MAASSLUIS | In het begrotingsdebat van dinsdag 8 november reageerde fractievoorzitter Gerard van der Wees namens de fractie in de eerste termijn. Volgens VVD Maassluis moet uitgangspunt voor het beleid het verbeteren van de kwaliteit van onze samenleving zijn. Vanuit die gedachte heeft de fractie de begroting bekeken.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer het belang van het gevoel van veilig wonen: Iedere inwoner van Maassluis moet zich veilig voelen in zijn of haar eigen wijk. In dat verband werd de situatie in de Burgemeesterswijk genoemd, maar ook vuurwerkvrije zones en het in kaart brengen van beschikbare AED’s.

Er werd ook nader ingegaan op onderwerpen zoals Kunst en Cultuur, wonen, Sport en cultuur en Duurzaamheid. Het thema ‘meedoen in de samenleving’ werd door de fractie naar voren gebracht: Maassluis is immers ‘een heerlijke stad om in te wonen en te werken’.

Hij stelde inleidend:

“Nederland is uit de crisis van de afgelopen jaren gekropen. Daarmee gaat het nationaal gezien de goede kant op. In lokaal verband trad de crisis later in. En zo zal het ook wat langer duren voordat we lokaal voor iedereen merken, dat het beter gaat. Eén van de meest harde criteria daarvoor is het nog steeds oplopende cijfer van het aantal uitkeringsgerechtigden. Nog steeds zijn er meer mensen die aan de kant staan. Die voor het merendeel graag mee willen doen aan alles wat we als samenleving kunnen bieden en wat onze samenleving zo mooi, zo indrukwekkend en zo leefbaar maakt. Een samenleving, gebaseerd op vrije meningsuiting, wat niet hetzelfde is als dat alles gezegd mag worden. Een samenleving gebaseerd op respect voor elkaar. Ontspannen met verschillen omgaan en een vrijheid, die we van elkaar krijgen. Juist van elkaar. Het lokale beleid voor 2017 zal moeten voorzien in het verbeteren van de kwaliteit van onze samenleving. Daarvoor zijn alle beleidsterreinen met elkaar verbonden en geeft een hapering bij het ene onmiddellijk een hapering op een ander terrein. Vanuit die gedachten heeft de VVD Maassluis de voorliggende begroting beoordeeld. De opmaat naar deze begroting is neergelegd in de kadernota 2017 die we in juni met elkaar bespraken. Daarbij zijn er verschillende suggesties meegegeven richting college om de begroting 2017 tot een uitgebalanceerd geheel te maken. Of dat voldoende gelukt is, zal duidelijk moeten worden in dit debat. ”

Hij sloot af met:

“Voorzitter, afrondend hoop ik dat door onze bijdrage inzichtelijk is geworden, dat integraal werken op tal van terreinen tot de mogelijkheden behoort, nee noodzakelijk is, om tot resultaten te komen. De VVD hoort graag uw reactie hierop.”

 

 

Hieronder vindt u de complete tekst zoals uitgesproken namens de fractie.


… in uw speerpunten legt u de nadruk op vijf thema’s. Daarover wil de VVD het volgende onder uw aandacht brengen.

Maassluis als heerlijke stad om in te wonen en te werken

Het eerste thema betreft ‘Maassluis als heerlijke stad om in te wonen en te werken’. Wel een speerpunt dat een hele ruime invulling mogelijk maakt. Want veel andere, zo niet alle, onderwerpen kunnen hier onder gerangschikt worden. Uiteindelijk draagt elk beleidsterrein bij aan de realisatie van dit thema. Voorwaarde hiervoor is een integrale samenwerking van alle beleidsterreinen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Daarvan uitgaande steunt dit uitgangspunt op diverse pijlers. Eén daarvan is het thema Veiligheid.

Veiligheid
Veiligheid is een thema dat ieder voor zich anders zal invullen. Veiligheid bestaat voor een deel uit het gevoel van veiligheid. En dat moeten al onze inwoners hebben. Dat is het uitgangspunt. Iedere inwoner van Maassluis moet zich veilig voelen in zijn of haar eigen wijk. Daarbij hoort geen segregatie. Hoort geen overlast van de ene groep naar de andere en vice versa. Op die punten moet goed worden ingezet in 2017. Als onze inwoners zich in hun eigen wijk veilig voelen, is een groot deel van de heerlijke stad om in te wonen al bereikt. De situatie in de Burgemeesterswijk heeft laten zien, dat het ook in onze stad zo maar kan ontsporen en dat stevige maatregelen nodig zijn om dit weer bij te sturen. Dat is gelukkig goed gegaan en daarvoor onze waardering. Als VVD zijn we van mening dat we ongewenst gedrag van wie dan ook niet accepteren.

Maar zeker bij dit thema is voorkomen nog altijd beter dan genezen. De nieuwe veiligheidsvleugel in het stadhuis is een punt dat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. En  daardoor heel belangrijk. Maar veiligheid is meer. Daaronder vallen ook goede kiss & ride plekken bij scholen en sportverenigingen. Daar zijn verbeterpunten te bespeuren. Zeker bij sportverenigingen zien we nog wel eens risico’s. Graag horen we van u hoe u daar tegen aan kijkt.

Ook de omgang met vuurwerk rond de jaarwisseling valt onder deze pijler. De VVD is van mening, dat de bestaande vuurwerkvrije zones uitgebreid zouden mogen worden en dat ook waardevolle objecten extra bescherming verdienen. Welke mogelijkheden ziet het college hiervoor?
Veiligheid en gezondheid gaan ook hand in hand. Maassluis kent veel AED’s. Echter, het is de vraag of bekend is, waar die AED’s zijn en op welke tijden die beschikbaar zijn. AED’s in sportaccommodaties zijn niet altijd beschikbaar. Evenzo die in winkelcentra. De VVD is voorstander van een inventarisatie van de beschikbare AED’s in Maassluis en een lijst daarvan ter beschikking te stellen van de inwoners van Maassluis.

Een laatste punt betreffende veiligheid en gezondheid is de uitruktijd van huisartsen bij spoedzorg. Deze dient te allen tijde zo kort mogelijk te zijn. Als daar een knelpunt in ontstaat vindt de VVD het van belang om dat op te lossen en niet vooruit te schuiven.

Buitenruimte

Een andere pijler is de buitenruimte van Maassluis. Deze raakt op onderdelen aan veiligheid. Zeker als het gaat om de begaanbaarheid van fietspaden en trottoirs. Alleen beheerplannen op dit vlak maken de stad niet veiliger op dit onderdeel. Wij zijn van mening, dat hier een verbeterslag te maken is, waardoor de planning van herbestrating aangepast zou moeten worden aan de actualiteit. De eerder toegezegde Schouw van de buitenruimte zal dit zeker bevestigen. Overigens rijst bij de VVD wel de vraag of deze schouw nog in 2016 gaat plaatsvinden. Kunnen we er op rekenen dat deze schouw met betrokkenheid van inwoners binnenkort zal plaatsvinden? We horen het graag van u.
Andere aspect in de buitenruimte zijn uitingen van kunst en cultuur. Kunstzinnige uitingen in de stad verhogen de kwaliteit van de buitenruimte in hoge mate. In die zin ziet de VVD mogelijkheden om de aangekondigde inzet op de trekvaartroutes als verbinding tussen Midden Delfland en Voorne Putten te combineren met kunstroutes.
Daarmee krijgt de buitenruimte een impuls, recreatie en toerisme krijgen eveneens een impuls en dat werkt door op onze lokale economie. Een mooi voorbeeld van integraal werken.
Buitenruimte en wonen raken soms aan elkaar. Als we kijken naar het schoolgebouw aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat zien we dat door de leegstand van het gebouw een verlopen indruk ontstaat. De VVD ziet graag op korte termijn een plan om dit gebouw te vervangen door een andere invulling die past in de wijk en binnen een korte tijd is te realiseren.

Wonen

In Maassluis is het goed wonen. Het coalitieakkoord zet ook in op het realiseren van gemengde wijken. Prima uitgangspunt. Tegelijkertijd laat de woningmarkt zich lang niet altijd iets gelegen liggen aan een coalitieakkoord. Een voorbeeld daarvan is de beschikbaarheid van sociale huur- en koopwoningen in Maassluis. Er zijn er voldoende, maar er dreigt een tekort te ontstaan. Dat tekort kun je aanpakken door het bouwen van sociale huur- en koopwoningen en door het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Met name voor dat laatste aspect vraagt de VVD aandacht van het college. Wat bent u voornemens om aan dit vraagstuk te gaan doen?

Duurzaamheid

De pijler duurzaamheid kent een speerpunt waar het gaat om afvalscheiding. U geeft aan in 2017 met scenario’s te willen komen voor een betere afvalscheiding. Zodat er in 2018 beslist kan worden. Voorzitter, de VVD zou graag zien, dat dit speerpunt in een hogere versnelling gezet wordt. Daarover horen we graag uw reactie.
Andere aspecten in het kader van duurzaamheid is de realisatie van een geluidswal langs de A20. Inmiddels worden er concrete plannen gemaakt om een geluidswal langs de A20 te realiseren ter hoogte van het Kastanjedal. Iets waar de VVD al enkele malen voor heeft gepleit. De VVD ziet dat graag gecombineerd met zonnepanelen om op die manier een betere exploitatie van dit project mogelijk te maken.

Tegelijkertijd vragen we het college om te bezien in hoeverre er geluidswerende maatregelen te nemen zijn vanaf het Kastanjedal tot aan de Boonervliet. Wellicht kan ook hier een combinatie met zonnepanelen een op het eerste gezicht dure investering binnen de mogelijkheden brengen.
Ook brengen we de mogelijkheid van het inzetten van groene daken onder uw aandacht. Groene sedum daken vormen een goede isolatie en hebben diverse andere voordelen. Als gemeente kunt u hierin het voortouw nemen en stimulerende maatregelen nemen om het gebruik hiervan te stimuleren.

Meedoen in de samenleving

Ook deze pijler is en van groot belang voor Maassluis en draagt bij aan het eerste thema: heerlijke stad om te wonen en te werken. Toch zien we nog veel mensen langs de kant staan. De groep mensen die op een uitkering zijn aangewezen neemt toe. De inspanningen van Stroomopwaarts ten spijt. Uw voornemens op dit terrein mogen ambitieuzer en concreter. Waarom geen concrete aantallen genoemd? We zijn ons bewust van het feit, dat we dit probleem niet in een handomdraai kunnen oplossen, maar de VVD verwacht wel een maximale inzet op dit dossier. Het kan daarbij helpen om ook ZZP-ers te betrekken om opstapbanen, werkervaringsplaatsen e.d. te realiseren. De VVD verwacht dan wel, dat u de ZZP-er opzoekt en niet afwacht tot de ZZP-er naar u toekomt. Samenwerking met andere organisaties op dit terrein kan veel doen. Ook hier zult u de integraliteit moeten opzoeken.

Werken

Direct gelinkt aan economie. In De Schakel van afgelopen week werd in een prachtig overzicht aan de burger uitgelegd hoe de begroting er op hoofdlijnen uitziet. Werkelijk een mooie presentatie en onze welgemeende complimenten hiervoor. Tegelijkertijd maakt het scherp duidelijk hoeveel er door Maasluis wordt uitgegeven aan de sociale kant en hoe weinig aan de harde kant. En daarmee willen we niet de suggestie wekken dat er sociaal fors bezuinigd moet worden. Wel willen we duidelijk maken, dat economie in Maassluis met betrekkelijk weinig middelen veel moet realiseren. Terwijl investeren in de economie meer banen oplevert en minder uitkeringsgerechtigde kan opleveren. De initiatieven op het terrein van de recreatie en toerisme steunen we van harte.

Sport en cultuur

“… Dit is ook zo’n pijler waarbij het huis instort als je deze pijler weghaalt. Met deze uitspraak wil de VVD het belang van deze beleidsterreinen vet onderstrepen. Om die reden is het teleurstellend dat er voor cultuur op dit moment nog onvoldoende middelen zijn zeker gesteld om de uitvoering van de Cultuurvisie mogelijk te maken. Ook op het gebied van de sport ziet de VVD met lede ogen aan, dat de voortgang van de uitvoering van de sportnota maar zeer langzaam verloopt.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B. Scheurwater
    9 november 2016 at 18:07

    Niet slecht, niet slecht Herr Specht! Geluidswal, trottoirs, leegstand, maar nu de rug recht houden