MAASSLUIS | De VSP fractie bracht bij monde van fractievoorzitter Jan van der Maarel de volgende zaken naar voren in het debat over de gang van zaken in en rond de Koningshof.

Weer buigen we ons over het dossier Koningshof. Het wil maar niet lukken daar bestuurlijk rust te brengen. Theater Koningshof is een buitengewoon belangrijke voorziening voor de stad. Er werken mensen die zich met hart en ziel inzetten voor dit mooie bedrijf. Deze mensen hebben ondanks alle onrust en ongemak gezorgd dat de winkel open bleef. Graag willen we op voorhand deze mensen daarvoor bedanken.

De laatste maanden heeft het bestuur van KH veel zaken aangepakt. Wij spraken eerder in december al onze waardering daarover uit. Er was veel werk bij dat ook noodzakelijk gedaan moest worden. Dat dit soms pijn doet, begrijpen wij ook wel. Bij een dergelijke operatie horen nu eenmaal soms impopulaire maatregelen.

Provocaties door voorzitter
Maar er was ook sprake van een erg moeizame communicatie. Herhaaldelijk werden we als raad verrast via de media met standpunten en provocaties vanuit de mond van de bestuursvoorzitter. Ook nadat daar het bestuur en de VZ erop waren aangesproken en er beterschap was beloofd, bleef dit toch met regelmaat het geval.

Begroting
Ook rondom de presentatie van de begroting van 2016 werden de standpunten als ware het publieke onderhandelingen, in de media uitvoerig uit de doeken gedaan. Groot was echter de schok, toen twee weken geleden bleek, dat er nu toch ook sprake was van het uitbetalen van vergoedingen aan het bestuur. Dit stond en staat echt lijnrecht tegenover de afspraken en intenties die voortkomen uit het rapport Berenschot en de standpunten die deze raad daarover heeft ingenomen. Het feitenrelaas geeft inzicht in de houding van het bestuur over dit onderwerp. Die loopt van ontkenning tot aan relativering van genoemde vergoedingen.

Wij betreuren zeer het dat dit bestuur niet heeft aangevoeld, dat in lijn met het recente verleden en de afspraken daarover, zij hierover vooraf in overleg met het college had moeten treden. Dit is wat ons betreft ongeacht de hoogte van deze vergoedingen.

Ook toen het college daarover op korte termijn overleg wilde, voelde men de urgentie niet aan. Hierdoor kon pas gisteren dat overleg plaatsvinden. De dynamiek die daarna ontstond is naar onze mening volkomen voor rekening van dit bestuur. Men heeft vanaf dat moment de media als spreekbuis gebruikt. De rest is historie.

Intimidatie
Wat ons met terugwerkende kracht nog rauw op het dak viel was de buitengewoon slechte verhouding van het bestuur tot het personeel. Die bleek uit de brief van het personeel aan het college van 5 oktober 2015. Er bleek sprake van intimidatie en een totaal gebrek aan communicatie met verwarring als gevolg. In plaats van deze mensen, die te maken kregen met moeilijke veranderingsprocessen en voor sommigen zelfs dreigend ontslag, mee te nemen in denken en motivatie, volstond men met voldongen feiten, ja zelfs soms met intimidatie. Ik verwijs hier naar de brief.

Wij betreuren zeer dat de medewerkers hieraan zolang hebben bloot gestaan. Wij horen graag van de wethouder waarom deze brief niet met de raad is gedeeld. Ook vragen we de wethouder, welke acties hij heeft genomen na deze brandbrief om in deze onhoudbare situatie verbetering te brengen.

Hoe nu verder?
Voor ons staat vast dat er een ander beheersmodel of constructie voor de KH noodzakelijk is. Een stichting die één op één in zijn bestaan afhankelijk is van de gemeente, maar waar de gemeente vervolgens niet over gaat, blijkt niet te werken. Dat is wat ons betreft nu wel duidelijk.

Wij hebben wel ideeën hoe dit anders zou kunnen, maar liever horen wij van de wethouder hoe hij inhoud wil geven aan een toekomstbestendig model voor de KH.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt