door VSP

MAASSLUIS | Bij de ingekomen stukken bereikte ons vandaag een brief van bewoners met tuinen grenzend aan het water langs de Kwartellaan/Kwartelsingel. De bewoners schrijven deze brief naar aanleiding van het besluit van de gemeente om de Kwartelsingel in te richten als waterberging.

Uit de brief blijkt en dat de bewoners bij de aankoop van de woningen in de periode 2014-2016 niet over plannen voor waterberging in de Kwartelsingel zijn geïnformeerd en dat de gemeente hierover pas in 2020 met bewoners heeft gecommuniceerd. In de brief spreken de bewoners hun ongerustheid uit over het feit dat stijging van het water in de singel achter hun woningen schade kan aanbrengen aan tuinen, terrassen, tuinhuisjes en overkappingen.

Naar aanleiding van bovengenoemde brief heeft de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het reglement van orde.


1. Kan het college bevestigen dat bij de aankoop van de in de brief genoemde woningen nog geen plannen bestonden om langs de Kwartellaan een waterberging te realiseren?

2. Wanneer is besloten langs de Kwartellaan een waterberging te realiseren?

3. Waarom is het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland d.d. 15 mei 2017 om de Kwartelsingel in de zogenoemde Legger op te nemen als secundair water voor afwatering niet met de bewoners gecommuniceerd?

4. Waarom zijn de desbetreffende bewoners niet direct van de hierboven aangeduide besluiten op de hoogte gebracht?

5. Waarom is dat in de bewonersbrief van 5 november 2020 over de herinrichting van de Kwartellaan niet alsnog specifiek vermeld?

6. Onderschrijft het college de conclusie van de bewoners dat bij extreme regenval het waterpeil achter hun woningen met 1,1 meter kan stijgen en dat dit tot schade aan tuinen, terrassen, tuinhuisjes en overkappingen kan leiden?

7. Kan het college aangeven waarom in een overleg met bewoners op 16 december jl. niet actief is gezocht naar een oplossing voor de gesignaleerde problemen?

8. Is het college bereid om alsnog op korte termijn met de bewoners te overleggen om tot een oplossing te komen op basis van de door de bewoners in hun brief aan college en raad aangedragen voorstellen?

9. Is het college bereid geen gebruik te maken van de mogelijkheden tot waterberging lang de Kwartellaan totdat er voor de problemen een oplossing is gevonden?

10. Past het besluit om langs de Kwartellaan waterberging te realiseren in het vigerende bestemmingsplan?

11. Zijn er elders in Maassluis soortgelijke plannen in ontwikkeling die mogelijk nader bekeken moeten worden om dit soort situaties voor nu en in de toekomst te voorkomen?


© google de huizen bij de gele markering hebben geen tuin

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

  1. Dennis Minderhoud
    13 februari 2021 at 09:02

    Gele lijn op het plaatje zijn niet van de bewoners die de betreffende brief hebben opgesteld. Er is een verkeerde foto toegevoegd. Het gaat over Schelvisvangerhof, Lotsyhof en Roesthof.

    • 13 februari 2021 at 23:02

      er werd geen foto aangeboden. Bij de 2e foto in het artikel met de gele lijnen staat: “de huizen bij de gele markering hebben geen tuin”