MAASSLUIS | In het raadsdebat over de kadernota 2018-2012 bracht Gerard van der Wees (VVD) naar voren dat de kaders voor 2018 worden vastgesteld. Over het algemeen kan de VVD zich vinden in het voorgestelde beleid. Op een aantal onderdelen wordt het beleid van de achterliggende jaren bijgesteld en verbeteringen aangebracht om daarmee knelpunten in de stad op te lossen. Voorbeelden daarvan zijn Koningshof en de buitenruimte.

Onderstaande de volledige tekst.

>> Klik op de PLUS om de tekst te lezen

Kadernota 2018 1e termijn

Voorzitter dank u wel.

Vanavond staat de kadernota 2018 op de agenda ter bespreking met de raad. Een kadernota waarin in grote lijnen het beleid voor het verkiezingsjaar 2018 wordt aangegeven. In het document vallen een paar dingen op. Zo worden er eerst een aantal resultaten uit het verleden benoemd en inzichtelijk gemaakt, wat er, zonder volledig te zijn, in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. En dat was een imposante lijst, voorzitter. Maar inderdaad niet volledig. Om de Intocht van Sinterklaas maar te noemen. Een buitengewoon mooi evenement dat Maassluis goed op de kaart heeft gezet.

Daarnaast een ander punt, dat niet expliciet benoemd is en dat is het gehele financiële beleid in de afgelopen jaren. Dat kenmerkt zich door degelijkheid en resulteert in een overschot in de afgelopen jaren van vier miljoen én Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste gemeenten van Nederland. Ook dat is een niet-geringe prestatie en het vermelden waard. Verder ga ik niet terugblikken, maar deze twee punten wilde ik toch niet onbenoemd laten.

Verkiezingen, Schoon Schip en Reparaties

Voorzitter, 2018 komt er aan en de verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. Dat merken we in de lokale politiek, waar wat vaker de randen in het debat worden opgezocht dan voorheen. Dat merken we ook aan deze kadernota. U stelt in feite voor om reparatiewerk te verrichten op dossiers als onderhoud buitenruimte en Koningshof. Daarmee worden bezuinigingsmaatregelen uit het verleden, die uiteindelijk minder goed uitpakten, nu weer gecorrigeerd.

Enerzijds wilt u schoon schip maken, anderzijds niet over uw graf heen regeren, want u zadelt een nieuw college in 2018 niet op met allerlei beleidskeuzes uit de huidige periode. Dat is bestuurlijk een verstandig beleid en daar kan de VVD zich goed in vinden. Zeker in een komend verkiezingsjaar.

Tegelijkertijd blijft zorgvuldig ramen en zorgvuldig financieel beleid essentieel voor een reële begroting. Uit de stukken blijkt een toename van de schulden van de gemeente Maassluis.

Met de huidige lage rentestand geeft dat relatief weinig gevolgen voor de begroting. Maar als de rente zomaar een procent stijgt schiet dat wel onmiddellijk een gat in de begroting van zo’n zes ton. De VVD wil hier maar mee aangeven dat lenen niet altijd de beste oplossing is en zelf financieren nog altijd goedkoper uitpakt.

Citymarketing

We vinden het verstandig om meer geld in de buitenruimte te investeren. De VVD wil graag een stad met goede wegen en trottoirs en parken met goede egale wandelpaden. Daarmee ligt de stad er goed bij en in zo’n stad voelen inwoners zich prettiger.

Op dit moment kan niet gezegd worden dat de stad er overal netjes bij ligt. Daarom steunen we het beleid om meer budget uit te trekken voor het onderhoud van wegen, trottoirs en parken.

De ontsluiting van De Kade ontbreekt in deze Kadernota. De ontwikkeling van deze woonwijk was eerder dit jaar volop in de belangstelling. De ontsluiting is een aandachtspunt, waar verschillende partijen zorg over hebben en ook ideeën voor hebben aangeleverd. Graag horen we de stand van zaken.

Wat betreft de Wijkaanpak in de Burgemeesterswijk constateert de VVD, dat u van mening bent, dat er per heden een Wijkregisseur aangesteld zal gaan worden. In de kadernota wordt dat wat onduidelijk weergegeven. Door een vraag van één van de andere fracties werd duidelijk, dat dit traject gaat lopen van de zomer 2017 tot en met de zomer 2019.

De VVD is van mening dat dit procedureel wel wat beter had gekund. U stelt in de kadernota voor om dit per 2018 in te voeren en vooralsnog bent u bezig om dit bijna per direct in te voeren zonder de raad bij de besluitvorming hier over te betrekken. Daarover graag uw reactie.

Citymarketing

Eenzelfde gevoel bekruipt de VVD bij Citymarketing. Er wordt meer budget voorgesteld voor 2018 en verder. Echter verschillende projecten worden in dit kader al in 2017 van een ruimere financiering voorzien, zonder dat de Gemeenteraad de onderbouwing kent of bij de besluitvorming is betrokken. Voor dat de Gemeenteraad er iets over kan zeggen, is het beslist. De VVD heeft geen bezwaar tegen deze budgetverhoging, maar wel tegen de marsroute van het college in deze dossiers. Graag daarop uw reactie.

Economie

Op het gebied van de Economie is het wat rustig momenteel. Althans, zo oogt het voor de buitenwereld. Daartegenover gebeurt er veel op het gebied van Citymarketing en ook dat is een onderdeel van het beleidsterrein Economie, maar toch. Er verdwijnen door een reorganisatie bij de firma van der Lely veel arbeidsplaatsen, dus het komt ons voor, dat er werk aan de winkel is. Graag uw reactie.

Wilgenrijk & Doorstroommakelaar

De nieuwe woonwijk Wilgenrijk daarentegen is een geweldige opsteker voor heel Maassluis. De wijk ontwikkeld zich voorspoedig en trekt daarmee de stad in zijn geheel omhoog. Absolute meerwaarde voor Maassluis.

Het college overweegt om een doorstroommakelaar aan te stellen om een betere doorstroming op gang te brengen binnen de verschillende woonsoorten in Maassluis. Dat kan een goede aanpak zijn, maar de VVD wijst er met nadruk op, dat er vooraf wel duidelijk moet zijn, welke taken en bevoegdheden deze makelaar krijgt. Ook hier zal budget nodig zijn om dit succesvol te maken. En een budgetvraag zien we niet terug in de kadernota.

Bij de taakomschrijving gaat de VVD er van uit, dat hierin doorstroming van huur naar koop ook nadrukkelijk in zijn of haar takenpakket wordt opgenomen.

Naast deze kanttekeningen heeft de VVD enkele suggesties om in de begroting 2018 en met name het Meerjarenperspectief aandacht aan te schenken op basis van het reeds vastgestelde beleid.

Jeugd, Sport & Onderwijs

Op het gebied van Sport zijn de investeringen tot en met 2020 financieel gedekt. 2021 is echter een open eindje. Dat blijkt uit de nota en ook uit de vraag van de PvdA over dit onderwerp en met name uit het antwoord op die vraag. Ongetwijfeld zal mijn collega van de PvdA hier ook over beginnen, maar zelf wil ik dit punt toch ook niet onbenoemd laten. De VVD acht het van belang, dat in het meerjarenperspectief deze sportinvesteringen worden opgenomen tot steeds het einde van de periode. Dus we zien graag tot en met 2021 de budgetten voor de sport opgenomen in het Meerjarenperspectief. Dat geeft duidelijkheid en overzicht.

In 2014 heeft de VVD met een motie aandacht gevraagd voor de Doordecentralisatie van de Onderwijshuisvesting. Een lastig dossier waar schoolbesturen en gemeente met elkaar moeten samen werken om tot het best haalbare resultaat te komen.

Inmiddels is er een goede samenwerking tot stand gebracht tussen alle partijen. Dat is op zich al een compliment waard.

Maar we zijn er nog niet, er moeten nog stappen worden gezet. Inmiddels wordt op het gebied van de Onderwijshuisvesting meer en meer duidelijk waar het om zal gaan om tot goede huisvesting te komen voor het basisonderwijs. Nu reeds is duidelijk, dat er substantieel middelen nodig zijn om ons basisonderwijs in de komende jaren op een goede manier te huisvesten.

We willen met elkaar goed onderwijs voor onze jeugd, voor onze kinderen. En goed onderwijs komt tot stand in goede gebouwen. Nu al is duidelijk, dat er kosten mee gemoeid zijn. Dan vindt de VVD het verstandig om hier e.e.a. over op te nemen in het Meerjarenperspectief 2018-2021. Zowel in de teksten als in de cijfers.

Duurzaamheid

Datzelfde is ook van toepassing op het terrein van de Duurzaamheid. Volgende week wordt de Duurzaamheidsvisie en de Geluidsvisie besproken in Commissieverband. Inhoudelijk zal ik daar dan ook nu niet op ingaan.

Maar wat wel opvalt bij beide visies, is, dat er nog geen financiële vertaling is opgesteld om de visie uit te kunnen voeren. Het lijkt ons sterk, dat er geen budget nodig is om op allerlei terreinen invulling te geven aan het begrip Duurzaamheid. Daar zien we in de begroting 2018 en het Meerjarenperspectief graag aandacht aan besteed.

Een specifiek aandachtspunt binnen het beleidsterrein Duurzaamheid is de geluidswal A20. Al langere tijd wordt hier over gesproken. Met name ter hoogte van het Kastanjedal en directe omgeving. Deze bewoners ervaren veel last van het steeds meer toenemende verkeer op de A20. De VVD is er voorstander van, dat dit met voortvarendheid opgepakt wordt. We vragen het college hier nu echt tempo in aan te brengen en dit project snel tot een afronding te brengen. Maar niet alleen in de omgeving Kastanjedal is er geluidsoverlast van de A20. Ook in andere wijken langs de A20 wordt overlast ervaren. Daar is een geluidswal waarschijnlijk niet mogelijk. Daarom verzoeken wij u onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om ook langs andere delen langs de A20 geluidsisolerende maatregelen aan te brengen.

De VVD vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om hier initiatief in te nemen en naar oplossingen toe te werken.

Voorzitter, er zitten veel goede elementen in de kadernota 2018. Voorzichtigheid tav nieuw beleid. Schoon schip maken op sommige onderdelen. Ik heb het al benoemd. Aanvankelijk stelde u voor dit te financieren met inzet van middelen uit de algemene reserve. Mogelijk had u al een voorgevoel van een meevaller in de Mei circulaire. En gelukkig was die meevaller er.

Meicirculaire

De mei circulaire 2017 maakt duidelijk, dat overheidsbudgetten soms net dagkoersen lijken te zijn.

Op basis van deze mei circulaire is het veel minder nodig om het voorgestelde beleid te financieren vanuit de algemene reserve dan bij het opstellen van de Kadernota bedacht.

Aan de andere kant kan het van tijd tot tijd nuttig zijn, om noodzakelijke investeringen in de stad en in onze inwoners te financieren vanuit de algemene reserve. Mits met terughoudendheid en zorgvuldigheid toegepast. Met die kanttekening kan de VVD zich goed vinden in een dergelijke aanpak.

Een andere kanttekening is de afweging om inderdaad te investeren in de stad of te kiezen voor verlaging van de lokale lasten.

De robuuste algemene reserve is niet alleen gevormd door meevallers vanuit de landelijke overheid in de achterliggende jaren. Die reserve is ook gevormd vanuit de lokale lasten die onze inwoners betalen aan de gemeente. Het blijft dus een afweging om te kiezen voor investeren in de stad of lasten te verlagen voor onze inwoners. Plat gezegd: geld terug naar de inwoners door verlaging van de OZB.

Voor noodzakelijke investeringen is de gekozen aanpak prima. Maar waar mogelijk is lastenverlaging een punt om over na te denken.

 

In de tweede termijn  werden deze punten herbevestigd:

Kadernota 2018 Tekst uit de 2e termijn

Voorzitter, dank u wel.

Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van onze opmerkingen in de 1e termijn.

Voorzitter, we bepalen vanavond de kaders voor 2018. In zijn algemeenheid kan de VVD zich vinden in het voorgestelde beleid. Zoals in 1e termijn al aangegeven stelt u voor om op een aantal onderdelen het beleid van de achterliggende jaren bij te stellen en verbeteringen aan te brengen om daarmee knelpunten in de stad op te lossen. Voorbeelden daarvan zijn Koningshof en de buitenruimte. Over Koningshof is voldoende gezegd en gedebatteerd in deze raadsperiode, dus dat laat ik voor wat het is.

De buitenruimte kan inderdaad een verbetering hebben en de VVD is dan ook een groot voorstander van meer inzet van middelen op dit dossier.

We verzoeken u daarbij ook nadrukkelijk de wandelpaden in de parken van Maassluis mee te nemen in deze inhaalslag. Want daar is het op verschillende plekken niet makkelijk wandelen voor mensen die wat moeilijker ter been zijn.

Uw voorstel om een Buurtregisseur in te zetten in de Burgemeesterswijk steunt de VVD van harte. Hoewel de ontwikkelingen in deze wijk momenteel al positief zijn, mede door de inzet op dit dossier van het college en de inwoners, kan de inzet van een Buurtregisseur dit proces verder versterken. Wel verwacht de VVD met regelmaat over de voortgang geïnformeerd te worden.

Maar niet alleen wil de VVD geïnformeerd worden over de voortgang. Ook een deugdelijke besluitvorming verwachten we van u in dit dossier en het dossier citymarketing.

Wat betreft de Doorstroommakelaar is de VVD van mening, dat dit een goede zet kan zijn, maar zoals al eerder gezegd, het staat of valt wel met een goede beschrijving van het takenpakket van deze functionaris. Waarbij de VVD nadrukkelijk pleit voor aandacht van de doorstroming binnen de huursector, maar evengoed vanuit de huur naar de koopsector.

Wat betreft de ontsluiting van De Kade worden we graag op korte termijn geïnformeerd over de stand van zaken. Dit is ook een voorbeeld van iets, dat we nu goed moeten regelen, want het is wel een besluit voor de komende decennia. Daar wil de VVD direct bij betrokken zijn.

Daarnaast heb ik in de 1e termijn enkele onderwerpen onder uw aandacht gebracht waarvan de VVD vindt, dat ook daar aandacht aan besteed moet worden in de begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018 – 2021.

Concreet denken we dan aan de Onderwijshuisvesting. U bent goed op weg om samen met de onderwijsinstellingen hier beleid in te ontwikkelen. Recent is de raad meegenomen in deze ontwikkelingen inclusief budgetten bij verschillende scenario’s. Het lijkt me verstandig om hier in het Meerjarenperspectief al rekening mee te houden.

Hetzelfde geldt voor Duurzaamheid. Duurzaamheid is een onderwerp waar maatschappelijk meer en meer nadruk op komt te liggen. Ook Maassluis zal mee willen in een ontwikkeling waarin de stad in al haar facetten duurzaam wordt gemaakt. Ook daar zal budget voor nodig zijn en vanuit verstandig financieel beleid is de VVD er voorstander van, om hier in het Meerjarenperspectief rekening mee te houden.

Wat betreft de geluidswal is de VVD blij om te horen, dat u op dit dossier serieus stappen gaat zetten. Ook een onderzoek naar geluidswerende maatregelen bij andere delen van de stad die overlast ondervinden van de A20 juichen we vanzelfsprekend toe.

Voorzitter, de VVD hecht aan een solide financieel beleid. Daaronder verstaan we o.a. zorg dragen voor een robuuste reserve, investeren waar het moet, lasten verlagen waar het kan.

Anders gezegd: Onze huidige reservepositie stelt ons in staat om investeringen in de stad te doen waar de stad en de inwoners profijt van hebben. Want uiteindelijk is die reservepositie onder andere ook ontstaan vanuit bijdragen vanuit de inwoners. Dat zij dan daadwerkelijk daar het nodige van terug zien is een goede zaak.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt