© Jan Buijsse

De Maassluise Sport & Recreatieraad (MSR) en de Culturele Raad Maassluis (CRM) verzorgden een verkiezingsdebat met het doel de politieke partijen te laten praten over onderwerpen op het gebied van cultuur en sport. 

Terugblik

Cees Brons (voorzitter CRM) gaf een samenvatting van de gang van zaken rond cultuur.

Hij noemde ondermeer de Schuurkerk en Museum Maassluis, de bezuinigingen die met een kaasschaafmethode werden toegepast. Hoewel dit niet werd toegejuicht bleef de CRM positief meewerken. De CRM heeft lange tijd bij de gemeente moeten aandringen op een cultuurvisie. Bij het einde van zijn zittingsperiode bij de CRM, zijn er dan toch aanzetten gemaakt om tot zo’n visie te komen.

Dick Hubert (MSR) gaf een terugblik op ontwikkelingen op sportgebied.

Ook hij had de bezuinigingen als moeilijk ervaren. Positief was hij over de kunstgrasvelden, de multifunctionele atletiekbaan, de natuurspeeltuin, de buurtcoaches en combinatiefunctionarissen. Minder was hij te spreken over de accommodaties voor binnensport. Hij sprak hier van een achtergebleven gebied. De totstandkoming van een sportnota werd door hem toegejuicht. Hij vroeg wel speciale aandacht voor de uitvoering ervan. Dick had ook gekeken naar de websites van de politieke partijen. Op sportgebied vond hij die van de VSP de beste, hoewel er wel veel sprake was geweest van knip- en plakwerk uit een eerder programma.

Discussie

Presentator Eelco Koolhaas prikkelde de politiek en overige aanwezigen zich uit te spreken over diverse onderwerpen op sport- en cultuurgebied. Hier was de discussie, die met cultuur begon, af en toe wat feller, hoewel het vriendelijk bleef.

Belangrijk vond men onder andere cultuur op scholen, cultuurvisie, de ontwikkeling van de Museumhaven, het verbeteren van de binnenstad en een mogelijke uitbreiding van het Weekend van de Cultuur. Een onderwerp waar heel verschillend over werd gedacht was de eventuele invoering van een Maassluispas als vervanger van de Rotterdampas. Aanbevolen werd meer samenhang te creëren met het bedrijfsleven en het benutten van de Schuurkerk als Cultuurhuis.

Een bloemlezing uit de discussie over sport:

  • het hapsnapbeleid moet vervangen  worden door een meer gestructureerde aanpak. 
  • Sportaccommodaties ook gedurende de week gebruiken
  • Meer vrijwilligers werven.
  • Gehandicaptensport verdient meer aandacht.
  • In het onderwijs een circuit opzetten waarbij cultuur en sport geïntegreerd worden aangeboden.
  • Combinatiefunctionarissen vanuit de gemeente aansturen om te voorkomen dat ze slechts als leraar worden ingezet.

Visies

Uit beide betrokken raden gaf een lid zijn of haar visie.

Marcel van Raaij (CRM) hield een pleidooi voor een aanpak van het hele culturele pallet.

Al heel vroeg heeft de mensheid behoefte gehad zich te uiten. Cultuur bedrijven is belangrijk, maar ook, min of meer passief, genieten hoort erbij. Cultuur is voor een gemeente meer dan het subsidieloket. Het verdient een plaats in het sociale domein; investeer in cultuur en de stad vaart er wel bij. Hij haalde universiteitshoogleraar Frits van Oostrom aan die een verband legt tussen cultuur, commercie en creativiteit, de drie C’s. Marcel legde uit dat cultuur ook op biologisch gebied belangrijk is. Aangetoond is dat sporters die naar muziek luisteren, beter presteren.

 Voor de sport mocht Kees van der Zweep (waarnemend voorzitter MSR) zijn zegje doen.

Met sport doe je mee in de maatschappij. De onlangs goedgekeurde sportnota vond hij prima, als ook de uitvoering voldoende aandacht krijgt; over vier jaar wordt een en ander afgevinkt. Verschillende accommodaties zijn opgeknapt en in lijn met het voorgaande blijft de MSR de stand van zaken op de voet volgen. Een taak van de MSR is het controleren of de financiële middelen op de goede wijze worden ingezet.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer