaak om de inwoners van Maassluis nog meer bij het besturen van de stad te betrekken. Op dat gebied gebeurt wel het een en ander, maar waar wij voor pleiten is een daadwerkelijk nieuwe aanpak. Een aanpak die verder gaat dan het organiseren van themabijeenkomsten, waar vaak dezelfde mensen op afkomen, of aandacht voor de interne organisatie. Er lopen in allerlei steden interessante projecten, dus hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden. Misschien dat we daar tijdens een thema-avond eens wat meer over kunnen horen.

Voorzitter, tot slot weer even terug naar de muziek. Hoewel een van mijn fractiegenoten dit zou waarderen, sluit ik niet af met een ferme paukenslag.
Wij mogen dan als VSP-fractie onze eigen symfonie en mini-opera in deze zaal laten horen, maar we maken uiteindelijk deel uit van het orkest gemeenteraad. Daarbij is de positie van de dirigent in een raadszaal anders dan in een concertzaal. Want de dirigent – lees de voorzitter – bepaalt niet de klankkleur van de gemeenteraad. Hij kan wel de maat slaan. Zaterdagavond bleek, dat als je dat in deze raad twaalf jaar hebt gedaan, je nog tweede kunt worden in een Maestro-competitie met een heus orkest.
In dit raadsorkest hebben we gisteren en vandaag gelukkig weinig valse noten gehoord.

Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we ons allemaal inzetten voor hetzelfde doel. Kortweg: Maassluis moet een mooie en fijne stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken. Maar daar kunnen we hier met elkaar uren over praten: Het zijn uiteindelijk de inwoners die de kracht van onze stad bepalen. Maassluis kan trots zijn op het grote aantal mensen die zich vrijwillig of beroepshalve inzetten om van Maassluis een fijne stad te maken. Ik heb gisteren in dat verband de Culturele Raad en de Sportraad genoemd. Maar er zijn nog veel meer organisaties en instanties die onze waardering verdienen.

Via U, voorzitter, roep ik al die mensen op om er ook in het komende jaar weer de schouders onder te zetten. Want alleen dan kunnen wij onze politieke ambities waarmaken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    10 november 2016 at 12:15

    “Ik ga mijn best doen, echt waar…” Is wat mij het meeste opvalt lezende het VSP betoog in 2e termijn. Als iemand dit zegt dan moet je extra opletten … Zeker wanneer het uit de mond komt van een Bestuurder… Ik zou hierop reageren met “… Nee Wethouder u moet niets anders dan uw best doen , daarvoor bent u wethouder en de Raad maakt wel uit of hetgeen u doet wel echt gemeend is ….”