MAASSLUIS | De VVD fractie bracht bij monde van fractievoorzitter Gerard van der Wees de volgende zaken naar voren in het debat over de gang van zaken in en rond de Koningshof.

Bijna een jaar geleden werd er in dit huis een stevig debat gevoerd over Koningshof. Nu staan we hier weer om over gedeeltelijk gelijke problemen te praten. Dit terwijl we een jaar geleden met elkaar hebben afgesproken: dit nooit meer. Nooit is een relatief begrip in de politiek. Inmiddels is de kogel echt door de kerk en is het bestuur definitief afgetreden en de penningmeester blijft nog voor een beperkte periode aan als bewindvoerder. Hoe kort is zo’n beperkte periode? Twee weken? Vier weken? We horen het graag.

De bekende druppel was uitbetaling van een vergoeding aan bestuursleden. Maar dat is inderdaad de druppel. De problemen zijn veel groter en spitsen zich toe op personeel, financiën en de relatie tussen wethouder en bestuur. Hoe heeft het zover kunnen komen?

governance code
Tien maanden geleden hebben we in de raad een discussie gehad over het rapport Berenschot. Daarin stonden een groot aantal conclusies en aanbevelingen. Door de raad massaal omarmd. De eerste vraag is dan, wat is er met die aanbevelingen gedaan? Voor het college waren er diverse aanbevelingen. De bijbehorende acties heeft de raad nog niet mogen vernemen. En dat waren er nog al wat: opstellen van een governance code, aanpassing statuten, aanscherpen subsidieregels, duidelijke prestatieafspraken, enz. Ook in het huidige dossier lijken deze elementen weer een belangrijke rol te spelen.
Onze eerste vraag is dan ook: wat is de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze actiepunten? Wat heeft het college er mee gedaan?

randvoorwaarden
Als ik naar het bestuur kijk, dan krijgen wij de indruk, dat deze mensen vol enthousiasme aan een klus zijn begonnen, waarvan de opdracht vanaf het begin niet duidelijk was. Of misschien wel de opdracht, maar niet de randvoorwaarden. En het begint met duidelijkheid over opdracht en randvoorwaarden. Zodat beide partijen van elkaar weten, wat er over en weer verwacht wordt en waar men zich aan te houden heeft.
Is het raadsbesluit van 29/11/2011 bijvoorbeeld ter kennis gebracht, betreffende het niet bezoldigen van bestuursfuncties? Is de inhoud van de prestatieovereenkomst betreffende de subsidiering besproken? Waren opdracht en randvoorwaarden duidelijk voor de nieuwe bestuursleden?

Want naar wij hebben begrepen zijn de aanbevelingen uit het

rapport Berenschot
wel overgebracht aan het bestuur maar blijkbaar is daar gelet op de recente ontwikkelingen toch onduidelijkheid over geweest. Op welke wijze heeft u gemonitord dat de aanbevelingen uit het rapport Berenschot werden nageleefd?

Het bestuur is een maand of negen, tien geleden voortvarend begonnen en is vooral gaan reorganiseren. Met alle gevolgen voor het personeel van dien. Nu zijn we een ruime periode verder en lijkt er heel veel afgebroken en weinig opgebouwd. Wethouder, deelt u die mening? Kunt u daarnaast aangeven wat er is opgebouwd in de afgelopen tien maanden?

communicatie en contactmomenten
In de afgelopen maanden heeft u een dossier aan communicatie en contactmomenten opgebouwd dat zijn weerga niet kent. Maar het gaat zeker bij communicatie niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. De conclusie onder de streep is, dat de communicatie tussen stadhuis en bestuur uiteindelijk miscommunicatie was. Het bestuur ziet zijn belangrijkste stakeholder, de gemeente als een pinautomaat in plaats van een partner om gezamenlijk een fantastisch bruisend multifunctioneel centrum te realiseren. Een dergelijke houding vanuit het bestuur is niet acceptabel. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar bij communicatie gaat het om twee kanten, zender en ontvanger.

visie en beeld
En in communicatie gaat het ook om het stellen van de juiste vragen. En die kan je pas stellen, als je zelf een bepaalde visie en bepaald beeld hebt van wat Koningshof zou moeten worden en hoe dat te bereiken.
Welke visie heeft de wethouder op de toekomst van Koningshof? En hoe en met welke middelen wilt u die bereiken? Zeker gelet op de huidige situatie is uw visie van essentieel belang.

personeel
Over het personeel sprak ik al kort. Ons bereiken berichten, dat de omgang met het personeel waar het het bespreken van ingrijpende beslissingen, waaronder ontslag e.d., onzorgvuldig is verlopen. Daarmee is de onrust onder het personeel nodeloos toegenomen. Er zijn meerdere klachten over geuit. Deelt u onze mening, dat juist op dat onderdeel zorgvuldigheid hoog in het vaandel hoort te staan? Welke corrigerende effecten heeft het schrijven van het college d.d. 20 oktober gehad op de werkwijze van het bestuur en hoe heeft u dat gemonitord?
Waarbij wij ons ook terdege realiseren, dat bij elke reorganisatie vergelijkbare problemen kunnen ontstaan, maar juist daarom vinden wij zorgvuldigheid in deze zo belangrijk.

Bestuur
Het bestuur heeft zich ook schuldig gemaakt aan het doen van betalingen aan zich zelf. De wethouder geeft aan, hier pas kort geleden mee bekend te zijn. U kende de tekst van het rapport Berenschot. U heeft het nieuwe bestuur uiteraard op dit rapport gewezen, specifiek op deze passage. En toch gebeurt dat wat we nu juist expliciet anders met elkaar hebben afgesproken. Gelet op de vele contactmomenten is de kernvraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? U was al die maanden niet in control op dit onderdeel.

Voorzitter, concluderend zien we in dit dossier mist waar transparantie is vereist. Over de communicatie heb ik al veel gezegd: er is veel gezonden over en weer, maar weinig ontvangen.

In het voorgaande zijn veel zaken aangestipt en vragen benoemd. Als fractie van de VVD willen wij van de wethouder weten, hoe vaak hij is geïnformeerd over misstanden in Koningshof tav het functioneren van het bestuur. En hoe u daar op heeft geacteerd. Welke corrigerende of correctieve maatregelen heeft u binnen uw mogelijkheden genomen of heeft u geadviseerd en wanneer? En welke visie heeft de wethouder in de gegeven omstandigheden op de toekomst van Koningshof? Wij horen het graag van hem. Daarbij verwachten wij niet een uitgewerkt plan, wel een stip op de horizon en een route hoe daar te komen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt