MAASSLUIS | In de raadsvergadering van dinsdagavond  gaf de VSP haar eigen visie op de afvalscheiding. De VSP steunt de motie van de ChristenUnie, D66 en Maassluis Belang. Zij wil de steun aan het voorstel van de wethouder aanhouden totdat het integraal voorstel klaar is, nog voor de zomer. Dankzij de afwezigheid van één raadslid staakten de stemmen bij de moties (11-11).

Ton Luijendijk stelt namens de partij:

Doelstelling

Het rijk streeft voor 2020 naar vermindering van de hoeveelheid restafval tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar en ten minste 75% scheiding van het huisafval. Dat is nog maar drie jaar te gaan, dus een heel forse ambitie, waar we als Maassluis nog ver vanaf zijn met een schrale 45% in 2015. Het rapport ‘scenario onderzoek afvalinzameling’ komt met een vijftal scenario’s, waarbij sommige een behoorlijke impact hebben op de servicebeleving van de burger. In de commissiebehandeling kwam al naar voren, dat de VSP geen voorstander is van werkwijzen die voortvloeien uit sommige van de scenariokeuzes die de burger voor veel grote(re) inspanningen stelt.

Dit nu is zeker het geval in die scenario’s waarin het aanbieden van restafval gaat worden bemoeilijkt door containers voor restafval verder weg te plaatsen en door middel van een pasregistratiesysteem te worden gehinderd en belast. De VSP is van mening dat het hoge serviceniveau dat de Maassluise burger nu kent, niet moet worden verslechterd.

Veel inwoners zouden het terecht niet begrijpen, het vuil ineens beduidend verder weg te moeten brengen in het kader van ontmoediging. Gedragsverandering bereiken door te bemoeilijken en ontmoedigen daar gelooft de VSP niet in en wij vinden dat dan ook onwenselijk. Het rapport spreekt in dit verband nogal eufemistisch over omgekeerd inzamelen. Tja taal is soms wel een heel kneedbaar instrument.

Het adviesrapport vind je hier [Red.]

Het raadsvoorstel spreekt nu over het aanleggen van vijf extra milieuparkjes. Voorzitter daar zijn wij natuurlijk wel voorstander van. Dat faciliteert de burger in goede bedoelingen en gaat uit van gedragsbeïnvloeding door verleiding. Ook met het aanbieden van een afvalbakje voor het GFT-afval voor op het aanrecht of in de keuken kunnen wij instemmen. Dat daarbij € 15.000,- wordt vrijgemaakt voor communicatie lijkt veel, maar komt niet echt onlogisch over, wellicht belandt het bakje anders in het restafval!

Verleiden en faciliteren, dus niet straffen: dat spreekt ons als VSP aan.

Maar wij willen op korte termijn nog een stap maken en we menen dat dit ook kan. Met het na-scheiden van restafval kan het scheidingspercentage met 10% verbeteren, zoals ons wordt voorgehouden in scenario 4. Wij vroegen al aan de wethouder bij de commissiebehandeling om ons daarover met feiten te willen informeren.

De raad moet daarvoor weten:

  • Wat is de looptijd van het lopende contract bij de huidige verwerker?
  • Wat is de visie van deze verwerker met het oog op deze ontwikkeling en wat zijn haar actuele perspectieven in deze?
  • Wat zijn de ervaringen van buurgemeente Vlaardingen die naar verluidt al na-scheiding toepast?
    Wat zijn de consequenties als we ondanks mogelijke contractuele verplichtingen op dit moment anders zouden besluiten?

Faciliteren

Wij hebben er in Maassluis tot nog toe voor gekozen o.a. bij de gemeentewerf om de burger goed te faciliteren, omdat wij als raad van mening zijn en waren, dat dit meehelpt een schone stad te hebben. Dat dit effectief is en werkt, is evident, want we hebben een mooie en schone stad. Kijk maar eens om je heen in andere plaatsen, dan tel je je zegeningen. Daarom wil de VSP een nader onderzoek naar een snelle implementatie van scenario 4 te weten na-scheiden restafval. Het is het beter als het nu voorliggende voorstel wordt aangehouden, zodat we daarna op korte termijn kunnen besluiten over een voorstel dat scenario 4 insluit en een concretere stip aan de horizon biedt om de vereiste doelen te halen.

Zo kunnen we op korte termijn effectief resultaat boeken. Wij zijn daarom mede-indiener van de motie van de CU, die hierover om aanvullende informatie en een nieuw voorstel vraagt.

Het is het beter als het nu voorliggende voorstel wordt aangehouden, opdat we daarna op korte termijn kunnen besluiten over een voorstel dat scenario 4 insluit en een concretere stip aan de horizon biedt om de vereiste doelen te halen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt