MAASSLUIS | Naar aanleiding van uw vragen op grond van artikel 51 RvO ten aanzien van een email van de bewonerscie “De Drie Componisten” en reacties vanuit Zorgcentrum “De Vloot” treft u hierbij onze reactie.

Algemeen
Het jongerenwerk wordt in onze stad uitgevoerd door Welzijn E25. Op basis van gemaakte afspraken stimuleren zij de Maassluise jeugd zich optimaal te ontplooien, hun talenten te ontwikkelen en hen te begeleiden in dit proces van keuzes maken voor nu en de toekomst. Naast het ambulante jongerenwerk dat Welzijn E25 aanbiedt, gebuikt het InBlik zeer beperkt als locatie voor activiteiten voor de doelgroep. Stichting Ummah Wahidah is sinds 15 jaar actief in de Burgemeesterswijk. De stichting is opgericht om Marokkaans-Nederlandse jongeren in de wijk vrijetijdsbesteding te bieden. De stichting ontvangt subsidie en overeenkomstig de gemaakte afspraken biedt zij ruimte, toezicht door vrijwilligers en organiseert zij (sport)activiteiten. Voor de doelgroep tot 16 jaar wordt samengewerkt met Welzijn E25.
Zij organiseren bijvoorbeeld samen een buurtdag, de Kidsolympics en andere sportieve activiteiten. De doelgroep 16-23 jaar zoekt vooral een plek voor ontmoeting.

Momenteel huurt de stichting van Maasdelta een pand aan de Burgemeester Zaneveldstraat naast de moskee Ibrahim. Dagelijks maken tientallen jongeren gebruik van het pand. De destijds afgegeven tijdelijke omgevingsvergunning voor het pand is verlopen. We zoeken met elkaar naar een oplossing. De afgelopen periode hebben wij zowel ambtelijk als bestuurlijke verkennende gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van Ummah Wahidah als van Welzijn E25/ InBlik. Met elkaar is onderzocht of Welzijn E25 haar inzet zou kunnen intensiveren op deze doelgroep. Dit zou eventueel kunnen leiden tot de inbedding van de activiteiten van Ummah Wahidah in het jongerenwerk en het openstellen van InBlik als open jongerencentrum.

De gesprekken zijn enkel verkennend van aard. De vragen door uw partij gesteld beantwoorden wij tegen de achtergrond zoals in de inleiding aangegeven.


Antwoorden
1. Klopt het dat vanaf juni 2017 het gebouw “In Blik” niet meer gebruikt kan worden als cultureel centrum?

Op dit moment heeft InBlik een multifunctioneel karakter. Momenteel vinden er verkennende gesprekken plaats over het gebruik van InBlik die wellicht zouden kunnen leiden tot een gebruik als open jongencentrum.

2. Klopt het dat de huidige gebruikers, waaronder de Stichting Myosotis, dansgroepen en andere verenigingen min of meer te verstaan is gegeven hun heil dan maar te zoeken in de Koningshof?

In tegenstelling tot wat er in de media is verschenen is er door de verhuurder BlikOndernemend en ook vanuit het college geen brief verzonden aan de gebruikers. Wel heeft de verhuurder gesproken met huurders en potentiële huurders over looptijd van het huurcontract.

3. Klopt het dat er met de Marokkaanse Moskee in de Westwijk afspraken zijn gemaakt om in InBlik querulante Marokkaanse jongeren te huisvesten voor een heropvoedingsprogramma omdat de Marokkaanse gemeenschap ze zelf niet kan handhaven?

Nee, dergelijke afspraken zijn niet gemaakt. Huisvesting van jongeren die een heropvoedingsprogramma ondergaan is absoluut niet aan de orde. Voor de goede orde delen wij u mede dat dit ook niet plaatsvindt op de huidige locatie aan de Zaneveldstraat.

4. Kunt u ons vertellen waarom de reguliere kanalen zoals CJG e.d. hiervoor niet ingeschakeld worden?

Met beantwoording van vraag 3 is deze vraag reeds beantwoord.

5. Klopt het dat daarvoor achter InBlik en dus dicht bij het woonservice centrum De Vloot, units geplaatst gaan worden om deze zelfde querulante jongeren te huisvesten?

Nee, dit is niet aan de orde.

6. Klopt het dat de gemeenteraad Maassluis hiervan niet op de hoogte is en kunt u ons vertellen waarom dat niet is gebeurd?

Aangezien er geen sprake is van het plaatsen van units, zie ons antwoord onder vraag 5, is het verstrekken van informatie niet aan de orde.

7. Kunt u ons vertellen of u in overweging heeft genomen om het leegstaande politiebureau hiervoor te gebruiken en zo nee, waarom niet?

Nee, dit is niet aan de orde. Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 3.

8. Kunt u ons vertellen of u nog andere mogelijkheden heeft onderzocht voor de huisvesting van deze probleemgevallen en zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van de huisvesting van probleemgevallen. Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 3.

9. Wilt u ons en de rest van de gemeenteraad zo spoedig mogelijk hierover inlichten zodat wij duidelijkheid krijgen in dit merkwaardig voornemen?

Aangezien er geen sprake is van het plaatsen van units voor een heropvoedingprogramma en de gesprekken over het jongerenwerk met Welzijn E25 verkennend zijn, is het  informeren van de gemeenteraad in dit geval niet aan de orde.

Ten aanzien van de in uw brief gegeven overwegingen, willen wij u mededelen dat deze gezien bovenstaande beantwoording niet aan de orde zijn.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. ton
    2 september 2016 at 17:11

    Toch wel verontrustend dat er zomaar geruchtmakende vragen gesteld mogen worden. En dat uit een partij waar ik eigenlijk wel vertrouwen in had.

  2. Martijn van Leerdam
    2 september 2016 at 14:33

    Kortom: ophef om niets. Ik hoop dat de vraagsteller zich eens goed achter de oren krabt.