© PR: MSR, organisator jaarlijks Sportgala

De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) is op zoek naar inwoners van Maassluis die zich willen inzetten voor de sport en recreatie in Maassluis.

De MSR is een adviesraad, ingevoerd door de gemeente en zet zich in voor de sport en recreatie in Maassluis en alles wat daarmee verband houdt. Hierbij hoort, naast het adviseren van alle verenigingen, het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van B&W en de gemeenteraad over zaken die het gemeentelijke sport- en recreatiebeleid betreffen. Ook neemt zij deel aan werkgroepen die zich richten op specifieke beleidszaken zoals breedtesport, accommodatiebeleid, sportstimulering, tarievenbeleid en sportgala.

De adviesraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden.
Deze leden dragen de sport & recreatie en de daarbij behorende verenigingen een warm hart toe en dienen zich onafhankelijk op te stellen.
Bij de samenstelling van de MSR wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke kennis van de verschillende sportieve en recreatieve sectoren in Maassluis.

Selectie

De kandidaten die zich aanmelden, worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectie-commissie. Deze commissie bestaat minimaal uit de voorzitter en de secretaris van de MSR. De selectiecommissie doet een voordracht aan het college van B&W. Het college benoemt de MSR-leden.
De MSR vergadert achtmaal per jaar en de leden ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding. De leden van de MSR worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Geïnteresseerde inwoners van Maassluis worden verzocht om snel contact op te nemen met de MSR. Dit kan middels een brief, waarin u uw motivatie verwoordt om zitting te nemen in de MSR, waaraan u tevens uw Curriculum Vitae toevoegt. Deze brief en c.v. kunnen ook per mail gestuurd worden naar de voorzitter van de MSR, P. Boelaars, Pboelaars@lentiz.nl.

Voor meer informatie over de functie en werkzaamheden van de MSR kunt u contact opnemen met de heer P. Boelaars. tel 06 42165988.

09/07/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt