MAASSLUIS | In opdracht van de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Westland, heeft Sweco een structuurverkenning uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling op en rond de A20 in het gebied tussen de Blankenburgverbinding en de aansluiting Maasdijk.

Op het onderliggend wegennet zijn er rond de aansluitingen 6 (Maasdijk/Maassluis) en 7 (Maasland/ Maassluis) op de A20 vooral in de spits problemen met de verkeersafwikkeling.

►Bij afrit 6 gaat het vooral om de verkeersafwikkeling van het kruispunt Coldenhovelaan aan de zuidzijde van de A20

►Bij afrit 7 gaat het om de aansluiting van Maasland op de Maassluiseweg en de Oude Veiling.

►Ook op de A20 ter hoogte van de brug over de Boonervliet treden steeds vaker in de spits vertragingen op waar R-net lijn 456 en het agrologistieke verkeer steeds meer last van krijgen.

De verwachting is dat deze problemen zowel door de autonome groei en de ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de gebiedsontwikkeling Honderdland fase 2 in Westland, de ontwikkeling van de wijk Wilgenrijk in Maassluis en de aanleg van de Blankenburgtunnel, nog verder zullen toenemen.

De gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Westland hebben daarom gezamenlijk het adviesbureau Sweco opdracht gegeven om een probleemanalyse en een structuurverkenning uit te voeren naar de verkeersafwikkeling op en rond de A20 in het gebied tussen de Blankenburgverbinding en de aansluiting Maasdijk (afrit 6 en afrit 7).

Deze studie is afgerond en de eindrapportage is in juli aan de gemeenteraad aangeboden middels deze Raadsinformatiebrief

Lees hier het hele rapport: Rapportage probleemanalyse A20

Toelichting

Bij afrit 6 treden de wachtrijen vaker op en worden langer. Hierdoor neemt de verkeeronveiligheid en stagnatie op de A20 uit de richting Naaldwijk toe. Ook stagneert het verkeer op de dubbele rotonde steeds vaker waardoor de wachtrijen op de aansluitende takken toenemen en langer worden. Daardoor kan het verkeer komende uit de richting Maassluis de oprit van de A20 richting Rotterdam lastig bereiken De bereikbaarheid van de aangelegen bedrijventerreinen met veel agrologistiek verkeer ondervindt hiervan veel last. Het gevolg is extra kosten voor de sector.
De kruising van de Oude Veiling met de Maassluiseweg, de Kerkweg en de Koningin Julianalaan wordt zeer ernstig overbelast tijdens de spitsen.

De filevorming op de A20 ter hoogte van het viaduct Boonervliet treedt vaker op en de vertragingen nemen toe. Dit is vooral voor het agrologistieke verkeer uit de greenport Westland en het Openbaar Vervoer een ongewenste situatie. De doorstromingsproblemen op een aantal kruispunten op de doorgaande route door Maassluis neemt verder toe.

Oplossingsrichtingen

Aansluiting 6
Voor de aansluiting 6 is de conclusie getrokken dat met redelijk beperkte maatregelen de problemen kunnen worden opgelost. Het gaat hierbij onder meer om het vervangen van de huidige verkeersregelinstallatie (vri) door een Intelligente-vri als onderdeel van Connceted Transport, het aanpassen van de inrichting van de dubbele rotonden en aansluitingen, en het realiseren van een vrij afstromende rijstrook vanaf de Coldenhovelaan uit de richting Maassluis naar de oprit A20 in de richting van Rotterdam.

Aansluiting 7
De conclusie is dat bij aansluiting 7 meer structurele oplossingen nodig zijn. Dit was ook de conclusie van de in 2017 door Sweco uitgevoerde Verkeersstudie Oude Veiling. Sweco heeft een viertal principe-oplossingsrichtingen waarop variaties denkbaar zijn. De variaties zijn doorgerekend om te bekijken in hoeverre ze de geconstateerde problemen oplossen.

Kosten

Aanpassen rotonde bij afrit 6 geschat op 500.00 – 750.000

Oplossingen bij afrit 6

Variant 2a: ‘Eenrichting Maassluiseweg (linksom)
De variant waarbij op de Maassluiseweg ter hoogte van de komgrens Maasland in een richting wordt afgesloten.

Variant 2b: ‘Eenrichting Maassluiseweg (rechtsom)’
Variant 2a maar dan met een afsluiting in de andere richting.

Dit zijn slechts symptoom bestrijdingen. We benadrukken dat het oplossend vermogen van deze variant, specifiek voor het kruispunt Oude Veiling/ Maassluiseweg niet robuust genoeg is om alle problematiek op te lossen.

De echte oplossingen

Variant 1: ‘Zuidvliet Parallelweg’
Een variant waarbij de verbinding tussen de Maassluiseweg en aansluiting 7 wordt kortgesloten door aan de noord- en de zuidzijde een verbreding van het bestaande viaduct van de A20 over de Zuidvliet toe te passen en aan weerszijden een (eenrichtings) parallelweg te realiseren. Varianten hierop waren verbindingen waarbij beide richtingen ten noorden of beide richtingen ten zuiden van de A20 zouden komen te liggen.

raming € 3.500.00 tot € 11.000.000

Variant 3: ‘Lely aansluiting’
Realisatie van een volledige aansluiting op de A20 voor direct verbinden Wilgenrijk/Steendijkpolder met de A20.

raming € 4.000.000 – € 14.000.000

Haalbaarheid
De oplossing die alle problematiek wegneemt tegen maatschappelijk verantwoorde kosten is er niet. Zowel voor variant 1 als 3 is medewerking vereist van RWS. In de gesprekken tot nu toe heeft RWS aangegeven vooralsnog niet te willen meewerken aan de genoemde oplossingsrichtingen.

Bij het tot stand komen van de rapportage zijn naast de drie gemeenten ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat West Nederland (RWS), de provincie Zuid-Holland (PZH) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) betrokken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt