MAASSLUIS | De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 19 november j.l.  over diverse onderwerpen. He hoofdthema opde agenda was de procesaanpak voor “Van afval naar grondstoffen en de principekeuze omgekeerd inzamelen“.

Er werd gestemd en zoals met de meeste voorstellen in deze raadsperiode werd dit voorstel aangenomen daar de coalitie een zetelmeerderheid heeft (13-10).

De fractie van de VSP bracht in het debat haar standpunt naar voren bij monde van fractieleider Ton Luijendijk.

 

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel waarin opgenomen het voorkeurscenario “Omgekeerd Inzamelen”. Wij kunnen dit voorstel zoals het nu wordt voorgesteld in haar uitwerking, niet steunen.

Het gaat uit van een aantal ingrijpende veranderingen bij het bron-scheiden. Veranderingen ja, want bron-scheiden doen we nu immers ook al. Echter al vele jaren met een te laag rendement. We komen maar niet boven de 47% scheiding en dus 53% restafval uit. Dit terwijl we volgens opgave van de Rijksoverheid naar 75% zullen moeten.

Er is dus nog een grote stap te zetten. Het rendement kan op verschillende manieren worden verhoogd zoals de vijf scenario’s ons tonen. De maatregelen die voortvloeien uit de keuze voor Omgekeerd Inzamelen [  overigens wie verzint er zo’n term, “een vlag die op geen enkele wijze een lading dekt”] gaan in hoge mate uit van gedragsverandering door een negatieve prikkel. Als we nu maar zorgen, dat het gescheiden afval makkelijk is weg te brengen en we maken het moeilijker om het restafval kwijt te raken zal de burger inzien dat hij profijt heeft van verkleinen van de hoeveelheid restafval.

de 5 scenario’s (zie blz 4 van 58)

Voorzitter, wij zijn daar allerminst van overtuigd. Een grote vervuiling van gescheiden stromen door bewust of onbewust verkeerd deponeren, maar ook naast de container plaatsen kan ook een uitkomst zijn. Een ander fors nadeel van de gekozen variant is dat er een pakket massieve kosten en investeringen aan de voorkant moeten worden gemaakt. En dat allemaal vanuit de hoop, dat gedragsverandering door een negatieve prikkel te bereiken is.

De VSP is voor realisme en daarom ons voorstel verwoord in een motie. Neem nu als uitgangspunt de huidige situatie met de bronscheiding zoals we die nu kennen. Ga in de contractonderhandelingen met de AVR, de verwerker van ons restafval (de contracten lopen tot eind 2019 en moeten sowieso opnieuw worden afgesloten), ga in gesprek over het na-scheiden van de stroom restafval in de gloednieuwe scheidingsmachine, let wel, naast de deur aan de overkant van het Scheur staat er één!

Informeer de raad op korte termijn wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Voordeel is dat we de 47% als uitgangspunt nemen, de reststroom gescheiden gaat dit percentage alleen maar verhogen. We hoeven dan nog geen overspannen hoop te hebben op gedragsverandering, maar gaan daar gestaag de komende jaren mee door. Combineer gefaseerd de komende jaren scenario’s met deze methode.  bv. met scenario 1 Optimalisering van de bronscheiding. Faciliteer op positieve en creatieve wijze goed en beter gedrag. Een niet gering groot voordeel van deze keuze is, dat we nu niet aan de voorkant een grote investering hoeven te doen met een volstrekt ongewisse uitkomst. Ook behouden we de mogelijkheid om de komende jaren keuzes te maken, welke gescheiden stromen nuttig zijn en welke misschien zelfs overbodig zijn geworden.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. jvsm
  2 december 2019 at 18:01

  Lees op 02-12-2019 op wos teletekst dat Rotterdam afscheid neemt van 218 PMD containers , daar mag plastic metaal en drinkpakken weer bij het restafval .Een nieuwe machine gaat het veel beter scheiden en het materiaal kan hergebruikt worden !

 2. tlpeter
  20 november 2019 at 15:34

  Wederom een voorstel en besluit van de coalitie, zonder ruggenspraak met de belanghebbende.
  Wie wil nu zoveel containers in de veelal kleine tuinen, en met zijn restafval naar een ondergrondse container.
  Vooral in een raadsperiode waar op veel zaken bezuinigd moet worden en de bijdrage aan de gemeente in 2020 behoorlijk omhoog moet om een sluitende begroting te krijgen.
  De kreten door B&W uitgesproken “We doen het met zijn allen, en luisteren naar de inwoners.”
  Wordt hier weer met voeten getreden.
  B&W heeft niet eens de moeite genomen om de mening van de inwoners te vragen, terwijl zij het verschil moeten maken.
  Is er wel een draagvlak!
  Een mail actie naar ons college zou op zijn plaats zijn college@maassluis.nl
  ! Helaas zal de zwijgend meerderheid, e.e.a. weer moeten slikken ==> denk ik!