MAASSLUIS | De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over het parkeren van vrachtauto’s.  Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

MRDH = Metropool Rotterdam Den Haag

1. Is het College op de hoogte van het feit dat rondom Maassluis alle openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens per 1 juni afgesloten zullen worden?

Ja.

2. De sluiting van deze parkeerplaatsen is een samenwerking van 11 rondom Maassluis liggende gemeenten, alsmede het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat. Is de gemeente Maassluis ook bij deze samenwerking betrokken?

In het kader van de regionale aanpak vrachtwagenparkeren van de MRDH, Rijkswaterstaat (RWS) en gemeenten is een pilot gestart om overlast en onveiligheid van geparkeerde vrachtwagens op verzorgingsplaatsen van RWS en binnen de bebouwde kom van gemeenten te verminderen. Onderdeel daarvan is het verbieden van parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken op de verzorgingsplaatsen van RWS.
In Maassluis is niet of nauwelijks sprake van overlast of onveiligheid als gevolg van geparkeerde vrachtwagens. Maassluis is wel bij deze pilot betrokken via de MRDH maar geen deelnemer aan de pilot. Maassluis biedt geen parkeeralternatieven aan in het kader van deze pilot.

3. Er is in Maassluis momenteel sprake van lichte overlast van illegaal parkerende vrachtwagens, met name aan de Industrieweg. Wat zijn de concrete plannen van het College om de mogelijk toenemende overlast na 1 juni te voorkomen en daarnaast aan te pakken?

Binnen Maassluis wordt opgetreden tegen fout geparkeerde vrachtwagens op basis van de APV. Indien overlast ontstaat, als gevolg van illegaal parkerende vrachtwagens, zal handhavend worden opgetreden. Verder zijn diverse locaties in Maassluis onderdeel van met monitoringprogramma van de MRDH in het kader van de regionale aanpak vrachtwagenparkeren, waardoor eventueel waterbedeffecten inzichtelijk worden gemaakt.

4. Is het College in overleg met de directe buurgemeenten over deze problematiek?

Maassluis is via de MRDH betrokken bij de regionale aanpak vrachtwagenparkeren. Binnen de Vervoersautoriteit van de MRDH staat de pilot en de voortgang ervan regelmatig op de agenda en wordt daar bestuurlijk besproken.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu