MAASSLUIS | De fractie van het PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over het parkeren rondom De Vloot. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Kent u de problemen en verzoeken van de bewoners (commissie) de Vloot? Wat is er tot op heden voor de bewoners van de Vloot gedaan?

Naar aanleiding van verzoeken bewoners is er een parkeerdrukmeting geweest. Hieruit kwam naar voren dat er een gemiddelde parkeerdruk is kijkende naar het binnen parkeerterrein, de parkeerplaatsen aan de Richard Hollaan, het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw aan De Vloot, inclusief de parkeerplaatsen in de bocht.

De door ons ontvangen signalen van de parkeerdruk spitsen zich met name toe op de parkeerplaatsen op het binnenterrein. Een signaal dat wij hebben opgepakt en waarom wij meerdere malen brieven hebben gestuurd naar de verschillende gebruikers van het complex. De brief geeft inzicht in de diverse mogelijkheden om de auto te parkeren, waarbij ook verzocht is om rekening met elkaar te houden, qua loopafstand. MaasDelta heeft bewegwijzeringsborden geplaatst, opdat duidelijk is waar welke voorzieningen zitten en wat de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn.

Naast vorenstaande is er besloten dat er op het binnenterrein alleen nog in de vakken mag worden geparkeerd. Aanleiding voor het besluit was onder andere de overlast die werd ervaren van buiten de vakken geparkeerde voertuigen. Tevens is het besluit genomen om bij de hoofdentree van het complex een taxistandplaats aan te wijzen als een laad- en losplaats. Het is zodoende mogelijk om direct bij de hoofdentree te staan om goederen te laden en lossen of om passagiers op een rustige plek direct in- of uit te kunnen laten stappen.

2. Bent u het met ons eens dat het niet de bedoeling is dat schoolgaande jongeren en werknemers in betrokken organisaties parkeren op de plekken dichtbij de ingangen waar juist de senioren willen parkeren omdat ze -vaker, niet altijd- minder goed ter been zijn?

De parkeerplaatsen op het binnenterrein liggen het dichtst bij de hoofdentree van meerdere voorzieningen. Voor met name de oudere bewoners en gebruikers van het complex is dit een locatie waar men graag parkeert, omdat ze soms minder mobiel zijn. Ook is dit parkeerterrein uitermate geschikt voor kort parkeren, zodat er een goede doorstroming van het gebruik van de parkeerplaatsen is. Om de gebruikers met mobiliteitsbeperking tegemoet te komen is naar de verschillende voorzieningen een brief gestuurd met de vraag om bezoekers, medewerkers en overige gebruikers te informeren over de verschillende mogelijkheden om de auto te parkeren. Tevens is daarbij aan hen verzocht een parkeerplaats te kiezen die voor hen geschikt is, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een mobiliteitsbeperking. Onzes inziens was hier ook gehoor aan gegeven. Vanuit de school is recentelijk aangegeven opnieuw hierop de aandacht te vestigen. De overige instellingen worden opnieuw aangeschreven. Op deze manier zijn en worden er verschillende maatregelen genomen om het multifunctionele karakter te benadrukken.

3. Bent u bereid om te werken aan een oplossing voor deze problemen? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Het invoeren van een blauwe zone lijkt ons een goedkope en praktische manier om zonder veel dure fysieke maatregelen de ‘zakelijke gebruikers’ te weren van het binnenterrein. Bent u bereid een blauwe zone invoeren en bewoners ontheffingen verstrekken, zodat de oudere bewoners, die geen eigen invalide parkeerplaats hebben, toch dichterbij kunnen parkeren?

Een parkeerschijf-zone achten wij niet wenselijk, omdat het parkeerterrein voor een ieder is en er een wisselwerking moet blijven bestaan om in de parkeercapaciteit te kunnen voorzien. Met het multifunctionele karakter van het complex is al vanaf het ontwerp rekening gehouden.

5. Bent u anders bereid om, in overleg met de eigenaren van de grond, een systeem met slagboom en pasjes in te voeren, zodat de bewoners wel dichtbij kunnen parkeren en de ‘zakelijke gebruikers’ niet?

Het nieuwbouwcomplex De Vloot en de appartementencomplexen De 3 componisten is een goed voorbeeld van een multifunctionele opzet, waar voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen aanwezig zijn. Bij het opstellen van een parkeerberekening is uiteraard met al deze verschillende voorzieningen rekening gehouden. Het afzetten van parkeerplaatsen zal dan ook leiden tot een overschot voor parkeerplaatsen voor bewoners en een tekort voor de gebruikers van de overige voorzieningen.

6. Waarom heeft die ene vergunninghouder een plek pal onder een boom toegewezen gekregen? Waarom weigert u die bewoner een andere plek toe te wijzen? Bent u het met ons eens dat het onredelijk is om iemand zo op kosten of schade te jagen door hem precies een plek onder een boom vol vogels te geven? Bent u bereid alsnog een andere plek toe te wijzen? Zo nee, waarom niet?

Om privacy-redenen kunnen wij niet ingaan op individuele aanvragen voor gehandicapten parkeerplaatsen.

In het algemeen wordt bij het toekennen van een gehandicapten parkeerplaats gekeken naar de bereikbaarheid van de parkeerplaats vanaf de woning van de aanvrager om de mobiliteit voor gehandicapten te kunnen garanderen, zoals de maximale loopafstand tot beschikbare parkeerplaats en bij voorkeur parkeerplaats met vrije uitstap.
Aangezien de meeste parkeerplaatsen rondom deze voorziening niet van ons zijn is met de eigenaren van de grond overleg geweest over de toewijzing van de gehandicapten parkeerplaatsen. Dit is een wettelijke verplichting. Hierbij is afgesproken dat indien gehandicapten parkeerplaatsen reeds zijn toegewezen er vanuit wordt gegaan dat dit een geschikte plek is om de mobiliteit te kunnen garanderen van de gebruiker. Indien er daarna een mogelijk nog ‘betere’ plek beschikbaar komt of wenselijk wordt geacht is het niet de bedoeling om de gehandicapten parkeerplaatsen alsdan nog te verplaatsen. Voor de aanwijzing van de gehandicapten parkeerplaatsen wordt een verkeersbesluit genomen waar bezwaar mogelijkheden tegenover staan. Deze hebben wij voor geen enkele gehandicapten parkeerplaats, die was aangewezen bij deze voorziening, ontvangen. Naderhand zijn er wel verzoeken binnengekomen voor verplaatsing. De huidige gehandicapten parkeerplaatsen volstaan en verplaatsing ervan op grondgebied van derden is niet aan de orde.

De gemeente gaat binnenkort met de bewonerscommissie en andere betrokken partijen in overleg om stand van zaken en betere benutting parkeerplaatsen te bespreken.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkamp
    12 juni 2016 at 09:35

    Dit college heeft totaal geen oog voor de problemen van burgers,vooral de wethouder snapt er niets van een blauwe zone geeft de oplossing. Ik ben zeer benieuwd of de raad dit antwoord accepteert. Of is alleen de Sint belangrijk?