Dit klemt te meer gezien de laatste ontwikkelingen bij de Hoekse lijn en tegenslagen bij andere projecten

MAASSLUIS | De Milieugroep Verto schrijf het College van Burgemeester en Wethouders aan over de zorgwekkende berichten dat er mogelijk negatieve gevolgen zijn voor de bodemstabiliteit van de voorgenomen boringen in Maasland en van de aanleg van de Blankenhurgtunnel. De veiligheid van heel Maassluis zou in gevaar kunnen komen. Zij zien graag een goed onderbouwde verklaring opschrift tegemoet.

Onderstaan de integrale tekst van de brief


Geacht College,

Aangezien de NAM voornemens is om een proefboring naar aardgas in Maasland (gemeente Midden Delfland) te starten, houdt de milieugroep, die regelmatig overlegt met Hr. Luijten, over geluidsoverlast A20 ook hieromtrent de vinger aan de pols.

Door het in het nieuws verschijnen van de overtreding van de NAM betreffende het overschrijden van de toegestane hoeveelheid gas op de locaties Maasdijk en Monster, maken veel mensen in Maassluis zich extra zorgen, voorlopig was er geen bestemmingsplan wijziging aangevraagd en het Hoogheemraadschap Delfland had ook nog genoeg onbeantwoorde vragen. Nu echter de NAM bevolen is de gaswinning stil te leggen in bovengenoemde plaatsen zou de put in Maasland weer (extra) interessant kunnen worden.

Delfland heeft grote belangen bij dit initiatief vanwege de bodemdaling die rond de boring ZAL optreden. Men was voornemens om Delfland daarom als zelfstandige belanghebbende partij op te positioneren, naast de adviesrol richting de gemeente Midden Delfland (watertoets)

 1. Is dit inmiddels gebeurd?
 2. Zo nee, waarom niet?

Later in het traject zouden de gemeenten Westland, Maassluis en Vlaardingen ook betrokken worden bij afstemming.

 1. Is hier al duidelijkheid over?
 2. Wie monitort dit in Maassluis?

Gelet op het advies om te onderzoeken hoe afspraken over compensatie er uit zouden kunnen/moeten zien, is de vraag:

 1. Realiseert de gemeente Maassluis zich dat bij fouten huiseigenaren ernstig op kosten kunnen worden gejaagd en ook de verhuurders Maasdelta en Vestia en dit dus ook tot grote financiële consequenties voor de gemeente kan leiden?

Het ministerie van Economische Zaken is het bevoegd gezag inzake mijnbouw. Het Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) heeft een toezichthoudende rol en focust op veiligheid. Van de (beoogde) locatie Maasland zal een leiding gas aanvoeren naar Gaag voor behandeling.

Onlangs zijn er werkzaamheden en omleggingen van pijpen en leidingen geweest vanaf gasstation locatie Rozenlaan richting Maasland.

 1. Heeft de NAM een voorschotje genomen?

Ondanks een beroep betreffende de Blankenburgtunnel langs de A20 gaan de werkzaamheden daar ook gewoon door.

 1. Zijn voornoemde werkzaamheden alleen voor de Blankenburgtunnel of loopt men ook hier op de zaken vooruit?
 2. Is Maassluis van plan dit na te gaan? Graag spoedig een heldere uiteenzetting, op schrift.

Realiseert Maassluis zich dat bodemdaling ook effecten heeft op de regionale (binnenstedelijke keringen van Maassluis en Maasland) en zelfs mogelijk de primaire kering=Delflandse dijk. Welke wethouder(s) zijn verantwoordelijk voor de controle?
Zijn er maatregelen/of protocollen mocht er onverhoopt zo’n ramp gebeuren, zijn we voorbereid?

De veiligheid van heel Maassluis zou in gevaar kunnen komen. Wij zien graag een goed onderbouwde verklaring opschrift tegemoet. Maassluis behoort bij de betrokken partijen.

Blankenburgverbinding
Het kan zijn dat RWS aanvullende eisen moet opnemen in het programma voor de tunnel gezien de bodemdaling.

 1. Mocht dat het geval zijn, zijn er dan (extra) gevolgen voor Maassluis, ergo, extra bodemdaling, wateroverlast of juist extra daling door inklinken?
 2. Heeft Maassluis dit laten onderzoeken of is ze voornemens dat te doen, zo niet waarom niet.

 

Hoekse Lijn
Het tracé loopt dicht langs de beoogde boringslocatie.

 1. Is de begeleidingscommissie Hoekse lijn hiervan op de hoogte?
 2. Is bovengenoemde commissie geïnformeerd?
 3. Het project is al 6 maanden vertraagd, hoe groot is het risico dat er (hierdoor) nog meer vertraging ontstaat?
 4. Wie is eindverantwoordelijke?
 5. Wie betaalt eventuele schade?

Vraag over alle projecten:
Is er voldoende nagegaan of de opdrachtnemers AANTOONBAAR voldoen aan vereisten van deskundigheid, aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige processen en systemen en van veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties?

Dit klemt te meer gezien de laatste ontwikkelingen bij de Hoekse lijn en tegenslagen bij o.a. Coppelbrug.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,
Namens de milieugroep Verto,

Bea Scheurwater (teven voortrekker van FORZA! MAASSLUIS)

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

7 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  23 augustus 2017 at 17:17

  Op zich geen probleem natuurlijk dat mevrouw Scheurwater zich zorgen maakt. Maar voor zover ik weet, houden ook B&W en bepaalde gemeenteraadsfracties de vinger aan de pols. Dat geldt voor zowel de plannen van de NAM als voor de Blankenburgtunnel.
  Gaswinning uit het Maasdijkveld moet toch even in perspectief worden geplaatst. Die gebeurt vanaf een locatie aan de Coldenhovelaan/Herenlaan, enkele honderden meters buiten onze gemeentegrenzen. De NAM heeft afgelopen vier jaar daar 57 miljoen kubieke meter meer gas gewonnen dan ze had voorspeld in het zogeheten winningsplan. De discussie tussen de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen loopt nog in hoeverre dit toegestaan is of niet. Er is daarom nog geen verbod op productie.
  Vanaf diezelfde locatie wordt al 30 jaar gas gewonnen uit het Gaagveld, dat deels ook onder Maassluis ligt op zo’n 2800 meter diepte. Daar is al ruim 7 miljard kubieke meter gas geproduceerd, 120 keer zoveel als waar het nu over gaat in Maasdijk. Die 7 miljard heeft geleid tot ruim 2 centimeter gelijkmatige bodemdaling die geen enkel probleem heeft opgeleverd. Ook is er door de gesteldheid van de diepe bodemlagen (er zijn geen dikke zoutlagen) geen kans op aardbevingen zoals in Groningen.
  In die verhouding zou de productie uit Maasdijk tot zo’n 0,02 millimeter extra bodemdaling hebben geleid.
  Wellicht heb ik zo een klein deel van de zorgen weggenomen.

 2. Hans Jansse
  23 augustus 2017 at 13:42

  Goed dat jullie breder kijken dan alleen de eigen wijk … en inderdaad stel dat er van twee kanten ( gasboring en tunnel ) bodeminstabiliteit optreedt en de Hoekse Lijn verzakt. Ondergronds is immers veel met elkaar verboden. Ik zie het al voor me: spoorramp in Maassluis. De rapen zouden gaar zijn. En als het gasveld straks ook nog onder het Wilgerijck blijkt te liggen dan heb je Edo gelijk aan je zijde!

 3. Verto bewoner
  23 augustus 2017 at 11:59

  Behalve het bedenkelijke niveau van deze vragen, vraag ik me werkelijk af of dat deze vragen namens de vertegenwoordiging van bewoners in verto wijk zijn gesteld of als campagne uiting voor Forza. Als bewoner van de Vertowijk kan ik in ieder geval stellen dat deze vragen absoluut niet namens mij gesteld zijn. Want wat hebben bijvoorbeeld de hoekse lijn, de aanleg van de blankenburgtunnel te maken met het milieu in de vertowijk. Het zou maassluis.nu sieren deze troep niet meer te plaatsen.

  • 23 augustus 2017 at 13:36

   jammer dat u volstrekt anoniem van leer trekt. dat komt de geloofwaardigheid en de discussie niet ten goede.

  • Verto bewoner
   23 augustus 2017 at 14:25

   Ik geef een mening en heb absoluut geen behoefte aan een discussie over deze stemmingmakerij. Bovendien bent u als redactie ook anoniem.

  • 23 augustus 2017 at 13:43

   jammer dat u anoniem reageert We nemen uw mening daarom voor kennisgeving aan.

 4. Aad Rieken
  23 augustus 2017 at 09:07

  “VERTOon (G)een Afwijking,
  Daar Zorgt Bea Wel Voor!”