Hoogheemraadschap van Delfland – Definitief besluit Weverskade 57 te Maassluis

DELFLAND / MAASSLUIS | Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om de vergunning d.d. 27 mei 2016 met kenmerk 2016-006469 van Wilgenrijk B.V. te wijzigen voor het aanleggen van een fietsbrug over het primaire boezemwater Het Nieuwe Water op de locatie Weverskade 57 te Maassluis. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage.

U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, de stukken inzien op de volgende locatie: – Delftechpark 23 te Delft – op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.

[ Merkwaardig dat die stukken NIET digitaal opvraagbaar zijn / Redactie ]

BEZWAAR

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 19 augustus 2016, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 260 81 08.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkamp.
    23 augustus 2016 at 09:51

    Noch gekker is het dat die stukken niet in het stadhuis van Maassluis zijn in te zien.