MAASSLUIS | Omdat de reden en problematiek rond het niet doorgaan van het White Wall project in Maassluis niet waren gecommuniceerd, leidde deze gemiste kans tot een reeks vragen aan het collega van B&W op grond van artikel 51 van het RvO, De antwoorden van B&W zijn deze week bekend gemaakt.

Heeft het college kennis genomen van de open brief van de Culturele Raad Maassluis en de Stichting Maassluise kunstenaars over het ‘White Wall project’?

Ja, wij hebben kennisgenomen van de open brief van de Culturele Raad Maassluis en de Stichting Maassluise kunstenaars. Deze open brief zullen we binnenkort beantwoorden. Daarnaast gaan wij met de Culturele Raad in gesprek om het proces te evalueren.

2. Kan het college bevestigen dat de gemeente al in oktober 2017 is benaderd over de mogelijkheid om het White Wall project in Maassluis uit te voeren?

De gemeente is in september 2017 benaderd voor het project White Wall.

3. Kan het college aangeven op welke manier er toen is gereageerd en welke afspraken met de initiatiefnemers zijn gemaakt??

Op dat moment heeft een informatief gesprek plaatsgevonden tussen de Cultuurmakelaar en afdeling vergunningen. Op basis van een korte omschrijving van het project is het idee getoetst bij de politie, de brandweer, team Bouwen, team Verkeer en de burgemeester. Allen waren positief over dit initiatief en dit is op 24 oktober 2018 per e-mail teruggekoppeld aan de Cultuurmakelaar. Hierbij is geadviseerd om zo snel mogelijk een vergunningaanvraag in te dienen en aangegeven dat een dergelijke aanvraag vanaf het moment dat hij compleet is een doorlooptijd heeft van maximaal 8 weken. 

4. Is het college het met de VSP eens dat uitvoering van dit project in Maassluis een uitstekende bijdrage had kunnen leveren aan het ‘op de kaart zetten’ van Maassluis?

Wij zijn het met de VSP eens dat het een uitstekende bijdrage had kunnen betekenen bij het op de kaart zetten van de gemeente Maassluis.

5. Is het juist dat de gemeente Maassluis al in het najaar van 2017 een positief ‘pre-advies’ heeft afgegeven voor de uitvoering van het project?

Zie het antwoord bij vraag 3.

6. Is het college het met de VSP eens dat de initiatiefnemers er op basis van dit pre-advies ervan mochten uitgaan dat de uiteindelijke vergunningaanvraag snel zou worden
afgewikkeld?

Nee. Door de gemeente Maassluis is weliswaar positief gereageerd op het idee en de korte beschrijving van het project, maar er moet wel aan de vergunningsvereisten worden voldaan. Op 15 januari 2018 hebben wij een aanvraag van de Stichting White Wall Foundation ontvangen. Deze aanvraag was niet compleet en wij hebben verzocht aanvullende gegevens te verstrekken. Op 29 januari 2018 heeft het de afdeling vergunningen over de aanvraag een gesprek gevoerd met de kunstenaar, de heer Dalmau. Op 5 februari was de aanvraag compleet en is de aanvraag ter advisering gestuurd naar politie, brandweer, team bouwen, team verkeer en het stadsbedrijf.

7. Kan het college uitvoerig aangeven waarom het uiteindelijk niet is gelukt het project in Maassluis uit te voeren?

Tijdens de behandeling van de aanvraag is door de kunstenaar (op 12 maart) besloten om de aanvraag in te trekken. Dit had te maken met de uitvoering van de constructie van de White Wall. Door de locatie direct aan de Waterweg is de windbelasting zeer bepalend voor de uit te voeren constructie. Hierdoor is een zwaardere uitvoering van de constructie vereist dan was aangevraagd (de constructieberekening in de aanvraag was gebaseerd op een locatie in Schiedam). Er is helaas geen contact meer geweest om te spreken over oplossingen voor eventuele meerkosten.

8. Kan het college reageren op de vraag van de briefschrijvers hoe het mogelijk is dat blijkbaar in twee gemeenten binnen dezelfde veiligheidsregio de mogelijke risico’s van een project verschillend worden beoordeeld.

De Veiligheidsregio speelt hier geen rol. Het gaat hier om de veiligheid van de bezoekers van het evenement. De locatie in Maassluis, direct aan de Waterweg vereist een andere uitvoering van de constructie dan dat voor de gekozen locatie in Schiedam, binnenstedelijk in een park geldt. Bij de locatie aan de Waterweg dient er rekening gehouden te worden met een zwaardere windbelasting dan voor een locatie in een park.

9. Kan het college aangeven waarom vragen en opmerkingen vanuit de raad over de trage afhandelingen van aanvragen voor vergunningen niet tot een efficiëntere werkwijze hebben geleid?

Aanvragen voor vergunningen worden op een correcte wijze op basis van in relevante wetten vastgestelde termijnen en door de raad in gemeentelijke verordeningen vastgestelde termijnen afgehandeld. Daarnaast verwijzen wij naar de beantwoording van de motie met betrekking tot flitsvergunningen (Raadsinformatiebrief d.d. 26 januari 2018 ADV-17-05021). Dat neemt niet weg dat wij het proces van vergunningaanvraag kritisch tegen het licht gaan houden om te kijken hoe we de procedure gemakkelijker en sneller kunnen laten verlopen en de initiatiefnemer beter kunnen begeleiden en ondersteunen.

10. Ziet het college nog mogelijkheden om dit project althans gedeeltelijk in Maassluis te laten uitvoeren?

Zoals in de beantwoording van vraag 3 al is aangegeven staat de gemeente positief ten opzichte van het initiatief. Zowel op de beoogde locatie als mogelijk ook op een alternatieve locatie. De kunstenaar heeft echter aangegeven te kiezen voor een locatie in Schiedam.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu