MAASSLUIS | De standpunten van de oude partijen in Maassluis zijn genoegzaam bekend, maar wat is de visie, welke thema’s hanteert nieuwkomer FORZA! ? Wij willen in de komende weken achterhalen waar deze partij staat. Aan de hand van een thema stellen wij een aantal vragen aan Bea Scheurwater die actief is als kwartiermaker voor deze partij.

De afgelopen week kwam armoede prominent ter sprake in de vergadering van de adviesraad en in de raadsvergadering. Wij kunnen daaruit opmaken dat er veel mensen zijn die het niet breed hebben. Wij haken daarop in met een aantal vragen zoals zorgpremie, uitkeringen en de organisatie Stroomopwaarts.

Het lukt diverse inwoners moeilijk om de zorgpremie te betalen. Wat wil Forza! er aan doen?

Bea:

“Er zijn velen die de zorgpremies niet (kunnen) betalen, met als gevolg een boete en een neerwaartse financiële spiraal, die zelfs kan zelfs leiden tot uithuiszetting. Dat is armoede. Forza! vond dat ziekenfonds nog niet zo slecht, en stelt voor deze weer bij de bron te innen, ook bij de minst draagkrachtigen in Maassluis. Als bij alle mensen met een uitkering dat consequent wordt gedaan, zijn er voordelen: geen onverzekerden meer en iedereen kan aanspraak maken op zorg!

Zo is er dan in ieder geval een factor minder waardoor mensen in de problemen kunnen komen. Dat is trouwens ook beter voor de hele maatschappij. Misschien hoeft de zorgpremie an sich dan zelfs minder hard te stijgen.”

Maassluis heeft verhoudingsgewijs meer 55+ inwoners dan veel andere gemeenten. Hoe kun je die aan werk helpen?

Bea:

“Voor 55+ is het extra moeilijk om werk te vinden en werkgelegenheid is in Maassluis ook niet voldoende voorhanden. Forza! wil pleiten voor een pilot met deze groep door het toekennen van een basisinkomen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de deelnemers een arbeidsverleden moeten hebben waarmee zij dus al hebben bijgedragen aan de maatschappij in financiële zin. Het voordeel is minder stress voor deze mensen en dat is goed voor gezondheid.

Daarnaast verdwijnen ingewikkelde toeslagen en er blijft minder bureaucratie, wat zonder meer goed is voor de hele samenleving. Bovendien is dat veel eerlijker, want in het huidige systeem worden spaarzame mensen juist gestraft. FORZA! vindt dat de burger op de eerste plaats hoort, met een eigen verantwoordelijkheid, maar als het even niet gaat, dan moet er ondersteuning op maat zijn”.

Er zijn het afgelopen jaar meer uitkeringsgerechtigden bijgekomen. Wat is de visie van Forza! daarop?

Bea:

“Het blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 in Maassluis is gestegen met 53 uitkeringen (6,4%) van 831 per 31 december 2015 naar 884 per 31 december 2016. Maassluis volgt hierin de landelijke lijn van 6%. Overigens geldt dat Maassluis in 2016 een groot aantal statushouders heeft gehuisvest (zelfs meer dan het vereiste quotum) en dat deze doelgroep veelal gebruik maakt van de voorzieningen van Stroomopwaarts. Net als bij Koningshof is men – naar ik vrees – een beetje te ambitieus of hoopvol over de te bereiken resultaten.

Een interessant aspect is dat Stroomopwaarts minder uitstroom van medewerkers heeft gerealiseerd dan aangenomen is in de businesscase uit 2015. Het rendement is tot nu toe niet waargemaakt, dat wil zeggen de  toegevoegde waarde van dat bedrijf wordt niet aangetoond. Ik hoop dat dit niet een zelfde bestuurlijk misrekening gaat worden als met de Koningshof.”

U verwijst naar het dossiers Koningshof, wat bedoelt u daarmee?

Bea:

“Forza! is tégen het incalculeren door de gemeente van structurele subsidies bij een begroting. Ook voor algemene culturele instellingen! De gemeente behoort zich te richten op kerntaken: veiligheid, leefbaarheid, zorg en verantwoordelijkheid nemen voor de zwakkere inwoners.

Maar ook voor seniore werknemers die de pech hebben te worden weggesaneerd op het werk en daardoor in de problemen komen. Dan is er sprake van verborgen armoede. Denk aan degenen die door de afgelopen crisis met hun hypotheek ‘onderwater’ zijn komen te staan of door de slechte huizenmarkt met zware dubbele lasten voor 2 huizen zitten voor langere tijd. Zij die hun baan verloren en niet zo snel een nieuwe kunnen vinden moeten wél een hypotheek blijven betalen. Dat zijn de plichtsgetrouwen die buiten hun schuld in problemen geraken.

De gemeente moet minder subsidie uittrekken voor de fun of de klagers. Klagers hebben namelijk géén nood. Als dát gebeurt is er meer geld beschikbaar voor kerntaken waarvan in onze visie armoedebestrijding er één is. De menselijke maat weet u wel, de zorgzame samenleving, geen woorden maar daden.”

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt