© Maassluis.Nu - A4 1968-2015

In 1953 drong de provincie Zuid-Holland er bij de minister van Verkeer en Waterstaat op aan een weg, de latere A4, op te nemen  in het Rijkswegenplan 1958.  In 1968 – 47 jaar geleden! – werd begonnen met de aanleg van een zandlichaam bij het Kethelplein.

De A4 komt er wel, komt er niet, komt er toch wel ….
Geleidelijk aan nam de weerstand tegen de aanleg toe, evenals twijfels over de noodzaak ervan. In 1976 werd een PvdA-motie in de Tweede Kamer aangenomen om de aanleg stop te zetten en te kijken naar alternatieven zoals verbreding van de A13 en verbetering van het openbaar vervoer.

In het “Structuurschema Verkeer en Vervoer” uit 1977 werd de aanleg van rijksweg A4 noodzakelijk geacht. De gemeenten Schipluiden, Schiedam en Rijswijk, de gemeenten over wiens grondgebied de A4 zou komen te lopen, hadden inmiddels de A4 in de bestemmingsplannen opgenomen.  De Tweede Kamer stemde in november 1980 in met voltooiing van rijksweg 4.

Na vele rapporten, protesten, procedurele en budgettaire problemen, een rechtszaak, nog een procedure en verschuiving van budgetten, stemde de Tweede Kamer in 2003 in met de voortzetting van de voorbereidingen voor de A4 Delft-Schiedam.  

In 2008 sprak de minister een voorkeur uit voor een A4 tussen Delft en Schiedam i.p.v. verbreding van de A13.  In 2009 werd de knoop doorgehakt  en besloten de 7 km A4 tussen Delft en Schiedam verder uit te werken in een Ontwerp Tracé Besluit.  In 2010 werd een “definitief” besluit genomen en in 2011 verklaarde de Raad van State het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam tot onherroepelijk.

De uitvoering
De aanleg van de A4 Delft-Schiedam werd gestart in 2012.  Gezien vanuit Delft gaat de weg bestaan uit de volgende delen:

 • 1 km weg maaiveldhoogte
 • 2,6 km halfverdiepte weg
 • 1,4 km verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam
 • de weg komt uit in een landtunnel van 2 km
 • de weg kruist het knooppunt Kethelplein
 • de weg sluit aan op de bestaande A4 en de A20
 • halverwege het tracé wordt een eco-aquaduct gebouwd

Inmiddels is de uitvoering ongeveer drie jaar onderweg en krijgen de werkzaamheden steeds meer een afrondend karakter.

Afronding in 2015
In 2015 wordt het viaduct Zuidkade en het eco-aquaduct afgebouwd. Het eco-aquaduct wordt in totaal 100 m breed en daarmee het grootste van Nederland. De ecologische zone is 74 m breed en het aquaduct 26 m. In de ecologische zone komen een rietmoeras, een rietruigte en een weiland. Het aquaduct is opgedeeld in een gedeelte voor de omgelegde Slinksloot, een gedeelte voor de Zweth en daar tussenin een rietzone met een looppad voor wandelaars. Ook kanoërs kunnen over het aquaduct heen.

 • de dienstgebouwen in de halfverdiepte ligging worden afgebouwd
 • in de halfverdiepte en verdiepte ligging wordt de wegconstructie gebouwd
 • de geluidsabsorberende beplating wordt afgebouwd
 • portalen worden aangelegd voor de bewegwijzering en de verkeerssignaleringsborden
 • ter hoogte van de aansluiting van de A4 bij Delft worden de zwaluwwand en het geluidsscherm naast de wijk Tanthof gerealiseerd
 • de reconstructie van de Abtsrechtseweg afgerond
 • afronding van het Kethelplein:  afwerking  van verschillende verbindingsbogen
 • aanbrengen van de definitieve asfaltdeklagen (dubbellaags ZOAB) inclusief belijning en bebording

Of je nu een voor- of tegenstander bent van de A4, je kunt de overheid er niet van betichten dat ze overhaast te werk zijn gegaan ………

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt