Vragen over Stroomopwaarts

Dinsdag 19 januari jl is er in commissieverband de rapportage van Stroomopwaarts met betrekking tot het derde kwartaal 2015 besproken. Zowel de rapportage als de beantwoording heeft bij de frac- ties van de VVD en PvdA aanvullende vragen opgeroepen. Vragen met betrekking tot de omvang, inzicht en beheersing van de financiële risico’s binnen Stroomopwaarts. Risico’s die voortvloeien uit de prioriteiten binnen stroomopwaarts, te weten de twee kern factoren van het bestaan van stroomopwaarts:

 1. Minder mensen in de bijstand
 2. Lagere financiële kosten van een samengevoegde organisatie, die ten gunste komt van de begroting van de gemeente Maassluis binnen 5 jaar

In het kader van artikel 51 hebben onze fracties de volgende vragen:

Financieel

In de kwartaal rapportage wordt gesproken dat er vooralsnog geen extra geld nodig is. U geeft aan dat voor 4.408.000,- euro begroot is van juli 2015 t/m december 2015. De gerealiseerde kosten die hiertegenover staan zijn 1.514.000,- euro. Dit suggereert een overschot aan middelen en onze frac- ties hebben hierover de volgende vragen:

 1. Blijven er taken liggen die wel van belang zijn?
 2. Is het niet uitvoeren van geplande taken de oorzaak dat er vooralsnog geen geld benodigd is?

Bijstandsuitkeringen

De gemeente krijgt vanuit de landelijke overheid geld om bijstandsuitkeringen te financieren. Op dit moment geeft het rijk budget voor ongeveer 760 personen die een beroep doen op de bijstand.

Tijdens de behandeling van de kwartaalrapportage is niet duidelijk geworden hoeveel personen op dit moment een beroep doen op deze voorziening, maar aangezien het laatst bekende getal 830 was en er geen aanwijzingen zijn dat deze noemenswaardig zijn afgenomen zijn dit waarschijnlijk meer dan 830 personen. Naast alle persoonlijke problemen voor de personen is het duidelijk dat ik ook een flinke tegenvaller voor de gemeente oplevert.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. kunt u aangeven wat voor de gemeente Maassluis de in- en uitstroom per maand is geweest voor de maanden september, oktober, november en december? En daarbij ook de redenen voor in- en uitstroom zijn?
 2. Kunt u aangeven hoeveel personen er eind december gebruik maken van een bijstandsvoorziening en wat op basis van deze aantallen de consequenties zijn voor onze gemeentebegroting?
 3. Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de motie met betrekking tot het aan het werk helpen van mensen en daarmee het terugdringen van het aantal bijstandsgerech- tigden? Kunt u daarbij ook meeneemt welke extra inspanning u zult verrichten?

SROI fonds

Het betreft een fonds dat aan bedrijven in plaats van de inzet van mensen geld vraagt in het kader van social return on investment. Hierover heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Wie bepaalt op welke diensten en producten er een bijdrage moet komen in het fonds en voor deze diensten en producten wanneer wel en wanneer niet?
 2. Welke hoogte van de bijdrage heeft u voor ogen?
 3. Welke vrijheid van besteding heeft Stroomopwaarts met deze gelden?
 4. Hoe worden ondernemers die al mensen van Stroomopwaarts inzetten of op een andere wijze een bijdrage social return leveren gevrijwaard?

Invulling ‘Couleur lokaal’ en beleidswijzigingen

In december is aan de orde geweest dat gelden tbv armoede beleid aan de voedselbank moesten worden betaald, omdat Stroomopwaarts het niet kon of mocht uitvoeren. Een van de uitgangspun- ten uit de Business case was echter juist dat er couleur lokaal moet worden kunnen uitgevoerd.

Stroomopwaarts zou immers onze  gezamenlijke uitvoerings organisatie worden.

 1. Hoe kan dat onze couleur lokaal niet kan worden uitgevoerd door Stroomopwaarts, terwijl dit wel een van de uitgangspunten is? Wij begrijpen inmiddels dat stroomopwaarts voor Schiedam bij- voorbeeld wel het gratis OV voor 65+-ers Kunt u aangeven hoe deze informatie uit Schie- dam te combineren is met de eerdere informatie over het niet kunnen uitvoeren van coleur locale in Maassluis?

In de kwartaalrapportage staan ook aankondigingen van accentwijzigingen in beleid. Stroomop- waarts is in principe een uitvoeringsorganisatie en geen beleidsbepalende organisatie. Dit is en blijft immers een taak van het college en de gemeenteraad. Onze fracties hebben hierover de volgende vraag:

 1. Hoe verhouden deze aanpassingen zich tot het beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad en hoe borgt u dat alle beleidswijzingen via raadsvoorstellen door de gemeenteraad worden goedge- keurd?

de fractie VVD Maassluis en de fractie van de PvdA Maassluis

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt